Norethisteron zentiva - Příbalový leták


 
Generikum: norethisterone
Účinná látka: norethisterone acetate
Alternativy:
ATC skupina: G03DC02 - norethisterone
Obsah účinných látek: 5MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 45
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn.sukls

Příbalová informace: informace pro pacienta

Norethisteron Zentiva
mg, tablety
norethisteroni acetas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Norethisteron Zentiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Norethisteron Zentiva užívat
3. Jak se přípravek Norethisteron Zentiva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Norethisteron Zentiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Norethisteron Zentiva a k čemu se používá

Norethisteron Zentiva je syntetický ženský hormon ze skupiny tzv. progestinů (gestagenů), jehož
biologické účinky jsou podobné ostatním progestinům. Stejně jako ostatní pohlavní hormony tlumí
norethisteron tvorbu hormonů v předním laloku podvěsku mozkového řídících tvorbu pohlavních
hormonů a vyzrávání pohlavních buněk. 5 mg norethisteron acetátu denně užívaných od 5. dne
menstruačního cyklu zablokuje ovulaci.
Stejně jako progesteron zvyšuje Norethisteron Zentiva bazální tělesnou teplotu přibližně o 0,5  1 °C.
Dalším účinkem norethisteron acetátu je schopnost zastavit děložní krvácení. Místní účinek na sliznici
dělohy vede k přerušení dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační
cyklus).
Ve vysokých dávkách může v organizmu působit proti zhoubnému bujení buněk, jehož přesný
mechanismus není dosud znám. Lze jej využít k terapii některých nádorů, jejichž růst je závislý
na pohlavních hormonech.

Tablety Norethisteron Zentiva se používají při terapii (zastavení) dysfunkčního krvácení z dělohy
(krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus) a prevence jeho recidivy, k načasování
(odsunu) menstruace, endometriózy (výskyt ložisek tkaniva podobajícího se děložní sliznici v podobě
cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech-např. ve střevě).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Norethisteron Zentiva užívat

Neužívejte přípravek Norethisteron Zentiva
 jestliže jste alergická na norethisteron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
 pokud jste těhotná nebo kojíte.
 pokud máte karcinom prsu (s výjimkou případů, které určí lékař).
 při závažném akutním onemocnění jater nebo onemocnění jater v minulosti (zánět nebo nádor
jater, žloutenka nebo svědění v těhotenství, u Dubin-Johnsonova syndromu, Rotorova syndromu).
 pokud máte aktivní tromboflebitidu (zánět žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny v žilách)
nebo tromboembolické onemocnění (ucpání cévy uvolněnou krevní sraženinou).
 pokud krvácíte z močopohlavního ústrojí z neznámého důvodu.
 pokud trpíte hirsutismem (nadměrné ochlupení).

Upozornění a opatření
Před užitím Norethisteronu Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud trpíte
 opakovanými záněty žil nebo jste v minulosti prodělala tromboembolické onemocnění.
 cukrovkou nebo srpkovitou anémií.
 akutním onemocněním jater nebo jste jaterní onemocnění prodělala v minulosti.
 závažným onemocněním centrální nervové soustavy (např. epilepsií, migrénami).
 srdeční nedostatečností, astmatem nebo vysokým tlakem.
Norethisteron může ovlivnit některé lékařské testy.

Další léčivé přípravky a Norethisteron Zentiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat. Především ho informujte, pokud užíváte:
 cyklosporin (lék používaný po transplantacích nebo při terapii autoimunitních onemocnění).
 aminofenazon (lék proti bolesti).
 některá antibiotika (především rifampicin, rifabutin; antibiotika ze skupiny penicilinů,
cefalosporinů, makrolidů a tetracyklinů).
 některé léky používané k léčbě epilepsie (karbamazepin, oxakarbamazepin, phenobarbital,
phenytoin a primidon).
 léčivé přípravky obsahující extrakt z třezalky (Hypericum perforatum).

Přípravek Norethisteron Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Norethisteron Zentiva se nesmí užívat v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Norethisteron Zentiva neovlivňuje nepříznivě pozornost pacientky a její schopnost soustředění
či schopnost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit motorová vozidla.

Přípravek Norethisteron Zentiva obsahuje laktosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Norethisteron Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Terapie dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus)
Doporučená dávka je 2krát denně 1 tableta přípravku Norethisteronu Zentiva po dobu 10 dnů.
Již začaté podávání se nepřerušuje a pokračuje celých 10 dnů, i když krvácení přestalo (obvykle
do 72 hodin od začátku léčby). Několik dnů po skončení léčby nastává krvácení z odloučení děložní
sliznice.

Prevence recidivy dysfunkčního krvácení (předcházení opakování nefunkčního menstruačního
krvácení)
Doporučená dávka je 2krát denně 1 tableta přípravku Norethisteronu Zentiva od 17. dne
menstruačního cyklu (při původním kratším cyklu již od 14. dne) po dobu 10 dnů; po stabilizaci
menstruačního cyklu lze dávku snížit na 1 tabletu denně, případně na 2 tablety denně, v tomto případě
se podává jen 5 dnů, od 22., respektive 19. dne menstruačního cyklu.

Odsun menstruace
Doporučená dávka je 2krát denně 1 tableta přípravku Norethisteronu Zentiva, začíná se nejméně 3 dny
před očekávaným začátkem menstruace a s aplikací se pokračuje během celé doby žádaného odsunu
menstruace, která začne obvykle krátce po přerušení podávání (2.  4. den).

Terapie endometriózy (výskyt ložisek tkaniva podobajícího se děložní sliznici v podobě cyst
i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech, např. ve střevě)
Zpočátku se obvykle podává 1 tableta přípravku Norethisteronu Zentiva denně od 5. dne cyklu,
při případném krvácení z průniku lze dávku přechodně zvýšit na 2násobek, při opakovaném krvácení
se denní dávka trvale zvýší na 2 tablety přípravku Norethisteronu Zentiva denně. Ve většině případů
lze dosáhnout amenoreu (nedostavení se menstruace) denní dávkou 2  3 tablety přípravku
Norethisteronu Zentiva podávanou 6  9 měsíců. Někdy se doporučuje začínat hned s denní dávkou
tablety, při krvácení z průniku se dávkování přechodně zvyšuje na 4 tablety denně.

Jestliže jste užila více přípravku Norethisteron Zentiva než jste měla
Náhodné nebo úmyslné akutní předávkování je obvykle spojeno s nevolností, zvracením nebo
poškozením jater.
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek (např. při terapii nádorových onemocnění) byly popsány
změny jater, bolesti hlavy, závratě, poruchy menstruačního cyklu, deprese a snížení libida. Tyto
projevy chronické toxicity se obvykle upravily po ukončení podávání přípravku Norethisteron Zentiva.
V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Norethisteron Zentiva je nezbytné
okamžitě kontaktovat lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Norethisteron Zentiva
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Norethisteron Zentiva
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku norethisteron acetátu (léčivá látka přípravku Norethisteron Zentiva) se mohou
vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):
 Poruchy spánku;
 bolest hlavy;
 nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem;
 podrážděnost, otoky.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
 Snížené libido, deprese;
 návaly horka;
 kožní reakce, zánětlivé onemocnění kůže mající podobu jako akné;
 zástava menstruačního cyklu, zvýšené menstruační krvácení, špinění, napětí v prsou, bolestivost
prsů, zvětšení vaječníků, vznik cyst vaječníků;
 změny hmotnosti, zvýšená hmotnost.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
 Útlum funkce nadledvin, Cushingův syndrom (onemocnění z nadprodukce hormonů kůry
nadledvin);
 tromboembolické komplikace (vznik krevní sraženiny v hlubokých žilách dolních končetin
či pánve a jeho následné vmetení do plic, mozku nebo srdce).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1.000 osob):
 Žloutenka;
 tvorba mateřského mléka.

Frekvence není známá (četnost z dostupných údajů nelze určit):
 Zvýšená hladina cukru v krvi;
 křeče;
 přechodné poruchy jaterních funkcí.

Důvody k okamžitému přerušení léčby: těhotenství, karcinom prsu (pokud není jako indikace),
žloutenka, zánět jater, výrazný vzestup krevního tlaku, intenzivní migrenózní bolesti hlavy, náhlé
poruchy vnímání (vidění, slyšení), první příznaky zánětu žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny nebo
ucpání cévy utrženým kusem krevní sraženiny, plánované operace (6 týdnů předem), nehybnost
(po úrazech, při těžké nemoci).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


5. Jak přípravek Norethisteron Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Norethisteron Zentiva obsahuje
 Léčivou látkou je norethisteroni acetas 5 mg v 1 tabletě.
 Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, formaldehyd-
kasein, magnesium-stearát.

Jak přípravek Norethisteron Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Norethisteron Zentiva jsou bílé tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na stejné dávky.
Velikost balení: 30, 45 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.10.2015


Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop