METAMIZOL STADA - Příbalový leták


 
Generikum: metamizole sodium
Účinná látka: monohydrÁt sodnÉ soli metamizolu
Alternativy: Afexil, Algadam, Algominal, Metamizol adamed, Metamizol auxilto, Metamizol krka, Metamizol medreg, Metamizol teva, Metamizole kalceks, Novalgin, Novalgin injekce, Novalgin tablety
ATC skupina: N02BB02 - metamizole sodium
Obsah účinných látek: 500MG, 500MG/ML
Formy: Perorální kapky, roztok, Tableta
Balení: Lahev (Lahvička)
Obsah balení: 1X50ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Sp.zn.sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
METAMIZOL STADA 500 mg/ml perorální kapky, roztok

Metamizolum natricum monohydricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek METAMIZOL STADA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek METAMIZOL STADA
užívat
3. Jak se přípravek METAMIZOL STADA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek METAMIZOL STADA uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK METAMIZOL STADA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
METAMIZOL STADA je lék obsahující monohydrát sodné soli metamizolu. Patří do skupiny léčiv
nazývaných pyrazolony a používá se k léčbě bolesti a horečky.

Přípravek METAMIZOL STADA se používá k léčbě:
 Silné akutní bolesti způsobené úrazem nebo po chirurgických zákrocích
 Koliky (bolestivých křečí v břiše)
 Nádorové bolesti (bolest při nádorových onemocněních)
 Jiné silné akutní nebo chronické bolesti, pokud nelze použít jinou léčbu
 Vysoké horečky, která neodpovídá na jinou léčbu

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK METAMIZOL
STADA UŽÍVAT
Neužívejte přípravek METAMIZOL STADA:
 jestliže jste alergický(á) na sodnou sůl metamizolu, propyfenazon, fenazon, fenylbutazon nebo
na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 jestliže máte syndrom analgetického astmatu nebo nesnášenlivost určitých analgetik typu
kopřivky/angioedému, (to jsou pacienti, kteří na podání salicylátů, paracetamolu nebo
jiných nenarkotických analgetik, jako je diklofenak, ibuprofen, indometacin nebo naproxen,
reagují stažením průdušek (bronchospasmem) nebo jinou anafylaktoidní reakcí)
 jestliže trpíte poruchou funkce kostní dřeně, např. po léčbě cytostatiky (léky k léčbě
nádorového onemocnění)
 jestliže máte poruchu krvetvorby (onemocnění krvetvorného systému)
 jestliže máte vrozenou nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dědičné
onemocnění, při kterém je riziko rozpadu červených krvinek)
 jestliže mate akutní jaterní porfyrii (dědičné onemocnění s poruchou tvorby hemoglobinu)
 jestliže jste v posledním trimestru těhotenství
 jestliže kojíte


Tento přípravek nesmí užívat děti do 3 měsíců věku ani pacienti s tělesnou hmotností do 5 kg.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku METAMIZOL STADA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
 Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých analgetik (intolerance analgetik).
 Jestliže trpíte astmatem vyvolaným alergií (alergií vyvolané záchvaty dušnosti).
 Jestliže máte onemocnění spojené se sníženým počtem bílých krvinek.
 Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin.
 Jestliže trpíte alergiemi (pak by u vás bylo vyšší riziko vzniku šokového stavu - náhlého
oběhového selhání).
 Jestliže máte jakékoli onemocnění, které může být způsobeno alergií (včetně případů, které se
vyskytly v minulosti), neboť je u vás vyšší riziko vzniku šokového stavu.

Toto se týká zejména pacientů s:

 Průduškovým astmatem (dušnost způsobená stažením průdušek) a dlouhodobým zánětem
dýchacího ústrojí
 Chronickou kopřivkou
 Alergií na analgetika a antirevmatika (intolerance analgetik) nebo jiné léky
 Alergií na potraviny, konzervační látky, alkoholické nápoje
 Alergií na zvířecí srst nebo barvy na vlasy


Pokud patříte mezi výše uvedené pacienty, užívejte tento přípravek pouze pod dohledem lékaře.

Riziko vzniku šokového stavu je menší při užívání metamizolu ve formě tablet nebo perorálních kapek,
než u metamizolu podávaného injekcí.

METAMIZOL STADA lze u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin používat pouze po pečlivém
posouzení prospěšnosti léčby a jejího rizika a pouze s opatrností.

Upozornění

METAMIZOL STADA obsahuje derivát pyrazolonu – sodnou sůl metamizolu, při jehož používání
je, sice vzácné, ale život ohrožující riziko vzniku šoku (náhlého oběhového selhání) a agranulocytózy
(akutní onemocnění způsobené závažným snížením určitého druhu bílých krvinek - viz bod 4).


Děti
Děti do 3 měsíců nebo s tělesnou hmotností do 5 kg nesmí užívat léky obsahující sodnou sůl metamizolu,
neboť nejsou k dispozici žádné zkušenosti s bezpečností jeho užívání.

Další léčivé přípravky a METAMIZOL STADA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a),
nebo které možná budete užívat.


Které léky mohou účinek přípravku METAMIZOL STADA ovlivnit?
Léčivé látky ze skupiny pyrazolonů (mezi které patří i sodná sůl metamizolu) mají známý potenciál
způsobovat interakce s následujícími léky:
 Chlorpromazin (k léčbě některých příznaků duševních onemocnění). Kombinace metamizolu a
chlorpromazinu může vést k těžké hypotermii (výraznému snížení tělesné teploty).
 Léky bránící srážení krve (perorální antikoagulancia).
 Léky k léčbě vysokého tlaku krve a některých srdečních onemocnění (kaptopril).
 Léky k léčbě duševních onemocnění (lithium).
 Léky k léčbě zhoubných nádorů nebo určitých revmatických onemocnění (methotrexát).
 Léky zvyšující tvorbu moči (triamteren).
 Antihypertenziva (ke snížení tlaku krve) a diuretika (močopudné přípravky), neboť může dojít ke
změně jejich účinnosti.

Které léky může METAMIZOL STADA ovlivnit?
 Metamizol může snížit hladiny cyklosporinu v krvi (lék k potlačení imunitního systému). Pokud
jsou užívány společně, dávka cyklosporinu bude možná muset být zvýšena.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Těhotenství
Vzhledem k nedostatečným zkušenostem neužívejte METAMIZOL STADA v prvních třech měsících
těhotenství. V druhém trimestru užívejte METAMIZOL STADA pouze po poradě s lékařem a pouze
tehdy, když lékař posoudil prospěšnost podávání metamizolu s ohledem na jeho možná rizika.
V posledním trimestru těhotenství nesmí být METAMIZOL STADA užíván z důvodu zvýšeného rizika
komplikací pro matku a dítě (krvácení, předčasné uzavření důležité cévy, tzv. Botallovy dučeje, u plodu,
která se normálně uzavírá až po porodu).

Kojení
Metabolity metamizolu přecházejí do mléka. Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích u kojených dětí.
Během užívání přípravku METAMIZOL STADA a nejméně po dobu 48 hodin po ukončení jeho užívání
nekojte.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání vyšších dávek může mít vliv na činnost mozku. V těchto případech nebudete schopen(a) rychle a
účinně reagovat v neočekávaných a náhlých situacích.
Neřiďte automobily ani jiná motorová vozidla. Nepoužívejte elektrické nástroje nebo přístroje.
Nepracujte bez zajištění. Mějte na mysli, že alkohol dále snižuje vaši schopnost řídit!
Nicméně, při užívání doporučených dávek (viz bod 3) není třeba dodržovat žádná zvláštní preventivní
opatření.

METAMIZOL STADA obsahuje sodík
Tento přípravek obsahuje 1,5 mmol (nebo 33,4 mg) sodíku v jednom ml (20 kapek). To je třeba mít na
paměti, pokud máte dietu s omezeným příjmem sodíku.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK METAMIZOL STADA UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování závisí na intenzitě bolesti nebo na závažnosti horečky a individuální odpovědi na přípravek
METAMIZOL STADA .
Je důležité užívat nejnižší účinnou dávku.
U všech pacientů, kromě kojenců, lze podat 8-16 mg metamizolu/kg tělesné hmotnosti v jedné dávce.
Následující tabulka ukazuje doporučené jednorázové dávky a maximální denní dávky metamizolu.

Pokud lékaře nepředepíše jinak, obvyklá dávka je:


hmotnost
[kg]
Jednotlivá dávka 
嬀počet kapek崀 
Odpovídá 洀整慭椀稀潬甠嬀洀最崀 
 
䵡硩mální denní dávka 
嬀počet kapek崀 
㔠ⴀ 㠀 (一)ⴀ 㐀 㔰 ⴀ ㄰  㤠ⴀ ᄁ 
㤠ⴀ ᆬ ㌠ⴀ ㄰ 㜵 ⴀ (特)  ᄃ ⴀ ㌰ 
ᆭ ⴀ (ᄀ)㌀ 㔠ⴀ ᆬ ᄁ㔀 ⴀ ㌷㔀 ㌰ ⴀ 㐵 
(名) ⴀ ㌀  㠠ⴀ (日) (日)  ⴀ 㔰  㐶 ⴀ 㘰 
㌱ ⴀ 㐀㔀 ㄰ ⴀ ㌀  (特)  ⴀ 㜵  㔹 ⴀ 㤰 
㐶 ⴀ 㔀㌀ ᆬ ⴀ ㌀㔀 ㌷㔀 ⴀ 㠷㔀 㠸 ⴀ ㄀ 㔀 
㔳 nebo vyšší (日) ⴀ 㐀  㔰  ⴀ ㄰   㘰 ⴀ ㄀(ᄀ)  
 
V závislosti na maximální denní dávce lze jednotlivé dávky užít až 4x za den (po 6-8 hodinách).Dávku je třeba snížit u starších pacientů, pacientů se špatným zdravotním stavem a pacientů s
poruchou funkce ledvin a jater.
Vylučování metabolitů metamizolu může být prodlouženo. S dlouhodobým podáváním metamizolu
pacientům s těžkou poruchou funkce jater a ledvin nejsou dostatečné zkušenosti.


Děti a dospívající
Při horečce obvykle postačí dávka 10 mg metamizolu/kg tělesné hmotnosti.
Účinek lze očekávat do 30-60 minut po perorálním podání.
U dětí a dospívajících do 14 let se podává 8-16 mg metamizolu/kg tělesné hmotnosti v jedné dávce.
METAMIZOL STADA se nesmí podávat dětem do 3 měsíců věku!

Způsob podání
Tento přípravek je k perorálnímu (vnitřnímu) podání.
Kapky užijte spolu s trochou vody.
Jak otevřít lahvičku: zatlačte na uzávěr a zároveň uzávěrem otáčejte ve směru šipky (viz nákres). Po
použití opět lahvičku pevně uzavřete, aby se znovu aktivovala dětská pojistka.

Lahvičku držte ve vzpřímené poloze, a pokud je to nutné, lehce na lahvičku poklepejte, aby se kapky
uvolnily.


Délka léčby
Délka léčby závisí na typu na závažnosti Vašeho onemocnění a bude stanovena Vaším lékařem.
Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte pocit, že účinek přípravku
METAMIZOL STADA je příliš siný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užil(a) více přípravku METAMIZOL STADA, než jste měl(a)a

Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se objeví jakýkoli z následujících příznaků předávkování:
 Pocit na zvracení
 Závratě
 Bolest břicha nebo žaludku
 Poruchy centrálního nervového systému, od příznaků jako křeče nebo točení hlavy až po kóma
(hluboké bezvědomí)
 Pokles tlaku krve, až do takové míry, že dojde k šokovému stavu (náhlému oběhovému selhání)
 Srdeční arytmie (nepravidelná nebo někdy zrychlená srdeční akce)


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek METAMIZOL STADA
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Pokud máte další dotazy týkající se tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek METAMIZOL STADA nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek
METAMIZOL STADA užívat. Kontaktujte co nejdříve svého lékaře.

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku METAMIZOL STADA jsou alergické reakce.
Nejdůležitějším je šok (náhlé oběhové selhání) a agranulocytóza (výrazné snížení počtu určitého typu
bílých krvinek). Tyto reakce se objevují vzácně (mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů) nebo velmi
vzácně (mohou se objevit až u 1 z 10000 pacientů), ale jsou život ohrožující. Mohou se objevit i tehdy,
když byl již dříve metamizol bez jakýchkoli komplikací používán (viz níže “ Léčebná opatření”).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů)
 Alergické reakce (reakce přecitlivělosti)
Tyto reakce se objevují vzácně a velmi vzácně (mohou se objevit až u 1 z 10000 pacientů) mají závažný
nebo život ohrožující průběh. Mohou se objevit bezprostředně po podání nebo hodiny poté. Nejčastěji se
objevují 1 hodinu po podání léku.

Vyhledejte lékařskou pomoc okamžitě při prvních známkách šoku, jako jsou:

 Studený pot
 Závrať
 Točení hlavy
 Změny zabarvení pokožky
 Tíseň na hrudi

Příznaky mírné alergické reakce (reakce přecitlivělosti) jsou:
 Kožní nebo slizniční reakce (jako je svědění, pálení, zarudnutí, kopřivka, otoky)
 Dušnost
 Potíže s trávicím traktem (jako je pocit na zvracení, zažívací potíže, zvracení)


Tyto mírné reakce se mohou zhoršit do závažnější podoby:
 Kopřivka po celém těle
 Výrazné otoky kůže a sliznic (angioedém; včetně otoku laryngu)
 Křeče svalů průdušek
 Srdeční arytmie
 Pokles tlaku krve (někdy předcházený vzestupem krevního tlaku)
 Oběhový šok
Pacienti s astmatem způsobeným analgetiky (syndrom analgetického astmatu) mají obvykle příznaky ve
formě záchvatů dušnosti

 Kožní a slizniční reakce

Ve vzácných případech se mohou objevit ojedinělé pupínky nebo jiná vyrážka (přechodná vyrážka). Ve
vzácných případech se objevuje Stevens-Johnsonův syndrom (alergické kožní onemocnění) nebo Lyellův
syndrom (život ohrožující onemocnění s tvorbou rozsáhlých kožních lézí).
Z tohoto důvodu musíte, pokud se kožní reakce objeví, ihned přestat přípravek METAMIZOL
STADA užívat.

 Reakce s poklesem tlaku krve

Vzácně se při užívání nebo po něm objevují reakce doprovázené poklesem tlaku krve. Alergické reakce
jen vzácně mají za následek výrazné snížení tlaku krve.

 Reakce krvetvorných orgánů a tkání

Vzácně se objevuje leukopenie (snížení počtu bílých krvinek). Tyto reakce mohou objevit i tehdy, když
byl metamizol dříve používán bez problémů.
K uzdravení je nutné ihned přípravek vysadit.


Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 10000 pacientů)
 Reakce krvetvorných orgánů a tkání
Velmi vzácně se může objevit agranulocytóza nebo trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček).
Tyto reakce mohou objevit i tehdy, když byl metamizol dříve používán bez problémů.

Riziko agranulocytózy se zvyšuje, pokud je metamizol používán déle než týden. Typickými známkami
jsou:

 Zánětlivé změny sliznic (např. úst, nosu, hrdla a okolí genitálií nebo konečníku)
 Bolest v krku
 Potíže s polykáním
 Horečka
 Zimnice

U pacientů užívajících antibiotika (léky k léčbě infekcí) mohou být tyto příznaky ale minimální.
Neočekávané zhoršení zdravotního stavu může značit agranulocytózu.

K uzdravení je nutné ihned přípravek vysadit. Pokud se objeví známky agranulocytózy, přípravek
METAMIZOL STADA ihned vysaďte, nečekejte na výsledky laboratorních testů.

 Další reakce
Velmi vzácně, zejména v případě sníženého objemu krve v cévním řečišti, při onemocnění ledvin nebo
předávkování se mohou objevit:
 Porucha funkce ledvin s příliš malým nebo žádným objemem moči
 Vylučování krevní bílkoviny močí
 Zánět ledvin

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 Reakce krvetvorných orgánů a tkání
Může se objevit pancytopenie (současně anémie, snížení počtu krevních buněk a krevních destiček v
krvi), tyto případy mohou vest k úmrtí.


Léčebná opatření

Šok

Varovnými známkami šoku jsou:
Studený pot, závratě, točení hlavy, pocit na zvracení, změny barvy kůže a dušnost. Dalšími příznaky jsou
otok obličeje, svědění, tlak na prsou, zrychlený tep, pocti chladu v končetinách (kritický pokles krevního
tlaku). Tyto příznaky se mohou objevit i hodinu po užití přípravku METAMIZOL STADA.

PŘI PRVNÍCH ZNÁMKÁCH ŠOKU IHNED VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC!
Do příjezdu lékaře si lehněte do vodorovné polohy s výše uloženými dolními končetinami. K prevenci
vzniku zimnice je třeba pacienta držet v teple a přikrýt přikrývkou.


Agranulocytóza
Příznaky agranulocytózy (výrazné snížení počtu určitého druhu bílých krvinek) jsou:
 Vysoká horečka
 Zimnice
 Bolest v krku
 Potíže s polykáním
 Zánět sliznice v ústech, nose nebo hrdle
 Zánět oblasti genitálií nebo konečníku. Lymfatické uzliny jsou zvětšené málo nebo vůbec.

Přípravek METAMIZOL STADA dále neužívejte, pokud se objeví tyto příznaky:
 Neočekávané zhoršení zdravotního stavu
 Horečka, která neodeznívá nebo se navrací
 Bolestivé změny sliznic, zejména v ústech, nose a hrdle

Vyhledejte lékařskou pomoc!

Přípravek METAMIZOL STADA se musí vysadit ještě dříve, než budou k dispozici výsledky
laboratorních vyšetření.


Léková vyrážka a Lyellův syndrom
Léková vyrážka je fialová až tmavě červená kožní vyrážka, někdy s puchýřky. Lyellův syndrom je život
ohrožující onemocnění s tvorbou rozsáhlých kožních lézí.
Přípravek METAMIZOL STADA již nikdy neužívejte, pokud se tyto kožní reakce objeví.


Vyhledejte lékařskou pomoc!
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK METAMIZOL STADA UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před mrazem a chladem.

Po prvním otevření spotřebujte přípravek METAMIZOL STADA do 3 měsíců.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete zákalu způsobeného uchováváním za nízké teploty.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek METAMIZOL STADA obsahuje
 Léčivou látkou je metamizolum natricum monohydricum.
ml (20 kapek) obsahuje metamizolum natricum monohydricum 500 mg.
kapka obsahuje metamizolum natricum monohydricum 25 mg.

 Dalšími složkami jsou: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát sodné soli sacharinu,
dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sukralosa, malinové aroma (obsahuje
přírodní a přírodně identická aromata: propylenglykol (E1520), triacetin (E1518),
maltol (E636), čištěná voda.

Jak přípravek METAMIZOL STADA vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek METAMIZOL STADA 500 mg/ml perorální kapky, roztok je čirý, žlutý roztok s malinovou
příchutí v lahvičce s dětskou bezpečnostní pojistkou.
Přípravek METAMIZOL STADA 500 mg/ml perorální kapky, roztok je dostupný ve velikostech balení:
10 ml, 20ml, 50 ml nebo 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
Bad Vilbel
NěmeckoVýrobce

Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica, SA,
Av. das Industrias, Alto do Colaride, Agualva, 2735 - 213 Cacém,
Portugalsko

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18,

61118 Bad Vilbel
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Německo: Metamizol STADA 500 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung
Česká republika: Metamizol Stada 500 mg/ml perorální kapky, roztok
Slovinsko: Metamizol STADA 500 mg/ml Peroralne kapljice, raztopina
Slovenská republika: Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.08.2016
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop