Derin - Příbalový leták


 
Generikum: quetiapine
Účinná látka: quetiapine fumarate
Alternativy: Derin prolong, Hedonin, Hedonin prolong, Ketilept, Ketilept prolong, Kventiax, Kventiax prolong, Questax, Quetapo, Quetiapin actavis, Quetiapin mylan, Quetiapin pmcs, Quetiapin saneca, Quetiapin teva, Quetiapin teva retard, Quetiapin xantis, Quetiapine accord, Quetiapine polpharma
ATC skupina: N05AH04 - quetiapine
Obsah účinných látek: 200MG, 25MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 80
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Derin 25 mg potahované tablety
Derin 200 mg potahované tablety

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento léčivý přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Derin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Derin užívat
3. Jak se přípravek Derin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Derin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Derin a k čemu se používá

Přípravek Derin obsahuje léčivou látku nazývanou quetiapinum (kvetiapin). Kvetiapin patří do skupiny
léků nazývaných antipsychotika. Přípravek Derin lze použít k léčbě některých onemocnění, jako je:
 Bipolární deprese: kdy se budete cítit smutně. Můžete mít pocit deprese, pocit viny, nedostatek
energie, ztratíte chuť k jídlu nebo nemůžete spát.
 Mánie: kdy můžete mít pocit vzrušení, povznesení, rozrušení, těšení se nebo přehnané aktivity,
nebo máte špatný úsudek, včetně projevů agresivity nebo podrážděnosti.
 schizofrenie: při které můžete slyšet nebo cítit věci, které nejsou přítomny, věřit skutečnostem,
které nejsou pravdivé nebo být neobvykle podezřívavý, úzkostlivý, či zmatený, cítit se vinný,
napjatý nebo v depresi.

Váš lékař může pokračovat v předepisování přípravku Derin, i když se už cítíte lépe.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Derin užívat

Neužívejte přípravek Derin, jestliže:

 jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 užíváte některý z následujících léčivých přípravků:
o některé léčivé přípravky pro léčbu infekce HIV
o azolové léčivé přípravky (pro léčbu plísňových onemocnění)
o erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí)
o nefazodon (pro léčbu depresí)

Pokud se Vás toto týká, neužívejte přípravek Derin. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Derin užívat.

Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku Derin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:
 Vy nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl nějaké srdeční problémy, například poruchy
srdečního rytmu, slabost srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo jestliže užíváte léky, které
mohou mít vliv na způsob, jakým Vaše srdce bije.
 máte nízký tlak krve.
 jste měl(a) mozkovou příhodu (mrtvici), zejména pokud jste starší.
 máte problémy s játry.
 jste někdy měl(a) epileptický záchvat.
 máte cukrovku nebo riziko jejího rozvoje. V tomto případě Váš lékař může v průběhu léčby
přípravkem Derin kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi.
 víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (což mohlo, ale nemuselo být
způsobené jinými léky).
 jste-li starší osoba s demencí (zhoršení funkce mozku). Jestliže ano, neměl(a) byste užívat
přípravek Derin, protože skupina léků, ke které kvetiapin patří, může u starších lidí s demencí
zvýšit riziko vzniku cévní mozkové příhody, nebo v některých případech riziko úmrtí.
 se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako tento, je totiž spojováno s tvorbou
krevních sraženin v cévách.
 máte nebo jste někdy měl(a) stav, kdy jste přestal(a) na krátkou dobu dýchat během běžného
nočního spánku (tzv. „spánková apnoe“) a užíváte léky, které zpomalují mozkovou činnost
(„sedativa“).
 máte nebo jste někdy měl(a) stav, kdy nejste schopen(a) zcela vyprázdnit močový měchýř
(retence moči), máte zvětšenou prostatu, neprůchodnost střeva nebo zvýšený nitrooční tlak.
Tyto stavy jsou někdy vyvolány léky (nazývanými „anticholinergika“), které ovlivňují způsob
fungování nervových buněk a používají se k léčbě některých onemocnění.

Neprodleně informujte svého lékaře, jestliže po užití přípravku Derin zaznamenáte:
 kombinaci horečky, závažné ztuhlosti svalů, pocení nebo sníženého vědomí (onemocnění
zvané "neuroleptický maligní syndrom"). Může být zapotřebí okamžité lékařské ošetření.
 nekontrolované pohyby, zejména Vaší tváře nebo jazyka.
 závrať nebo silný pocit ospalosti. To může zvýšit riziko zranění (pádu) u starších pacientů.
 záchvaty (křeče).
 dlouhodobé a bolestivé ztopoření penisu (priapismus).

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léků.

Informujte svého lékaře co nejdříve, jestliže máte:
 Horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jinou infekci, protože to může být
důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek, což může vyžadovat ukončení léčby
přípravkem Derin a/nebo zahájit další léčbu.
 Zácpu doprovázející bolestí břicha, nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou, protože tento
stav může vést k velmi závažné neprůchodnosti střeva.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Jestliže máte depresi, můžete někdy mít myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Ty můžou být
silnější, když poprvé začínáte léčbu, neboť všechny tyto léky potřebují čas, aby začaly působit,
obvykle okolo 2 týdnů, ale někdy i déle. Tyto myšlenky mohou být silnější také, pokud náhle
přestanete užívat svůj lék. Tyto myšlenky jsou u Vás pravděpodobnější, pokud jste mladší dospělý(á).
Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo
sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let s depresí.

Jestliže máte kdykoliv myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte okamžitě svého
lékaře nebo jděte do nemocnice. Můžete považovat za užitečné říci příteli nebo příbuznému, že trpíte
depresí a požádat je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vás informovali,
pokud si budou myslet, že došlo ke zhoršení příznaků nebo pokud se budou obávat změn ve Vašem
chování.

U pacientů užívajících kvetiapin bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Vy a Váš lékař byste
měli Vaši hmotnost pravidelně kontrolovat.

Zvýšení tělesné hmotnosti
U pacientů užívajících přípravek Derin bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Lékař i Vy byste
měl(a) pravidelně kontrolovat svoji tělesnou hmotnost.

Děti a dospívající
Přípravek Derin není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Derin:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které případně budete užívat..

Neužívejte přípravek Derin, jestliže užíváte některý z následujících léků:
 Některé léky na HIV
 Azolové léčivé přípravky (pro léčbu plísňových onemocnění).
 Erythromycin nebo klarithromycin (pro léčbu infekcí).
 Nefazodon (pro léčbu depresí).

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
 Přípravky pro léčbu epilepsie (jako je fenytoin nebo karbamazepin).
 Přípravky pro léčbu vysokého krevního tlaku.
 Barbituráty (pro léčbu nespavosti).
 Thioridazin nebo lithium (jiné antipsychotické léčivé přípravky).
 Léky, které mají vliv na způsob, jakým vaše srdce bije, například léky, které mohou způsobit
nerovnováhu elektrolytů (nízké hladiny draslíku a hořčíku), jako diuretika (léky na
odvodnění), nebo některá antibiotika (léky k léčbě infekcí).
 Léky, které vyvolávají zácpu.
 Léky (nazývané „anticholinergika“), které ovlivňují způsob fungování nervových buněk a
používají se k léčbě některých onemocnění.

Předtím, než přestanete užívat kterýkoliv z Vašich léků, informujte nejdřív Vašeho lékaře.

Přípravek Derin s jídlem, pitím a alkoholem:
 Přípravek Derin může být užíván s jídlem nebo bez jídla.
 Buďte opatrní, kolik alkoholu pijete, protože kombinovaný účinek přípravku Derin a alkoholu
může způsobit ospalost.
 Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Derin. Může ovlivnit způsob účinku
léku.

Těhotenství, kojení a plodnost:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte přípravek Derin v průběhu
těhotenství pokud jste to nekonzultovala s Vaším lékařem. Neužívejte přípravek Derin, pokud kojíte.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Derin v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky, které mohou být příznaky z vysazení: třes, svalová
ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u
vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Vaše tablety mohou způsobit, že se cítíte ospalí. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte žádné
přístroje nebo stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás tablety působí.

Přípravek Derin obsahuje laktosu:
Přípravek Derin obsahuje laktosu, což je druh cukru. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem.

Přípravek Derin obsahuje barvivo oranžovou žluť (E110):
Přípravek Derin obsahuje složku oranžová žluť (E110), která může způsobit alergické reakce.

Vliv na vyšetření léčiv v moči:
Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku Derin při použití určitých
vyšetřovacích metod k pozitivitě testu na methadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických
antidepresiv, i když methadon, ani tricyklická antidepresiva neužíváte. Pokud se to stane, lze výsledky
potvrdit jinou cílenější vyšetřovací metodou.

3. Jak se přípravek Derin užívá

Vždy tento přípravek užívejte přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař rozhodne o počáteční dávce.
Udržovací dávka se bude odvíjet od Vašeho onemocnění a potřeb, obvykle však budete užívat 150 až
800 mg.

 Budete užívat vaše tablety jednou denně před spaním nebo dvakrát denně, v závislosti na
Vašem onemocnění.
 Tablety spolkněte celé a zapijte vodou.
 Tablety můžete užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle.
 Když užíváte přípravek Derin, nepijte grapefruitovou šťávu. Může to mít vliv na účinek
léčiva.
 I když se cítíte lépe, nepřestávejte užívat tablety, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Problémy s játry:
Pokud máte problémy s játry, Váš lékař může změnit dávkování.
Starší lidé:
Pokud jste starší osoba, Váš lékař může změnit dávkování.
Použití u dětí a dospívajících:
Přípravek Derin nemá být užíván dětmi a dospívajícími do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Derin než jste měl(a):
Pokud jste užili více tablet, než Vám předepsal lékař, můžete se cítit ospalí, mít závratě a abnormální
srdeční puls. Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte tablety
přípravku Derin s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Derin:
Jestliže jste si zapomněli vzít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud je téměř čas na další
dávku, počkejte do té doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Derin:
Pokud náhle ukončíte užívání přípravku Derin, nebudete možná moci spát (insomnie), nebo Vám může
být nevolno nebo Vás může bolet hlava, můžete mít průjem, můžete zvracet, mít závratě nebo být
podráždění. Před ukončením léčby Vám může lékař doporučit snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
 Závratě (mohou vést k pádu), bolest hlavy, sucho v ústech.
 Ospalost (může při pokračování léčby přípravkem Derin vymizet) (může vést k pádům).
 Příznaky z vysazení (příznaky, které se objevují při přerušení léčby přípravkem Derin), zahrnují
nespavost, nevolnost (pocit na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost.
Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů.
 Nárůst tělesné hmotnosti.
 Neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu
nebo svalovou ztuhlost bez bolesti.
 Změny v množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
 Zrychlená tepová frekvence.
 Pocit bušícího srdce, zrychlený nebo nepravidelný tep.
 Zácpa, podráždění žaludku (porucha trávení).
 Pocit slabosti.
 Otékání rukou nebo nohou.
 Nízký krevní tlak při vstávání. To může vyvolat závrať či mdlobu (může vést k pádům).
 Zvýšené hladiny cukru v krvi.
 Rozmazané vidění.
 Neobvyklé sny a noční můry.
 Zvýšená chuť k jídlu.
 Podrážděnost.
 Poruchy řeči a vyjadřování.
 Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese.
 Dušnost.
 Zvracení (především u starších pacientů).
 Horečka.
 Změny množství hormonů štítné žlázy v krvi
 Snížení počtu některých typů krvinek
 Zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi
 Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu může ve
vzácných případech vést:
- u mužů i žen k zvětšování prsů a neočekávané tvorbě mléka.
- u žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)
 Křeče nebo záchvaty
 Alergická reakce, která může zahrnovat tvorbu puchýřů, otok kůže a otok v okolí úst.
 Nepříjemné pocity v nohou (tzv. syndrom neklidných nohou).
 Obtížné polykání.
 Nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje nebo jazyka.
 Sexuální poruchy.
 Cukrovka.
 Změny elektrické aktivity srdce pozorované na EKG (prodloužení QT intervalu).
 Zpomalená činnost srdce, kterou lze pozorovat při zahájení léčby a která může být doprovázena
nízkým krevním tlakem a mdlobami.
 Potíže při močení
 Mdloby (mohou vést k pádům)
 Ucpaný nos
 Snížení počtu červených krvinek
 Snížení hladiny sodíku v krvi
 Zhoršení již přítomné cukrovky.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí)
 Kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velmi značné ospalosti
nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“).
 Zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka).
 Zánět jater (hepatitida).
 Přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus).
 Zvětšení prsů a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea).
 Poruchy menstruace.
 Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.
 Chození, mluvení, jedení nebo jiné aktivity ve spánku.
 Snížená tělesná teplota (hypotermie).
 Zánět slinivky břišní.
 Stav (označovaný jako „metabolický syndrom“), v rámci kterého můžete být postižen(a) 3 či
více komplikacemi: zvýšené množství tuku v oblasti břicha, snížené množství „dobrého
cholesterolu“ (HDL-C), zvýšené množství tuků nazývaných triglyceridy v krvi, zvýšený krevní
tlak a zvýšená hladina cukru v krvi.
 Kombinace horečky, příznaky podobné chřipce, bolesti v krku, nebo jakékoliv jiné infekce s
velmi nízkým počtem bílých krvinek, stav zvaný jako agranulocytóza.
 Neprůchodnost střeva.
 Zvýšení krevní kreatinfosfokinázy (látka ze svalů)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí)
 Těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži.
 Těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), což může způsobit potíže s dýcháním nebo šok.
 Rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém).
 Závažné puchýře na kůži, okolo úst, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom).
 Nenormální tvorba hormonu, který kontroluje objem moči.
 Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza).


Není známo (z dostupných údajů nelze četnost určit):
 Kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme)
 Závažná, náhlá alergická reakce s příznaky jako horečka a tvorba puchýřů na kůži či olupování
kůže (toxická epidermální nekrolýza)
 Příznaky z vysazení postihují novorozence matek, které užívaly přípravek Derin v těhotenství.

Skupina léků, ke které přípravek Derin patří, může způsobit problémy se srdečním rytmem, které mohou
být vážné a v závažných případech mohou být smrtelné.

Některé nežádoucí účinky se zjistí pouze při krevních testech. Patří sem změny v hladinách některých
tuků (triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo cukru v krvi, změny v množství hormonů štítné žlázy
v krvi, zvýšená hladina jaterních enzymů, pokles počtu některých krevních buněk, pokles počtu
červených krvinek, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi (látka ve svalech), pokles hladiny sodíku
v krvi a zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšená hladina prolaktinu může ve vzácných
případech způsobit:
 Zvětšení prsů a nečekanou tvorbu mléka v prsou u mužů a žen
 Vymizení menstruace nebo nepravidelnou menstruaci u žen.

Váš lékař Vám může čas od času provést krevní testy.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
Tytéž nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dospělých, se mohou vyskytnout také u dětí a
dospívajících.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících nebo nebyly pozorovány u
dospělých:

Velmi časté nežádoucí účinky ( mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):
 zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných
případech vést k následujícímu:
- u chlapců i děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka
- u děvčat nepravidelnou menstruaci nebo její vymizení
 zvýšená chuť k jídlu.
 zvracení
 nenormální svalové pohyby. Zahrnují obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu
nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.
 zvýšený krevní tlak

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):
 pocit slabosti, mdloby (což může vést k pádu)
 ucpaný nos
 podrážděnost.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Derin uchovávat

 Uchovávejte v původním obalu.
 Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.
 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Derin obsahuje:
- Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin).
Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras).
Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Pomocné látky jsou:

Jádro tablety:
Hypromelosa 2910/15 (E464)
Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého
Monohydrát laktosy

Kukuřičný škrob
Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A)

Magnesium-stearát
Granulovaná mikrokrystalická celulosa

Mastek
Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva:
25 mg:
Červený a žlutý oxid železitý (E 172)
Hypromelosa 2910 (E464)
Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400
Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

200 mg:
Hyprolosa (E463)
Hypromelosa 2910 (E464)
Mastek

Oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Derin vypadá a co obsahuje toto balení:

25 mg:
Broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 5,7 mm.
200 mg:
Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně o průměru přibližně 12,1 mm.
200mg tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Velikosti balení:

25mg – 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 240 tablet (v blistrech po 10 tabletách),
200mg – 10, 20, 30, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 180 a 240 tablet (v blistrech po 10 tabletách)


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 Držitel rozhodnutí o registraci
Vipharm S.A.
ul. A. i F. Radziwiłłów 9
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polsko

 Výrobce

Genepharm S.A.
18th klm Marathonos Avenue
153 51 Pallini Attikis
Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika Derin potahované tablety
Polsko Bonogren


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.03.2017
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop