Adorma - Příbalový leták


 
Generikum: zolpidem
Účinná látka: zolpidemi tartras
Alternativy: Apo-zolpidem, Edluar, Hypnogen, Sanval, Stilnox, Zolpidem mylan, Zolpidem orion, Zolpidem saneca, Zolpidem vitabalans, Zolpidem xantis, Zolpidem-ratiopharm, Zolpinox, Zolsana
ATC skupina: N05CF02 - zolpidem
Obsah účinných látek: 10MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 100
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


1
Sp.zn. sukls
Příbalová informace: Informace pro pacienta

Adorma 5 mg, potahované tablety
Adorma 10 mg, potahované tablety
(zolpidemi tartras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Adorma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adorma užívat
3. Jak se přípravek Adorma užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Adorma uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Adorma a k čemu se používá

Název Vašeho léčivého přípravku je Adorma. Tablety jsou k dispozici ve dvou silách: Adorma 5 mg
tablety a Adorma 10 mg tablety.
Adorma patří do skupiny léků nazývaných hypnotika. Působí na Váš mozek a pomáhá Vám usnout.
Adorma se používá při dočasných problémech se spánkem u dospělých, které Vám způsobují výrazný
stres nebo které vás ovlivňují v každodenním životě. To zahrnuje problémy se spánkem u dospělých, jako
jsou:
- problémy s usínáním,
- probouzení v průběhu noci,
- příliš časné probouzení.
Adorma není určen ke každodennímu použití po delší časové období. Kontaktujte svého lékaře, pokud si
nejste jistý/á.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adorma užívat

Neužívejte přípravek Adorma, jestliže:
- jste alergický(á) na zolpidem tartrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6). Příznaky alergické reakce zahrnují: vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, otok
Vašich rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.
- máte onemocnění plic nebo dýchací potíže.
- trpíte závažnými jaterními potížemi.
- máte onemocnění, kdy v noci přestáváte na krátkou dobu dýchat (spánková apnoe).
- máte onemocnění, které se projevuje výraznou svalovou slabostí (myasthenia gravis).
- Váš lékař Vám sdělil, že máte duševní onemocnění (psychóza).
2
- Zolpidem se nedoporučuje používat u dětí a dospívajících mladších 18 let z důvodu nedostatku
podpůrných informací pro tuto věkovou skupinu.
Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se na vás vztahuje výše uvedené. Pokud si nejste jistí, promluvte
si se svým lékařem nebo lékárníkem

Upozornění a opatření:
Před započetím užívání přípravku Adorma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:
- máte v anamnéze zneužívání alkoholu nebo drog.
- trpíte jaterními potížemi.
- máte depresi nebo jste trpěl(a) jiným duševním onemocněním v minulosti.
- v nedávné době jste užíval(a) přípravek Adorma nebo jiné podobné léky po dobu více než 4
týdny.
- jste vyššího věku.

Pokud si nejste jistý(á), zda se na vás cokoliv z výše uvedeného vztahuje, promluvte si se svým lékařem
nebo lékárníkem předtím, než začnete přípravek Adorma užívat.

Porucha psychomotorických funkcí objevující se následující den (viz také bod Řízení dopravních
prostředků a obsluha strojů).
Den po užití přípravku Adorma může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně
zhoršení schopnosti řízení, pokud:
- přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost
- užijete vyšší než doporučenou dávku
- užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které
zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky
Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním.
Další dávku už během téže noci neužívejte.

Pokud po několika týdnech zaznamenáte, že tablety nefungují tak jako dříve, když jste je začali užívat,
měli byste vyhledat svého lékaře, protože může být nutné provést úpravu dávky.

Při užívání tohoto léčivého přípravku existuje riziko závislosti (nutnost pokračovat v užívání léku).
Riziko se zvyšuje s dávkou a délkou léčebného období. Riziko je větší, pokud máte v anamnéze
zneužívání alkoholu nebo drog.

Pokud přestanete tento léčivý přípravek užívat, mohou se u vás objevit nežádoucí účinky označované jako
příznaky z vysazení nebo se u vás může objevit stav označovaný jako rebound insomnie, viz bod 3
(Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Adorma).

Další léčivé přípravky a přípravek Adorma
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje i léky, které kupujete bez předpisu, včetně
bylinných přípravků. To proto, že Adorma může ovlivňovat to, jak některé jiné léky působí. Některé léky
mohou také ovlivňovat účinek přípravku Adorma.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
Při užívání zolpidemu s dále uvedenými přípravky může být následující den zvýšené riziko ospalosti a
poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršené schopnosti řídit vozidla.
- přípravky k léčbě některých duševních potíží (antipsychotika)
- přípravky k léčbě poruch spánku (hypnotika)
- léčivé přípravky na uklidnění nebo snížení úzkosti
- přípravky k léčbě depresí
- přípravky k léčbě středně silné až silné bolesti (narkotická analgetika)
- přípravky k léčbě epilepsie
- léčivé přípravky používané k anestezii (znecitlivění)
3
- přípravky k léčbě senné rýmy, vyrážky nebo jiných alergií, které mohou způsobit ospalost
(sedativní antihistaminika)
Při užívání zolpidemu v kombinaci s antidepresivy včetně bupropionu, desipraminu, fluoxetinu, sertralinu
a venlafaxinu můžete vidět věci, které nejsou skutečné (halucinace).

Zolpidem se nedoporučuje užívat současně s fluvoxaminem a ciprofloxacinem.

Následující léky mohou zvyšovat riziko vzniku nežádoucích účinků, pokud se užívají s přípravkem
Adorma. Aby to bylo méně pravděpodobné, Váš lékař může rozhodnout o snížení Vaší dávky
přípravku Adorma:
- některá antibiotika, jako je klaritromycin nebo erytromycin,
- některé léky na mykotické (plísňové) infekce, jako je ketokonazol a itrakonazol,
- ritonavir (inhibitor proteáz) – na HIV infekce.

Následující léky mohou způsobit, že nebude přípravek Adorma působit dostatečně dobře:
- některé léky na epilepsii, jako je karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin,
- rifampicin (antibiotikum) - na infekce,
- třezalka (bylinný lék) – při změnách nálady nebo depresi.

Přípravek Adorma s jídlem, pitím a alkoholem
Nepijte alkohol při léčbě přípravkem Adorma. Alkohol může zvyšovat účinky přípravku Adorma a může
způsobovat velmi hluboký spánek, takže nedýcháte správným způsobem a máte potíže se vstáváním.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým
lékařem. Užívání přípravku Adorma během těhotenství může poškodit Vaše dítě.

Neměla byste kojit, pokud užíváte přípravek Adorma. To proto, že malá množství přípravku mohou
přejít do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, pokud jste těhotná
nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Adorma má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, může způsobit mikrospánek.
Den následující po užití přípravku Adorma je (stejně jako u jiných hypnotických léků) nutno počítat s tím,
že:
- se můžete cítíte ospalý(á), spavý(á), máte závrať nebo jste zmatený(á).
- rychlost rozhodování se může zpomalit
- můžete mít rozmazané nebo dvojité vidění
- může dojít ke zhoršení pozornosti
Ke zmenšení výše uvedených nežádoucích účinků se mezi užitím zolpidemu a řízením vozidel, obsluhou
strojů a prací ve výškách doporučuje odstup nejméně 8 hodin.

Při užívání Adorma nepijte alkohol a neužívejte jiné psychoaktivní látky, protože to může ještě zesílit
výše uvedené nežádoucí účinky.

Přípravek Adorma obsahuje monohydrát laktózy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše tělo netoleruje některé cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Adorma užívá

4
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku
- Doporučená dávka je 10 mg přípravku Adorma za 24 hodin. U některých pacientů lze předepsat
nižší dávku. Přípravek Adorma je třeba podávat
- v jedné dávce,
- těsně před spaním
- ústy (perorálně), a zapít tabletu vodou.
Je důležité, abyste nejméně 8 hodin po užití přípravku neprováděl(a) aktivity vyžadující zvýšenou
pozornost.
Nepřekračujte dávku 10 mg za 24 hodin.
Obvyklá délka léčby je 2 dny až 4 týdny.

Dospělí
Obvyklá dávka je jedna 10 mg tableta přípravku Adorma těsně před ulehnutím ke spánku.

Starší osoby nebo zdravotně znevýhodnění pacienti
Obvyklá dávka je jedna 5 mg tableta přípravku Adorma těsně před ulehnutím ke spánku.

Pacienti s poruchami jater
Obvyklá počáteční dávka je jedna 5 mg tableta přípravku Adorma těsně před ulehnutím ke spánku. Váš
lékař může rozhodnout o zvýšení na jednu 10 mg tabletu přípravku Adorma, pokud to je bezpečné.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Adorma se nesmí podávat osobám mladším 18ti let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Adorma, než byste měl(a)
Pokud užijete více přípravku Adorma, než jste měl(a), informujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte
pohotovost v nemocnici. Vezměte si s sebou balení tohoto léku. To proto, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Užití příliš velkého množství přípravku Adorma může být velmi nebezpečné. Mohou se objevit
následující účinky: pocit ospalosti, zmatenost, hluboký spánek a možnost upadnutí do kómatu a úmrtí.
Mimo poruch vidění se mohou objevit kroutivé a opakující se pohyby nebo abnormální postoje
v důsledku mimovolních svalových stahů a křečí, poruchy hybnosti a paradoxní reakce (neklid,
halucinace).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Adorma
Přípravek Adorma se smí užívat pouze při ukládání se k spánku. Pokud zapomenete užít svou tabletu při
ukládání se k spánku, pak byste ji neměl(a) užít jindy, jinak byste se mohl(a) cítit ospale, mít závrať a být
zmatený(á) během dne. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Adorma
Užívejte přípravek Adorma tak dlouho, dokud Vám Váš lékař neřekne, abyste užívání zastavil(a).
Nepřestávejte přípravek Adorma užívat náhle, ale informujte svého lékaře, pokud si přejete užívání
ukončit. Váš lékař bude snižovat postupně Vaši dávku a zastavit podávání Vašich tablet během určitého
období.

Pokud přestanete užívat přípravek Adorma náhle, Vaše problémy se spánkem se mohou vrátit a mohou se
u vás objevit „příznaky z vysazení“, jako jsou: bolesti hlavy, bolesti svalů, úzkost, napětí, neklid, změny
nálady, zmatenost, podrážděnost a poruchy spánku. Ve vzácných případech se mohou objevit také křeče
(záchvaty křečí).

V těžkých případech mohou další příznaky zahrnovat odcizení nebo odosobnění (pocit „oddělení“ od
vlastní identity a reality), brnění končetin, přecitlivělost na světlo, zvuk a dotek, halucinace nebo
epileptické záchvaty.
5

Také se u vás při zastavení užívání tohoto léčivého přípravku může vyskytnout stav označovaný jako
rebound insomnie. Jedná se o neschopnost usnout, která může být horší než původní nespavost před
zahájením léčby. Také se u vás mohou objevit změny nálady, úzkost a neklid.

Riziko příznaků z vysazení a rebound nespavosti je vyšší po náhlém přerušení léčby. Váš lékař Vám
doporučí, abyste léčbu ukončil(a) postupným snížením dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Přestaňte užívat přípravek Adorma a vyhledejte okamžitě lékaře nebo nemocnici, pokud:
- máte alergickou reakci. Příznaky mohou zahrnovat: vyrážku, problémy s polykáním nebo
dýcháním, otok Vašich rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud se u vás vyskytly následující nežádoucí účinky:
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
- Špatná paměť při užívání přípravku Adorma (amnézie) a podivné chování v této době. Tyto
příznaky se pravděpodobněji objeví během několika hodin po užití přípravku. Tím, že budete spát 8 hodin
po užití přípravku Adorma, je méně pravděpodobné, že by u Vás došlo k takovým potížím.
- Problémy se spánkem, které se po užití tohoto přípravku zhoršují.
- Vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace).

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)
- Rozmazané vidění nebo „dvojité vidění“.

Četnost neznámá: (četnost není možné odhadnout z dostupných údajů)
- Horší vnímání svého okolí.
- Pády, zejména u starších osob.

Řízení ve spánku a jiné zvláštní chování
Vyskytly se zprávy o osobách, které prováděly různé věci během spánku, které si nepamatují po
probuzení po užití léčivého přípravku na spaní.
To zahrnuje řízení ve spánku, chůzi ve spánku nebo provozování sexu. Alkohol a některé léky proti
depresi nebo úzkosti mohou zvyšovat riziko, že se tento závažný účinek objeví.

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka, pokud se jakékoliv z následujících příznaků zhorší
nebo trvají déle než několik dnů:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
- Průjem

- Bolest hlavy
- Pocit únavy nebo přílišného nabuzení
- Noční můry

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)
- Pocit zmatenosti nebo podrážděnosti.

Četnost neznámá (četnost není možné odhadnout z dostupných údajů)
6
- Svědění kůže nebo kožní vyrážka
- Svalová slabost
- Pocit neklidu, agresivity, hněvu nebo neobvyklé chování
- Myšlení něčeho, co není pravda (bludy)
- Změny sexuálního libida
- Změny hladin jaterních enzymů – které je možné zjistit z výsledků krevních testů
- Změny způsobu chůze
- Adorma méně účinný než normálně
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo trvá déle než několik dnů, nebo
pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Adorma uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání, pokud je uchováván
v původním obalu.
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Adorma obsahuje
- Léčivou látkou je zolpidemi tartras.
Adorma 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg zolpidem tartrátu, ekvivalentní 4,019 mg zolpidemu.
Adorma 10 mg: jedna tableta obsahuje 10 mg zolpidem tartrátu, což je ekvivalentní 8,038 mg zolpidemu.

- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl
karboxymethylškrobu typ A, hypromelóza, magnezium stearát. Potah tablety 5 mg: potahová soustava
sepisperse dry 5212 růžová – obsahuje hypromelózu, mikrokrystalickou celulózu, oxid titaničitý (E 171) a
červený oxid železitý (E 172). Potah 10 mg tablety: potahová soustava opadry Y-1-7000 bílá – obsahuje
hypromelózu, makrogol 400 a oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Adorma vypadá a co obsahuje toto balení
Adorma 5 mg
červeno-růžové kulaté bikonvexní potahované tablety bez půlicí rýhy.

Adorma 10 mg
Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

7
Adorma 5 mg tablety jsou k dispozici v průhledných protlačovacích PVC/Al blistrech po 10 a 20
tabletách.
Adorma 10 mg tablety jsou k dispozici v průhledných protlačovacích PVC/Al blistrech po 10, 20 a 100
tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ALKALOID-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovinsko
Tel: 386 1 300 42 90
Fax: 386 1 300 42 91
e-mail:info@alkaloid.si

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod následujícími názvy:
Bulharsko ADORMA 5 mg; 10 mg film-coated tablets
Česká republika ADORMA 5 mg; 10 mg, potahované tablety
Slovensko ADORMA 5 mg; 10 mg film-obalené tablety
Slovinsko PERLUNA 5 mg; 10 mg filmsko obložene tablete
Rumunsko ZADOBRA 5 mg; 10 mg comprimate filmate
Velká Británie ZOLPIDEM 5 mg; 10 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.6.2015


Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 189 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 245 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 789 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 89 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop