Asketon - Příbalový leták


 
Generikum: itopride
Účinná látka: itopride hydrochloride
Alternativy: Itoprid pmcs, Itoprid saneca, Itoprid xantis, Kinito, Progit
ATC skupina: A03FA07 - itopride
Obsah účinných látek: 50MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 100 I
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele
ASKETON 50 mg potahované tablety
itopridi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je ASKETON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ASKETON užívat
3. Jak se ASKETON užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ASKETON uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je ASKETON a k čemu se používá
ASKETON patří do skupiny léků nazývaných prokinetika. Prokinetika jsou léky, které normalizují nebo
zlepšují a urychlují pohyb střev (motilitu). Po jejich podání dochází k urychlení vyprazdňování žaludku,
zrychluje se průchod trávené potravy tenkým střevem a zvyšuje se tonus (napětí) dolního jícnového
svěrače. ASKETON také potlačuje zvracení.
ASKETON je určen k léčbě příznaků způsobených zpomaleným vyprazdňováním žaludku, např. pocitu
plného žaludku, bolestivého tlaku v nadbřišku, nechutenství, pálení žáhy, pocitu na zvracení a zvracení
při poruchách trávení, které nejsou způsobeny vředovým onemocněním nebo organickým onemocněním
ovlivňujícím posun trávené potravy zažívacím ústrojím.
ASKETON je určen pro dospělé.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ASKETON užívat
Neužívejte ASKETON
 jestliže jste alergický(á) na itoprid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6)
 jestliže pro Vás může být zrychlené vyprazdňování žaludku škodlivé, např. při krvácení
trávicího traktu, jeho neprůchodnosti nebo proděravění
ASKETON není určen pro použití u dětí.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ASKETON se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
U starších pacientů je potřebná opatrnost.
Další léčivé přípravky a ASKETON
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku ASKETON a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Anticholinergika (léky používané k léčbě průduškového astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci
(dlouhodobé onemocnění plic), průjmu, Parkinsonovy choroby a ke snížení křečí hladkého svalstva,
např. močového měchýře) mohou snížit účinek itopridu.
Itoprid může ovlivnit vstřebávání jiných léků vzhledem k jeho účinku na trávicí soustavu, zvláště léků
s úzkým terapeutickým rozmezím, léčivých přípravků s prodlouženým uvolňováním a přípravků
rozpouštějících se ve střevě.
Léčivé přípravky používané k tlumení tvorby a vylučování žaludečních kyselin, jako je cimetidin,
ranitidin, teprenon a cetraxát neovlivňují účinek itopridu na pohyby střev (motilitu).
Při současném užívání ASKETONU s warfarinem, diazepamem, diklofenakem, tiklopidinem,
nifedipinem a nikardipinem nedochází ke vzájemnému ovlivnění těchto léků.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bezpečnost přípravku ASKETON v těhotenství nebyla stanovena. Váš lékař vám doporučí ASKETON
pouze pokud přínos léčby výrazně převýší možná rizika.
Pokud kojíte, Váš lékař z důvodu možných nežádoucích účinků na dítě rozhodne, zda bude nutné přestat
užívat ASKETON nebo přerušit kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ačkoli vliv přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl zjištěn, není možno vyloučit snížení
nebo ztrátu pozornosti v důsledku velmi vzácně se vyskytující závratě.
V těchto případech neřiďte ani neobsluhuje stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.
ASKETON obsahuje laktózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
3. Jak se ASKETON užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 3krát denně jedna tableta před jídlem.
Dávka může být snížena v závislosti na věku a průběhu onemocnění. Přesné dávkování a dobu léčby
určí Váš lékař.
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin a starší pacienti
Pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin nebo pokud jste vyššího věku, Váš lékař Vás bude
pozorněji sledovat. Pokud se objeví jakýkoli nežádoucí účinek, řekněte to svému lékaři. Váš lékař Vám
může doporučit snížení dávky nebo přerušení léčby.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ASKETON, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku ASKETON, než jste měl(a), kontaktujte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ASKETON
Jestliže jste zapomněl(a) užít ASKETON, pokračujte ve svém pravidelném dávkovacím režimu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat ASKETON
Přestanete-li užívat ASKETON příliš brzy, Vaše příznaky se mohou zhoršit. Před ukončením léčby se
poraďte se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Přestaňte užívat ASKETON a informujte svého lékaře:
 jestliže se u Vás vyskytnou otoky rukou, nohou, otoky obličeje, rtů nebo hrdla, které Vám
mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání. Může se také vyskytnout vyrážka nebo
svědění. To může znamenat, že máte alergickou reakci.
Při léčbě přípravkem ASKETON se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)
 snížený počet bílých krvinek
 zvýšené hladiny hormonu prolaktinu
 závrať, bolest hlavy, poruchy spánku
 průjem
 zácpa
 bolest břicha
 zvýšená tvorba slin
 zvýšené hodnoty dusíku močoviny a kreatininu v krvi při laboratorních testech
 bolest na hrudi nebo bolest zad
 únava
 podrážděnost
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)
 kožní vyrážka
 zarudnutí kůže
 svědění
Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit)
 zežloutnutí kůže a očí
 nevolnost
 třes
 zvětšení prsou u mužů
 snížený počet krevních destiček
 zvýšení laboratorních hodnot krve (AST, ALT, gama-GTP, alkalická fosfatáza, bilirubin)
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak ASKETON uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co ASKETON obsahuje
 Léčivou látkou je itopridum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje itopridi hydrochloridum 50 mg.
 Další složky jsou
Monohydrát laktosy, karmelosa, předbobtnalý škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-
stearát, hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000 a mastek.
Jak ASKETON vypadá a co obsahuje toto balení
ASKETON 50 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru
mm.
Průhledné PVC/PE/PVDC-Al blistry a průhledné PVC/PVDC-Al blistry
ASKETON 50 mg potahované tablety je dodáván v blistrech, velikost balení 20, 30, 40 a 100
potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr
Výrobce
MEDOCHEMIE Ltd. - Central Factory, 1-10 Constantinoupoleos Str., 3011 Limassol, Kypr
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika, Rumunsko, Slovenská republika: ASKETON
Estonsko, Litva: ASTIPAL
Bulharsko: MEDOPRIDE
Kypr, Malta: TOPRISAN
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 5. 2017
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop