Miglustat g.l. pharma - Příbalový leták


 
Generikum: miglustat
Účinná látka: miglustat
ATC skupina: A16AX06 - miglustat
Obsah účinných látek: 100MG
Balení: Blistr
Sp.zn.sukls112078/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Miglustat G.L. Pharma 100 mg
tvrdé tobolky
miglustatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Miglustat G.L. Pharma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Miglustat G.L. Pharma užívat
3. Jak se přípravek Miglustat G.L. Pharma užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Miglustat G.L. Pharma uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Miglustat G.L. Pharma a k čemu se používá

Přípravek Miglustat G.L. Pharma obsahuje léčivou látku miglustat, která patří do skupiny léků
ovlivňujících metabolismus. Používá se k léčbě následujícího onemocnění:

Miglustat G.L. Pharma se používá k léčbě lehké až středně těžké formy Gaucherovy
choroby typu 1 u dospělých.
Při Gaucherově chorobě typu 1 se z Vašeho těla neodstraňuje látka nazývaná glukosylceramid.
Začíná se ukládat v určitých buňkách imunitního systému organismu. To může mít za následek
zvětšení jater a sleziny, krevní změny a onemocnění kostí.
Obvyklý způsob léčby Gaucherovy choroby typu 1 je enzymatická substituční terapie.
Přípravek Miglustat G.L. Pharma se používá pouze tehdy, když léčba enzymatickou substituční
terapií není pro pacienta vhodná.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Miglustat G.L. Pharma užívat

Neužívejte přípravek Miglustat G.L. Pharma
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku miglustat nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Miglustat G.L.
Pharma
- jestliže trpíte onemocněním ledvin

- jestliže trpíte onemocněním jater
Před léčbou a během léčby přípravkem Miglustat G.L. Pharma Vám lékař provede následující
vyšetření:
- vyšetření nervů horních a dolních končetin
- měření hladiny vitaminu B12.
- sledování počtu krevních destiček

Tato vyšetření se provádějí proto, že někteří pacienti měli během léčby přípravkem Miglustat G.L.
Pharma brnění nebo necitlivost v rukou a nohou nebo u nich došlo k poklesu tělesné hmotnosti.
Vyšetření pomohou lékaři rozhodnout, zda jsou tyto projevy důsledkem Vaší nemoci či dalších
přítomných stavů nebo projevem nežádoucích účinků přípravku Miglustat G.L. Pharma (další
informace viz bod 4, Možné nežádoucí účinky).

Jestliže máte průjem, lékař Vás může požádat o změnu stravy za účelem snížení příjmu laktózy
a cukrů, jako je sacharóza (třtinový cukr) nebo neužívat přípravek Miglustat G.L. Pharma spolu
s jídlem nebo dočasně snížit dávku. V některých případech může lékař předepsat protiprůjmové léky
jako loperamid. Jestliže průjem nereaguje na tato opatření, nebo jestliže máte jiné břišní potíže,
obraťte se na svého lékaře.
V takovém případě může lékař rozhodnout o provedení dalších vyšetření.

Muži musí během léčby přípravkem Miglustat G.L. Pharma a ještě 3 měsíce po ukončení léčby
používat spolehlivé antikoncepční metody.

Děti a dospívající
Nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím (do 18 let), protože není známo, zda je přípravek
v této věkové skupině účinný.

Další léčivé přípravky a Miglustat G.L. Pharma
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Sdělte svému lékaři, zda užíváte léky obsahující imiglucerasu, které se někdy užívají
současně s přípravkem Miglustat G.L. Pharma. Mohou snižovat množství přípravku
Miglustat G.L. Pharma ve Vašem těle.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, nesmíte užívat přípravek Miglustat G.L. Pharma Váš
lékař Vám může poskytnout více informací. Během užívání přípravku Miglustat G.L. Pharma musíte
používat účinnou antikoncepční metodu. Během užívání přípravku Miglustat G.L. Pharma nesmíte
kojit.

Muži mají během léčby přípravkem Miglustat G.L. Pharma a po dobu 3 měsíců po skončení
léčby používat spolehlivý způsob antikoncepční ochrany.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Miglustat G.L. Pharma může způsobit závratě. Pokud máte závratě, nesmíte řídit vozidlo ani
obsluhovat žádné stroje.

3. Jak se přípravek Miglustat G.L. Pharma užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pro dospělé je obvyklá dávka jedna tobolka (100 mg) třikrát denně (ráno, v poledne a večer).
To znamená, že maximální denní dávka jsou tři tobolky (300 mg).
Máte-li potíže se svými ledvinami, můžete dostávat nižší zahajovací dávku. Lékař může snížit dávku,
například na jednu tobolku (100 mg) jednou nebo dvakrát denně, pokud trpíte při užívání přípravku
Miglustat G.L. Pharma průjmem (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). Lékař Vám sdělí, jak dlouho
potrvá Vaše léčba.

Přípravek Miglustat G.L. Pharma se může užívat s nebo bez jídla. Tobolka se musí polknout celá
a zapít sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Miglustat G.L. Pharma, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více tobolek, než jste měl(a), poraďte se ihned se svým lékařem.
Miglustat byl v klinických studiích podáván v dávkách desetkrát vyšších, než je doporučená dávka.
To způsobilo pokles počtu bílých krvinek a ostatní nežádoucí účinky podobné těm, které jsou
popsány v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Miglustat G.L. Pharma
Další tobolku si vezměte v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili
vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Miglustat G.L. Pharma
Neukončujte užívání přípravku Miglustat G.L. Pharma bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Někteří pacienti měli mravenčení nebo pocity necitlivosti rukou a nohou (pozorované často).
To mohou být známky periferní neuropatie způsobené přípravkem Miglustat G.L. Pharma nebo
následky přítomných stavů. K vyhodnocení těchto stavů provede lékař některé zkoušky před
zahájením léčby a během léčby (viz bod 2, Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete
přípravek Miglustat G.L. Pharma užívat).

Pokud se u Vás vyskytnou takové účinky, oznamte to, prosím, co nejdříve svému lékaři.

Pokud se u vás vyskytne mírný třes, obvykle třes rukou, oznamte to svému lékaři co nejdříve.
Třes často zmizí i bez nutnosti přerušení léčby. Někdy je nutné k zastavení třesu snížení dávky nebo
přerušení léčby přípravkem Miglustat G.L. Pharma.

Velmi časté účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)
Nejčastější nežádoucími účinky jsou průjem, flatulence (větry), bolest břicha (žaludku), pokles
tělesné hmotnosti a snížení chuti k jídlu.

Časté účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)
Časté nežádoucí účinky léčby zahrnují bolest hlavy, závratě, parestezii (mravenčení nebo
necitlivost), abnormální koordinaci, hypestezii (sníženou citlivost na dotek), trávicí problémy (pálení
žáhy), pocit
na zvracení,, zácpu a zvracení, nadmutí břicha a nepříjemné pocity v břiše (žaludku)
a trombocytopenii
(snížené hladiny krevních destiček). Neurologické příznaky a trombocytopenie mohou být
důsledkem základního onemocnění.

Další možné nežádoucí účinky jsou svalové křeče nebo slabost, únava, zimnice a malátnost,
deprese, problémy se spánkem, zapomnětlivost a snížení sexuální touhy.

Většina pacientů zaznamená jeden nebo více těchto nežádoucích účinků obvykle na počátku léčby
nebo občas během léčby. Většina případů má mírný průběh a celkem rychle odezní. Pokud
kterýkoliv z těchto účinků způsobí problémy, poraďte se se svým lékařem. Může Vám snížit dávku
přípravku Miglustat G.L. Pharma nebo doporučit jinou léčbu k potlačení nežádoucích účinků.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. Jak přípravek Miglustat G.L. Pharma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za
EXP/Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Miglustat G.L. Pharma obsahuje
Léčivou látkou je miglustatum. Jedna tobolka obsahuje miglustatum 100 mg.
Pomocnými látkami jsou: sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, oxid
titaničitý (E171), želatina.

Jak přípravek Miglustat G.L. Pharma vypadá a co obsahuje balení

Přípravek Miglustat G.L. Pharma jsou neprůhledné bílé želatinové tvrdé tobolky, obsahující bílý
až téměř bílý granulát.

Tobolky jsou dostupné v balení obsahujícím 84 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
G.L.Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Rakousko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Rakousko: Miglustat G.L. 100 mg-Hartkapseln
Bulharsko: Miglustat G.L. 100 mg Капсула, твърда
Česká republika: Miglustat G.L. Pharma 100 mg
Maďarsko: Miglustat G.L. 100 mg Kemény kapszula
Slovenská republika: Miglustat G.L. 100 mg Tvrdá kapsula


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.9.2016

Ostatní nejvíce nakupují
  Akční nabídka
-92%
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
  Akční nabídka
-92%
Skladem | Doprava od 79 Kč
209 Kč
  Akční nabídka
-91%
Skladem | Doprava od 79 Kč
249 Kč
  Akční nabídka
-91%
Skladem | Doprava od 79 Kč
249 Kč
  Akční nabídka
-84%
Skladem | Doprava od 79 Kč
6 Kč
  Akční nabídka
-84%
Skladem | Doprava od 79 Kč
43 Kč
  Akční nabídka
-81%

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 1 min
8,955
Celkový Počet Případů
315 (3.5%)
Celkem úmrtí
6,078 (67.9%)
Celkem Uzdraveno
29
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: