Emanera - Příbalový leták


 
Generikum: esomeprazole
Účinná látka: esomeprazole magnesium dihydrate
Alternativy: Elfimest, Esomeprazole farmaprojects, Esomeprazole polpharma, Helides, Nexium control
ATC skupina: A02BC05 - esomeprazole
Obsah účinných látek: 20MG, 40MG
Formy: Enterosolventní tvrdá tobolka
Balení: Blistr
Obsah balení: 7 I
Způsob podání: prodej na lékařský předpisSp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Emanera 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Emanera 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky
esomeprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Emanera a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emanera užívat
3. Jak se přípravek Emanera užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Emanera uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Emanera a k čemu se používá

Přípravek Emanera obsahuje lék zvaný esomeprazol. Ten patří do skupiny léků nazývaných
„inhibitory protonové pumpy“. Snižuje množství žaludeční kyseliny tvořené ve Vašem žaludku.

Přípravek Emanera se používá k léčbě:

Dospělí
- „Refluxní choroby jícnu“, při které proniká kyselina ze žaludku do jícnu (trubice spojující hrdlo
se žaludkem) a způsobuje bolest, zánět a pálení žáhy. Tento přípravek se podává k:
- vyléčení Vašeho jícnu, pokud došlo k jeho poškození nebo zánětu,
- prevenci návratu těchto stavů,
- poskytnutí úlevy od častých nepříjemných doprovodných projevů nemoci.
- Vředy v žaludku nebo dvanáctníku, které jsou infikovány bakterií zvanou „Helicobacter
pylori“. Pokud se Vás tento stav týká, může Vám Váš lékař předepsat tento lék také
v kombinaci s určitými antibiotiky k:
- vyléčení dvanáctníkových vředů souvisejících s baktérií Helicobacter pylori,
- prevenci opětovného výskytu vředů spojených s touto bakterií.
- Žaludeční vředy způsobené léky zvanými NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky). Tento
přípravek se podává k:
- vyléčení vředů ve Vašem žaludku způsobených NSAID,
- prevenci vzniku žaludečních a dvanáctníkových vředů, pokud užíváte NSAID.
- Prevence opětovného krvácení vředů jako pokračování intravenózní (podávané do žíly) léčby
esomeprazolem.
- Zvýšená tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův
syndrom).

Dospívající ve věku od 12 let
- „Refluxní choroby jícnu“, při které proniká kyselina ze žaludku do jícnu (trubice spojující hrdlo
se žaludkem) a způsobuje bolest, zánět a pálení žáhy.

- Vředy v žaludku nebo dvanáctníku, které jsou infikovány bakterií zvanou „Helicobacter
pylori“. Pokud se Vás tento stav týká, může Vám Váš lékař také předepsat antibiotika
k vyléčení infekce a vředu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emanera užívat

Neužívejte přípravek Emanera:
- jestliže jste alergický(á) na esomeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jestliže jste alergický(á) na jiné léky typu inhibitoru protonové pumpy (např. pantoprazol,
lansoprazol, rabeprazol, omeprazol).
- jestliže užíváte lék obsahující nelfinavir (používaný k léčbě infekce HIV).
Neužívejte přípravek Emanera, pokud se na Vás vztahuje kterákoli z uvedených skutečností. Pokud si
nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Emanera užívat.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Emanera se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže máte závažné problémy s játry.
- jestliže máte závažné problémy s ledvinami.
- jestliže máte nedostatek vitaminu B12.
- pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku
Emanera a snižuje množství žaludeční kyseliny.
- pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A).

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co
nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Emanera bude možná nutné ukončit.
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Přípravek Emanera může zakrýt příznaky jiných onemocnění. Proto, pokud zaznamenáte
kteroukoliv z následujících skutečností dříve, než začnete užívat přípravek Emanera nebo
v průběhu jeho užívání, sdělte to ihned svému lékaři:
- Významný úbytek tělesné hmotnosti bez zjevné příčiny a problémy s polykáním.
- Bolesti žaludku nebo špatné trávení.
- Zvracení potravy nebo krve.
- Černá stolice (způsobená zabarvením krví).

Pokud Vám byl přípravek Emanera předepsán k užívání „podle potřeby“, obraťte se na svého lékaře,
pokud Vaše příznaky pokračují nebo se mění jejich charakter.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Emanera, po dobu delší než 1 rok, můžete
mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému
lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko
osteoporózy).

Další léčivé přípravky a přípravek Emanera
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat. To proto, že přípravek Emanera může ovlivňovat způsob,
kterým působí některé léky, a některé léky mohou mít vliv na působení přípravku Emanera.

Neužívejte přípravek Emanera, pokud užíváte následující léky:
- Nelfinavir (užívaný k léčbě infekce HIV).

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže užíváte kterýkoliv z následujících léků:
- Atazanavir (užívaný k léčbě infekce HIV).
- Ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění).

- Digoxin (používaný k léčbě srdečních chorob).
- Erlotinib (k léčbě rakoviny).
- Citalopram, imipramin nebo klomipramin (užívané k léčbě deprese).
- Diazepam (užívaný k léčbě úzkosti, k uvolnění svalů nebo při epilepsii).
- Fenytoin (užívaný při epilepsii). Pokud užíváte fenytoin, bude Váš lékař vyžadovat Vaše
sledování při zahajování nebo ukončování užívání přípravku Emanera.
- Léky, které se používají k ředění krve, jako je warfarin. Jestliže zahajujete nebo ukončujete
užívání přípravku Emanera, může Váš lékař vyžadovat Vaše sledování.
- Cilostazol (používá se k léčbě intermitentní klaudikace - bolesti v nohou při chůzi, která je
způsobena nedostatečným krevním zásobením).
- Cisaprid (užívaný při špatném trávení a pálení žáhy).
- Methotrexát (lék používaný při chemoterapii ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) - jestliže
užíváte vysokou dávku methotrexátu, Váš lékař může dočasně zastavit léčbu přípravkem
Emanera.
- Klopidogrel (užívaný k prevenci krevních sraženin (trombů)).
- Takrolimus (používaný po orgánových transplantacích).
- Rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
- Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používaná při léčbě depresí).

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin spolu s přípravkem Emanera
k léčení vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste svého lékaře
informoval(a) o kterýchkoliv dalších lécích, které užíváte.

Přípravek Emanera s jídlem a pitím
Tobolky můžete užívat spolu s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař rozhodne,
zda v tomto období můžete přípravek Emanera užívat.
Není známo, zda se přípravek Emanera vylučuje do mateřského mléka. Proto byste neměla přípravek
Emanera užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Emanera ovlivňoval Vaši schopnost řídit vozidla nebo používat
jakékoliv nástroje či obsluhovat stroje. Méně často nebo vzácně se však mohou objevit nežádoucí
účinky jako je závrať a rozmazané vidění (viz bod 4). Pokud je to Váš případ, nemáte řídit motorová
vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Emanera obsahuje sacharosu
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem
dříve, než začnete tento přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Emanera užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
- Jestliže užíváte tento lék po delší dobu, může Váš lékař vyžadovat Vaše sledování (zejména
pokud jej užíváte déle než jeden rok).
- Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že máte tento lék užívat podle potřeby, informujte svého lékaře,
pokud se změní Vaše příznaky.

Dávkování
- Váš lékař Vám sdělí, kolik tobolek máte užívat a jak dlouho. Toto závisí na Vašem stavu, věku

a funkci Vašich jater.
- Doporučené dávky přípravku se uvádějí níže.

Dospělí ve věku od 18 let

Léčba pálení žáhy následkem refluxní choroby jícnu (průnik žaludeční kyseliny do jícnu):
- Pokud Váš lékař zjistil mírné poškození Vašeho jícnu (hltanu), doporučená dávka je jedna
enterosolventní tobolka přípravku Emanera 40 mg jednou denně podávaná po dobu 4 týdnů.
Váš lékař může určit, že máte užívat stejnou dávku po dobu dalších 4 týdnů, pokud Váš jícen
nebyl dosud zhojen.
- Jakmile došlo ke zhojení jícnu, doporučená dávka je 1 enterosolventní tobolka přípravku
Emanera 20 mg jednou denně.
- Pokud Váš jícen nebyl poškozen, doporučená dávka je jedna enterosolventní tobolka přípravku
Emanera 20 mg jednou denně. Jakmile je Váš stav upraven, Váš lékař Vám může sdělit, že máte
svůj lék brát podle potřeby, a to nejvýše jednu enterosolventní tobolku přípravku Emanera
20 mg jednou denně.
- Pokud máte závažné problémy s játry, Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich opakování:
- Doporučená dávka je jedna enterosolventní tobolka přípravku Emanera 20 mg dvakrát denně
po dobu jednoho týdne.
- Váš lékař Vám též může sdělit, že máte užívat antibiotika, například amoxicilin
a klarithromycin.

Léčba žaludečních vředů způsobených NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky):
- Doporučená dávka je jedna enterosolventní tobolka přípravku Emanera 20 mg jednou denně
po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku žaludečních vředů, pokud užíváte NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky):
- Doporučená dávka je jedna enterosolventní tobolka přípravku Emanera 20 mg jednou denně.

K prevenci opětovného krvácení z vředů jako pokračování intravenózní (podávané do žíly) léčby
esomeprazolem:
- Doporučená dávka je jedna enterosolventní tobolka přípravku Emanera 40 mg jednou denně
po dobu 4 týdnů.

Léčba zvýšené tvorby žaludeční kyseliny způsobené nadměrnou činností slinivky břišní
(Zollinger-Ellisonův syndrom):
- Doporučená dávka je jedna enterosolventní tobolka přípravku Emanera 40 mg dvakrát denně.
- Váš lékař Vám upraví dávku v závislosti na Vašich potřebách a také rozhodne, jak dlouho
budete lék užívat. Maximální dávka je 80 mg dvakrát denně.

Dospívající ve věku od 12 let

Léčba pálení žáhy následkem refluxní choroby jícnu (průnik žaludeční kyseliny do jícnu):
- Pokud Váš lékař zjistil mírné poškození Vašeho jícnu (hltanu), doporučená dávka je jedna
enterosolventní tobolka přípravku Emanera 40 mg jednou denně podávaná po dobu 4 týdnů.
Váš lékař může určit, že máte užívat stejnou dávku po dobu dalších 4 týdnů, pokud Váš jícen
nebyl dosud zhojen.
- Jakmile došlo ke zhojení jícnu, doporučená dávka je 1 enterosolventní tobolka přípravku
Emanera 20 mg jednou denně.
- Pokud Váš jícen nebyl poškozen, doporučená dávka je jedna enterosolventní tobolka přípravku
Emanera 20 mg jednou denně.
- Pokud máte závažné problémy s játry, Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku.


Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich opakování:
- Doporučená dávka je jedna enterosolventní tobolka přípravku Emanera 20 mg dvakrát denně
po dobu jednoho týdne.
- Váš lékař Vám též může sdělit, že máte užívat antibiotika, například amoxicilin
a klarithromycin.

Způsob užívání
- Tobolky můžete užívat v kteroukoli denní dobu.
- Tobolky můžete užívat s jídlem nebo nalačno.
- Spolkněte tobolky celé a zapijte je vodou. Tobolky nežvýkejte ani nedrťte. Je to důležité z toho
důvodu, že tobolky obsahují pelety (malé granule) opatřené potahem, který zabraňuje jejich
narušení žaludeční kyselinou. Je důležité, aby se tyto pelety nepoškodily.

Co dělat v případě obtíží při polykání tobolek
- Jestliže máte potíže při polykání tobolek:
- Otevřete tobolku a vyprázdněte pelety do sklenice naplněné do poloviny neperlivou
vodou. Nepoužívejte žádné jiné tekutiny.
- Vypijte tuto směs ihned nebo během 30 min. Před vypitím směs vždy zamíchejte.
- Abyste si byl(a) jistý(á), že jste vypil(a) veškerý lék, vypláchněte velmi dobře sklenici
polovičním množstvím vody a obsah vypijte. Pelety obsahují léčivou látku, nežvýkejte je
ani je nedrťte.
- Jestliže nemůžete vůbec polykat, mohou se pelety smíchat s trochou vody a nabrat do stříkačky.
Potom se mohou podat trubicí přímo do žaludku („žaludeční sonda“).

Děti do 12 let věku
Přípravek Emanera se nedoporučuje u dětí do 12 let věku.

Starší pacienti
U starších pacientů není úprava dávky nutná.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Emanera, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Emanera, než Vám předepsal lékař, oznamte to ihned svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Emanera
- Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže se však již
blíží doba pro Vaši další dávku, vynechejte zapomenutou dávku.
- Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud si všimnete kteréhokoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte
přípravek Emanera užívat a obraťte se ihned na svého lékaře:
- Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, mdloby nebo obtíže při polykání
(závažná alergická reakce).
Johnsonův syndrom“ nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“.

- Žluté zbarvení kůže, tmavá moč a únava, což mohou být příznaky poškození jater.

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné a postihují méně než 1 z 1 000 pacientů.

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
- Bolest hlavy.
- Účinky na Váš žaludek či střeva: průjem, bolest žaludku, zácpa, větry (nadýmání).
- Pocity nevolnosti nebo zvracení.
- Nezhoubné polypy žaludku.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
- Otok nohou a kotníků.
- Narušený spánek (nespavost).
- Závratě, pocit brnění (mravenčení), pocit ospalosti.
- Pocit točení hlavy.
- Sucho v ústech.
- Změny v krevních testech, které ověřují funkci jater.
- Kožní vyrážka, kopřivka a svědění kůže.
- Zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů) (jestliže je přípravek Emanera
užíván ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)
- Krevní poruchy, jako je snížený počet bílých krvinek (leukopenie) nebo krevních destiček
(trombocytopenie). To může způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo větší náchylnost
k infekcím.
- Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, zvracení a křeče.
- Pocity stavu vzrušení, zmatení nebo deprese.
- Poruchy chuti.
- Poruchy zraku, jako je rozmazané vidění.
- Náhlé pocity dušnosti či obtížné dýchání (bronchospasmus).
- Zánět sliznice dutiny ústní.
- Infekce zvaná moučnivka, která může postihnout střeva, je způsobená plísní.
- Problémy s játry, včetně žloutenky, která může způsobit zežloutnutí kůže, tmavé zbarvení moči
a únavu.
- Vypadávání vlasů (alopecie).
- Kožní vyrážka při vystavení slunci.
- Bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie).
- Celkový pocit nevolnosti a ztráty energie.
- Zvýšené pocení.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)
- Změny krevního obrazu včetně nedostatku bílých krvinek (agranulocytóza) a snížení počtu
červených a bílých krvinek, jakož i krevních destiček (pancytopenie).
- Agresivita.
- Vidění, pociťování či slyšení neexistujících jevů (halucinace).
- Závažné problémy s játry, které vedou k selhání jater a zánětu mozku.
- Náhlý vznik závažné vyrážky nebo puchýřů či odlupování kůže. To může být provázeno
vysokou horečkou a bolestmi kloubů (Erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza).
- Svalová slabost.
- Závažné problémy s ledvinami.
- Zvětšení prsů u mužů.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)
- Pokud užíváte přípravek Emanera déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny
hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů,
dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý
z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles
hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol
hladiny hořčíku ve Vaší krvi.
- Zánět ve střevech (vedoucí k průjmu).
- Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů.

Přípravek Emanera může ve velmi vzácných případech ovlivňovat bílé krvinky, což vede
k nedostatečné obranyschopnosti. Pokud máte infekci s příznaky, jako je horečka se závažným
zhoršením celkového stavu nebo horečka s příznaky lokální infekce, jako je bolest v krku, hrdle
či ústech nebo obtíže při močení, musíte se co nejdříve poradit se svým lékařem, aby bylo možno
vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu) na základě krevního testu. Je důležité, abyste včas
poskytl(a) informaci o současně užívaných lécích.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Emanera uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

OPA/Alu/PE+DES/Alu+PE blistr:
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

OPA/Alu/PVC/Alu blistr:
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HDPE lahvička:
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek má být po prvním otevření spotřebován do 6 měsíců

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Emanera obsahuje
- Léčivou látkou je esomeprazolum. Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje
esomeprazolum 20 mg nebo 40 mg (ve formě dihydrátu hořečnaté soli).
- Pomocnými látkami jsou sacharosa, kukuřičný škrob, povidon K30, natrium-lauryl-sulfát,
polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000, makrogol 6000, mastek, těžký zásaditý
uhličitan hořečnatý, kopolymer MA/EA 1:1 a polysorbát 80 v peletách v jádru tobolky
a želatina, oxid titaničitý (E171) a červený oxid železitý (E172) v tělu a víčku tobolky. Viz bod
„Přípravek Emanera obsahuje sacharosu“.

Jak přípravek Emanera vypadá a co obsahuje toto balení
Emanera 20 mg:
Tělo a víčko tobolky jsou světle růžové. Tobolky obsahují bílé až téměř bílé pelety.

Emanera 40 mg:
Tělo a víčko tobolky jsou narůžovělé. Tobolky obsahují bílé až téměř bílé pelety.

Tobolky se dodávají v krabičkách po 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tobolkách balených
v blistrech a v plastových lahvičkách po 98 tobolkách. Nejezte pouzdro s vysoušedlem umístěné
v lahvičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150
info.cz@krka.biz

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku
Dánsko, Finsko, Island,
Norsko, Rakousko
Esomeprazol Krka

Bulharsko, Česká republika,
Maďarsko, Slovenská

republika, Polsko, Rumunsko
Emanera
Estonsko, Lotyšsko, Litva Escadra

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 7. 2017Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Podání přípravku žaludeční sondou
1. Otevřete tobolku, vyprázdněte pelety do vhodné injekční stříkačky a naplňte ji asi 25 ml vody
a 5 ml vzduchu.
Pro některé sondy je vhodnější dispergace v 50 ml vody, aby se zabránilo ucpání sondy

peletami.
2. Okamžitě třepejte injekční stříkačkou, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení pelet
v suspenzi.
3. Stříkačku držte ústím směrem nahoru a ověřte, že nedošlo k ucpání.
4. Nasaďte stříkačku na sondu a stále ji držte ústím směrem nahoru.
5. Protřepejte stříkačku a obraťte ji ústím směrem dolů. Okamžitě aplikujte 5-10 ml do sondy. Poté
stříkačku obraťte ústím směrem nahoru a opět protřepejte (držte stříkačku ústím vzhůru, aby se
zabránilo ucpání stříkačky).
6. Obraťte stříkačku ústím směrem dolů a okamžitě aplikujte dalších 5-10 ml. Opakujte postup,
až je stříkačka prázdná.
7. Naplňte stříkačku 25 ml vody a 5 ml vzduchu a opakujte postup v bodě 5, pokud je nutné vymýt
suspenzi, která ulpěla ve stříkačce nebo sondě. Některé sondy je třeba naplnit 50 ml vody.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop