Jodid 100 - Příbalový leták


 
Generikum: iodine therapy
Účinná látka: potassium iodide
Alternativy:
ATC skupina: H03CA - iodine therapy
Obsah účinných látek: 100MCG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 100 II
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Jodid 100 mikrogramů
tablety
iodidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Jodid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid užívat
3. Jak se přípravek Jodid užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Jodid uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Jodid a k čemu se používá

Přípravek Jodid se užívá v rámci ochranných opatření při předcházení vzniku strumy (zvětšení štítné
žlázy) a poruch činnosti štítné žlázy, které vznikají při nedostatku jodu v potravě. Přípravek Jodid se
používá ve všech věkových skupinách a zejména pak v těhotenství, v období kojení, u uměle živených
kojenců (neobsahuje-li mléčná nebo další výživa dostatečný jodový přídavek) a během dospívání.
Dále se používá k léčbě již přítomné strumy z nedostatku jodu ve všech věkových skupinách. Používá
se také v rámci ochranných opatření po skončení léčby nebo po částečném chirurgickém odstranění
strumy.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid užívat

Neužívejte přípravek Jodid
- jestliže jste alergický(á) na iodidum nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě
6)
- jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy
- jestliže máte subklinickou hypertyreózu (zvýšená činnost štítné žlázy bez příznaků onemocnění)
s dávkami jodu nad 150 mikrogramů/den
- jestliže máte nezhoubný nádor (autonomní adenom) štítné žlázy či trpíte funkčními poruchami
štítné žlázy

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Jodid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se nemá užívat, jestliže máte dostatečný přívod jodu v potravě (nad 150 mikrogramů jodu
denně).
Neužívejte přípravek Jodid dva měsíce před plánovanou léčbou radiojodem.

Další léčivé přípravky a přípravek Jodid
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Bez porady s lékařem neužívejte současně jiné přípravky s obsahem jodu (např. některé
multivitaminové přípravky s minerály). Nadbytek jodu omezuje účinek léčby zvýšené funkce
štítné žlázy (např. karbimazolem, propycilem). Vychytávání jodu štítnou žlázou je blokováno
perchlorátem a thiokyanátem (při koncentraci přes 5 mg/dl v krvi je zastaveno).


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V průběhu těhotenství a v období kojení je potřeba jodu zvýšená. Dostatečný přísun jodu (200
mikrogramů/den) je tedy obzvláště důležitý. Jod je vylučován do mateřského mléka. V průběhu
těhotenství a v období kojení nemají být podávány velmi vysoké dávky jodu v důsledku vysoké
citlivosti štítné žlázy plodu a novorozence na jod. Výjimkou je podávání vysoké dávky jodu v případě
radiační nehody nebo havárie. O dávkování a délce podávání přípravku vždy rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Jodid nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Jodid
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Jodid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávku přípravku vždy určí předepisující lékař podle věkové skupiny a dalších okolností.

Profylaxe strumy při nedostatku jodu
Doporučená dávka u kojenců a dětí je 50 – 100 mikrogramů jodu/den (1/2 až 1 tableta přípravku
Jodid). Dospívající a dospělí užívají 100 – 200 mikrogramů jodu/den (1 až 2 tablety přípravku Jodid).
V průběhu těhotenství a v období kojení je doporučená dávka 100 – 200 mikrogramů jodu/den (1 až 2
tablety přípravku Jodid)

Profylaxe recidivy (návratu onemocnění) strumy po skončení léčby či chirurgickém zákroku
Doporučená dávka je 100 – 200 mikrogramů jodu/den (jedna až dvě tablety přípravku Jodid).

Léčba strumy
Doporučená dávka pro novorozence a děti je 100 – 200 mikrogramů /den (1 – 2 tablety
přípravku Jodid). U dospívajících a dospělých je doporučená dávka 200 mikrogramů /den
(2 tablety přípravku Jodid).

Tablety je vhodné zapít tekutinou. Novorozencům a kojencům se tablety podávají rozdrcené
nebo rozpuštěné v malém množství čaje. Tablety přípravku Jodid se z preventivních i léčebných
důvodů užívají obvykle po dobu několika měsíců až jednoho roku.
V určitých případech se užívají celoživotně. Vždy je však nutné, aby užívání tablet přípravku Jodid
bylo doporučeno a sledováno lékařem.


.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Jodid, než jste měl(a).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Jodid, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého lékaře. Váš
lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Jodid

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte svou obvyklou
dávku další den ráno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Jodid

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Jodid nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se při dodržování doporučeného dávkování neočekávají. Pouze při výskytu větších
autonomních ložisek ve štítné žláze nelze vyloučit při denních dávkách 150 mikrogramů a vyšších
vznik hypertyreózy (zvýšené funkce štítné žlázy).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Jodid uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Jodid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“
a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Jodid obsahuje

- Léčivou látkou je iodidum. Jedna tableta obsahuje iodidum100 mikrogramů (což odpovídá kalii
iodidum 130,8 mikrogramů).

- Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, kukuřičný škrob, celulózový prášek, monohydrát laktózy.

Jak přípravek Jodid vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Jodid jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenou hranou, půlicí rýhou
na obou stranách a označením EM 33 na jedné straně.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky
Velikost balení: 100 tablet v průhledném bezbarvém blistru a krabičce.


Držitel rozhodnutí o registraci:
Merck KGaA, Frankfurterstrasse 250, Darmstadt, Německo

Výrobce:
Merck KGaA,
Frankfurterstrasse 250,
Darmstadt,

Německo

Merck KGaA & Co. Werk Spittal,
Hösslgasse 20,
Spittal /Drau,
Rakousko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.11.2016


Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop