Licobondrat - Příbalový leták


 
Generikum: ibandronic acid
Účinná látka: ibandronate sodium (monohydrate)
Alternativy: Bondronat, Bonviva, Flastin, Gerousia, Holmevis, Iasibon, Ibandronat apotex, Ibandronát mylan, Ibandronic acid accord, Ibandronic acid actavis, Ibandronic acid aurobindo, Ibandronic acid fresenius kabi, Ibandronic acid sandoz, Ibandronic acid stada, Ibandronic acid teva, Ikametin, Osagrand
ATC skupina: M05BA06 - ibandronic acid
Obsah účinných látek: 150MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 3
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Sp.zn.sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Licobondrat 150 mg potahované tablety

acidum ibandronicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Licobondrat a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Licobondrat užívat
3. Jak se přípravek Licobondrat užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Licobondrat uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Licobondrat a k čemu se používá

Přípravek Licobondrat patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje léčivou
látku kyselinu ibandronovou.
Přípravek Licobondrat může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní
masy u většiny žen, které jej užívají, a to i přes to, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl.
Přípravek Licobondrat může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo
prokázáno u páteře (obratlů), ale ne u kyčelní kosti.

Přípravek Licobondrat Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, neboť je u
Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se
vyskytuje u žen po menopauze (přechodu). V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský
pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kosti v dobrém stavu.

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy. Dalšími
faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, jsou:
- nedostatečný přísun vápníku a vitamínu D v potravě
- kouření nebo nadměrné pití alkoholu
- nedostatek pohybu nebo jiné fyzické aktivity zatěžující kostru
- výskyt osteoporózy v rodině

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená
to:
- příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamin D;
- pravidelnou chůzi nebo jiná cvičení zatěžující kostru;
- nekouřit, nepít nadměrné množství alkoholu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Licobondrat užívat

Neužívejte přípravek Licobondrat
- jestliže jste alergická na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,
uvedenou v bodě 6.
- jestliže máte určité problémy s jícnem/trávicí trubicí, jako je jeho zúžení nebo potíže s polykáním.
- jestliže nevydržíte stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu jedné hodiny (60 minut).
- Jestliže máte nebo jste měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Tuto skutečnost, prosím,
konzultujte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

U pacientek s osteoporózou, léčených přípravkem Licobondrat, byl v poregistračním sledování ve
velmi vzácných případech hlášen nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti (poškození čelistní
kosti). Ke vzniku osteonekrózy čelisti může dojít i po ukončení léčby.
Je důležité se pokusit zabránit vzniku osteonekrózy čelisti, protože jde o bolestivé onemocnění, které
může být obtížně léčitelné. Za účelem snížení rizika vzniku osteonekrózy čelisti máte dodržovat
některá opatření.

Před zahájením léčby informujte lékaře/zdravotní sestru (zdravotního pracovníka), jestliže:
• máte jakékoliv případné problémy v ústní dutině nebo se zuby, jako je nedostatečná zubní hygiena,
onemocnění dásní nebo máte plánované trhání zubu
• nepodstupujete pravidelné zubní prohlídky nebo jste dlouho neabsolvovala zubní prohlídku
• kouříte (kouření může zvýšit riziko zubních problémů)
• jste se v minulosti léčila bisfosfonátem (látka používaná k léčbě nebo prevenci kostních poruch)
• užíváte léčivé přípravky nazývané kortikosteroidy (jako je prednisolon nebo dexamethason)
• máte nádorové onemocnění.

Lékař vás může požádat, abyste před zahájením léčby přípravkem Licobondrat absolvovala zubní
prohlídku.

Po dobu léčby máte dodržovat správnou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů) a absolvovat
pravidelné zubní prohlídky. Pokud nosíte zubní protézu, ujistěte se, že Vám dobře sedí. Jestliže se
léčíte se zuby nebo plánujete zubní chirurgický zákrok (např. trhání zubu), informujte o zubní léčbě
lékaře a sdělte stomatologovi, že užíváte přípravek Licobondrat.

V případě jakýchkoliv problémů v ústní dutině nebo se zuby, jako je uvolněný zub, bolest nebo otok
nebo nehojící se léze nebo výtok, se okamžitě obraťte na lékaře a stomatologa, protože by se mohlo
jednat o příznaky osteonekrózy čelisti.

Některé osoby musí být při užívání přípravku Licobondrat obzvlášť opatrné. Před užitím přípravku
Licobondrat se poraďte se svým lékařem jestliže:
- vám byla prokázána porucha minerálního metabolismu (jako je nedostatek vitamínu D).
- trpíte zhoršenou funkcí ledvin.
- máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením.
- podstupujete stomatologickou léčbu nebo je u vás plánován stomatologický zákrok, oznamte svému
stomatologovi, že jste léčena přípravkem Licobondrat. Pokud máte rakovinu, sdělte to také svému
stomatologovi.

Mohou se objevit příznaky jako podráždění, zánět nebo vředy jícnu/trávicí trubice, často s příznaky
jako jsou závažná bolest na hrudi, výrazná bolest při polykání jídla a/nebo tekutin, těžká nauzea
(nevolnost) nebo zvracení, a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny od užití přípravku Licobondrat
nevypijete plnou sklenici vody a/nebo pokud si lehnete. Pokud se u vás tyto příznaky objeví, přestaňte
přípravek Licobondrat užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře (viz bod 3).
Děti a dospívající
Nedávejte přípravek Licobondrat dětem nebo dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Licobondrat
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat, což jsou zejména:

- doplňky stravy obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník, protože pravděpodobně
mohou ovlivnit účinky přípravku Licobondrat.
- acetylsalicylová kyselina nebo jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAIDs)
(včetně ibuprofenu, sodné soli diklofenaku a naproxenu) mohou dráždit žaludeční a
střevní sliznici. Podobný účinek může mít i přípravek Licobondrat. Buďte tedy obzvlášť
opatrná, pokud užíváte přípravek Licobondrat a vezmete si analgetika nebo
protizánětlivé přípravky.

Po užití Vaší měsíční tablety přípravku Licobondrat počkejte 1 hodinu, než si vezmete jakékoli další
léky, včetně tablet zlepšujících trávení, přípravků s vápníkem nebo vitaminů.

Přípravek Licobondrat s jídlem a pitím:
Neužívejte přípravek Licobondrat s jídlem. Pokud si vezmete přípravek Licobondrat spolu s jídlem,
je méně účinný.
Můžete pít pouze vodu, ale ne jiné nápoje

Prosím počkejte 1 hodinu po užití přípravku Licobondrat, než si dáte první jídlo a další pití (viz bod 3.
Jak se přípravek Licobondrat užívá).

Těhotenství a kojení

Přípravek Licobondrat je určen pouze pro ženy v postmenopauze a nesmí ho užívat ženy, které mohou
stále otěhotnět.
Neužívejte přípravek Licobondrat, jestliže jste těhotná nebo kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, protože lze předpokládat, že přípravek
Licobondrat nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Licobondrat obsahuje laktózu
Pokud vám lékař sdělil, že nesnášíte, nebo nemůžete strávit některé cukry (např. trpíte-li
nesnášenlivostí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo máte problémy se vstřebáváním glukózy-
galaktózy), poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Licobondrat užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Licobondrat je jedna tableta měsíčně.

Užívání Vaší měsíční tablety
Je důležité pečlivě dodržovat následující instrukce. Jejich smyslem je umožnit přípravku Licobondrat
dostat se co nejrychleji do žaludku, a tím snížit pravděpodobnost podráždění jícnu.

- Jednu 150 mg tabletu přípravku Licobondrat užijte jedenkrát za měsíc.
- V každém měsíci si určete konkrétní den, který si snadno zapamatujete; může to být
stejné datum v každém měsíci (např. vždy první den měsíce) nebo stejný den v měsíci
(např. první neděle v měsíci) a v tento den užijte tabletu přípravku Licobondrat. Zvolte
den, který nejlépe vyhovuje vašemu běžnému režimu.
- Tabletu přípravku Licobondrat užijte po předchozím lačnění, které trvalo alespoň 6
hodin, během kterých jste nic nejedla ani nepila, s výjimkou vody.
- Užijte svou tabletu přípravku Licobondrat
- hned jak ráno vstanete z postele a
- předtím, než cokoli sníte nebo vypijete (tedy na prázdný žaludek)
- Zapijte tabletu plnou sklenicí vody (alespoň 180 ml).
K zapití nepoužívejte vodu s vysokým obsahem vápníku, ovocný džus nebo jakýkoli
jiný nápoj. Pokud jsou obavy ohledně možných vysokých hladin vápníku v kohoutkové
vodě (tvrdá voda), doporučuje se použít balenou vodu s nízkým obsahem minerálů.
- Tabletu polkněte celou – nežvýkejte ji, nekousejte ani nenechávejte rozpustit v ústech.
- Následující hodinu (60 minut) po užití tablety
- neuléhejte; pokud nezůstanete ve vzpřímené poloze (vestoje nebo vsedě), část
přípravku může proniknout zpět do vašeho jícnu

- nic nejezte

- nic nepijte (kromě vody v případě potřeby)
- neužívejte žádné jiné léky

Poté co jste hodinu počkala, můžete si dát vaše první denní jídlo a nápoj. Po jídle můžete klidně znovu
ulehnout a vzít si jakékoli další léky, které potřebujete.

Pokračování v užívání přípravku Licobondrat
Je důležité přípravek Licobondrat užívat každý měsíc tak dlouho, jak vám jej váš lékař bude
předepisovat. Po 5 letech užívání přípravku Licobondrat se, prosím, svého lékaře zeptejte, zda máte
v užívání přípravku Licobondrat pokračovat.

Jestliže jste užila více přípravku Licobondrat, než jste měla
Pokud jste omylem užila více než jednu tabletu, vypijte plnou sklenici mléka a okamžitě vyhledejte
svého lékaře.

Nesnažte se vyvolat zvracení a neuléhejte – přípravek Licobondrat by mohl podráždit váš jícen.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Licobondrat
Jestliže jste ve zvolený den ráno zapomněla svoji tabletu užít, neberte si tabletu později
během dne. Najděte si v kalendáři den, kdy si vezmete další dávku.

Jestliže jste ve zvolený den tabletu zapomněla užít a pokud do další dávky zbývá jen 1 až 7 dní...
Nikdy neužívejte dvě tablety přípravku Licobondrat během jednoho týdne. Vyčkejte do
další dávky a tu užijte, jak jste zvyklá; pak pokračujte v užívání jedné tablety měsíčně v den,
který máte vyznačen v kalendáři.

Jestliže jste ve zvolený den zapomněla tabletu užít a pokud do další dávky zbývá více než 7 dní...
Máte užít tabletu následující den ráno poté, co jste si vzpomněla, poté pokračujte v užívání jedné
tablety měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned
zdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat neodkladné lékařské ošetření:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientek):
- závažná bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, těžká nevolnost nebo
zvracení, potíže s polykáním. Můžete mít závažný zánět jícnu/trávicí trubice s možnými
bolavými místy nebo zúžením jícnu/trávicí trubice.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientek):
- svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla s obtížným dýcháním
- přetrvávající bolest a zánět oka
- nově vzniklá bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla.
Můžete mít časné známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientek):
- bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné známky závažných potíží
s čelistí (nekrózy (mrtvé kostní tkáně) v čelistní kosti)
- poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha.
Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu
- závažná, možno život ohrožující, alergická reakce
- závažné nežádoucí kožní reakce

Další možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientek):
- bolest hlavy
- pálení žáhy, obtíže při polykání, bolest žaludku nebo břicha (může být způsoben zánětem
žaludku), porucha trávení, nevolnost, průjem (řídká stolice)
- křeče svalů, ztuhlost kloubů a končetin
- příznaky podobné chřipce včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře,
bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů. Pokud vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat
nebo trvá více než několik dní, sdělte to zdravotní sestře nebo lékaři
- vyrážka

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientek):
- závratě
- plynatost (větry, pocity nadýmání)
- bolest zad
- pocit únavy a vyčerpání
- záchvaty astmatu

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientek):
- zánět dvanácterníku (první části tenkého střeva) způsobující bolest břicha
- kopřivka
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek/

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Licobondrat uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Licobondrat obsahuje

Léčivou látkou je kyselina ibandronová.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandronové (ve formě monohydrátu natrium-
ibandronátu).

Dalšími složkami jsou:

jádro tablety: monohydrát laktózy, granulovaná mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy,
magnesium-stearát (E572), koloidní bezvodý oxid křemičitý

potahová vrstva tablety: hyprolóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000

Jak přípravek Licobondrat vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Licobondrat 150 mg jsou bílé potahované tablety tvaru tobolky, na jedné straně vyraženo
„LC“.

Přípravek Licobondrat 150 mg se dodává v blistrech obsahujících 1 nebo 3 potahované tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:
Adamed Czech Republic s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika


Výrobce:
Laboratorios LICONSA, S.A.
Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Licobondrat 150 mg potahované tablety
Estonsko: Licobondrat 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Maďarsko: Licobondrat 150 mg Filmtabletta
Litva: Licobondrat 150 mg Plėvele dengtos tabletės
Nizozemsko: Licobondrat 150 mg Filmomhulde tabletten
Norsko: Licobondrat 150 mg Tablett, filmdrasjert
Portugalsko: Licobondrat 150 mg
Slovenská republika: Licobondrat 150 mg
Španělsko: Ácido Ibandrónico Tarbis 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 3. 2017
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop