Adonep - Příbalový leták


 
Generikum: donepezil
Účinná látka: donepezil hydrochloride
Alternativy: Alzil, Apo-donepezil, Aricept, Donepezil accord, Donepezil actavis, Donepezil hameln, Donepezil krka, Donepezil mylan, Donepezil pmcs, Donepezil sandoz, Donepezil sandoz 10 mg distab, Donpethon, Dospelin, Kognezil, Landex, Nepla, Promemore, Yasnal, Yasnal oro tab
ATC skupina: N06DA02 - donepezil
Obsah účinných látek: 10MG, 5MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 112
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Adonep 5 mg potahované tablety
Adonep 10 mg potahované tablety
(Donepezili Hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento
přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako
Vy.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Adonep k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adonep užívat
3. Jak se přípravek Adonep užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Adonep uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Adonep a k čemu se používá

Přípravek Adonep (donepezil-hydrochlorid) patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory
acetylcholinesterázy. Donepezil zvyšuje hladinu acetylcholinu (látky, která má vliv na paměť)
v mozku tím, že zpomaluje jeho rozpad.

Je určen k léčbě příznaků demence u pacientů s diagnózou mírné až středně těžké formy
Alzheimerovy choroby. Příznaky zahrnují zhoršující se výpadky paměti, zmatenost a změny
chování. Kvůli těmto příznakům pacienti s Alzheimerovou chorobou mohou stále hůře
vykonávat běžné každodenní činnosti.

Přípravek Adonep je určen pouze k léčbě dospělých pacientů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adonep užívat
NEUŽÍVEJTE přípravek Adonep:
Jestliže jste alergický(á) na donepezil-hydrochlorid nebo deriváty piperidinu nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Adonep se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud
máte, nebo jste v minulosti měl(a):
 vředovou chorobu žaludku nebo dvanácterníku,
 záchvaty (epileptické) nebo křeče,
 poruchy srdečního rytmu (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep),
 astma nebo jinou dlouhodobou chorobu plic,
 potíže s játry nebo zánět jater,
 potíže s močením nebo mírné onemocnění ledvin.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud otěhotníte, nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek Adonep
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Důvodem je to, že tyto přípravky mohou
zeslabit nebo zesílit účinek přípravku Adonep.

Zvláště informujte svého lékaře, pokud se jedná o následující léčivé přípravky:
 jiné léky k léčbě Alzheimerovy choroby, např. galantamin
 léky proti bolesti nebo k léčbě artritidy, např. kyselina acetylsalicylová, nesteroidní
antirevmatika, jako např. ibuprofen nebo diklofenak
 anticholinergika (léky blokující účinek acetylcholinu), např. tolterodin
 antibiotika (léky proti bakteriální infekci), např. erythromycin, rifampicin
 antimykotika, např. ketokonazol, itrakonazol (léky ničící nebo zastavující růst plísní)
 antidepresiva (léky proti depresi), např. fluoxetin
 antikonvulziva (léky k prevenci výskytu několika druhů záchvatů křečí), např.
fenytoin, karbamazepin
 léky na srdce, např. chinidin, betablokátory (propanolol a atenolol)
 léky na uvolnění svalů, např. diazepam, sukcinylcholin
 celková anestetika (narkóza)

Máte-li podstoupit operaci v celkové anestezii, informujte svého lékaře a anesteziologa, že
užíváte přípravek Adonep. Může být potřeba upravit množství anestetika.

Přípravek Adonep mohou užívat pacienti s onemocněním ledvin a mírným až středním
onemocněním jater. Trpíte-li onemocněním jater či ledvin, informujte svého lékaře. Pacienti
se závažným onemocněním jater nesmí přípravek Adonep užívat.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno osoby, která o Vás pečuje. Osoba, která o Vás
pečuje, Vám pomůže užívat tento přípravek tak, jak lékař doporučil.

Přípravek Adonep s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Adonep zapíjejte tekutinou (např. sklenicí vody).
Užívání přípravku Adonep není ovlivněno příjmem potravy.
Při užívání přípravku Adonep se nedoporučuje požívat alkohol, protože může měnit účinek
léčby.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení
Přípravek Adonep se nesmí užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Alzheimerova choroba může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat
stroje. Tyto aktivity nevykonávejte, dokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné. Přípravek
může také vyvolat pocity únavy, svalové křeče nebo závratě. Zaznamenáte-li některý z těchto
účinků, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Přípravek Adonep obsahuje laktózu.
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek Adonep užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku Adonep užívat
Obvykle se začíná s užíváním dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu každý večer. Po
jednom měsíci Vám Váš lékař může říct, abyste dávku zvýšil(a) na 10 mg každý večer.

Tablety přípravku Adonep užívejte večer před usnutím a zapíjejte je vodou.

Síla tablety, kterou budete užívat, se může změnit podle toho, jak dlouho již přípravek
užíváte, a dle doporučení lékaře. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer.

Vždy se řiďte doporučeními Vašeho lékaře nebo lékárníka jak a kdy užívat Váš lék.
Neupravujte si sami dávku bez doporučení Vašeho lékaře.

Dávkování může být následovně upraveno u zvláštních skupin pacientů:
 Pacienti s poruchou funkce ledvin: Obdobné dávkování jako u jiných pacientů.
 Pacienti s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater: Navýšení dávky by
mělo být provedeno v závislosti na individuální snášenlivosti.
 Pacienti se závažnou poruchou funkce jater: Údaje nejsou k dispozici.

Jak dlouho se přípravek Adonep užívá
Váš lékař nebo lékárník Vám poradí, jak dlouho byste měl(a) pokračovat s užíváním
Vašich tablet. Je potřebné, abyste čas od času navštívili svého lékaře, aby posoudil Vaši
léčbu a zhodnotil Vaše příznaky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Adonep, než jste měl(a)
NEUŽÍVEJTE více než jednu tabletu každý den. Pokud užijete více léku než jste měl(a),
ihned kontaktujte svého lékaře. Jestliže nemůžete kontaktovat Vašeho lékaře, bez
prodlení vyhledejte nejbližší oddělení lékařské pohotovosti. Vždy s sebou do nemocnice
vezměte tablety a krabičku přípravku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Příznaky předávkování jsou: nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, pocení, pomalý srdeční
tep, nízký krevní tlak (pocit na omdlení nebo závrať při změně polohy do stoje),
problémy s dýcháním, ztráta vědomí a záchvaty (epileptické) nebo křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Adonep
Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, užijte další dávku příští den v obvyklý čas.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Pokud zapomete tento přípravek užívat po dobu delší než jeden týden, poraďte se se svým
lékařem dříve, než začnete přípravek znovu užívat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Adonep
Nepřestávejte užívat tablety, pokud Vám to Váš lékař neřekl. Pokud přestanete přípravek
Adonep užívat, příznivé účinky léčby budou postupně odeznívat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Adonep byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Závažné nežádoucí účinky:
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud zaznamenáte níže uvedené závažné nežádoucí
účinky. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.
 porucha jater (např. zánět jater). Příznaky zánětu jater jsou nevolnost nebo zvracení,
ztráta chuti k jídlu, celkový pocit nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí a
tmavá moč (vzácné: mohou postihnout až 1z 1 000 pacientů).
 tvorba žaludečních a dvanácterníkových vředů. Příznaky tvorby vředů jsou bolest a
nepříjemný pocit v břiše, mezi pupkem a hrudní kostí (méně časté: mohou postihnout
až 1ze 100 pacientů).
 krvácení do žaludku a střev. To může způsobit vylučování černé stolice nebo
viditelné krvácení z konečníku (méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů).
 záchvaty (epileptické) nebo křeče (méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100
pacientů).
 horečka současně se svalovou ztuhlostí, pocením nebo poruchou vědomí (stav
nazývaný "neuroleptický maligní syndrom") (velmi vzácné: mohou postihnout až 1
z 10 000 pacientů).
 slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zejména pokud se zároveň necítíte dobře, máte
vysokou teplotu nebo máte tmavou moč. Tyto účinky mohou být způsobeny
abnormálním rozpadem svalstva (stav zvaný rhabdomyolýza), který Vás může
ohrožovat na životě a může vést k onemocnění ledvin (velmi vzácné: mohou
postihnout až 1 z 10 000 pacientů).

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):
 průjem
 nevolnost nebo zvracení
 bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):
 svalové křeče
 únava
 nespavost (poruchy spánku)
nachlazení
ztráta chuti k jídlu
halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné)
neobvyklé sny zahrnující noční můry
neklid
agresivní chování
mdloby
závrať
nepříjemný pocit v břiše
vyrážka
svědění
únik moči
bolest
úrazy (větší sklon k pádu nebo náhodnému zranění)
 zvracení

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):
zpomalení srdečního rytmu
 malé zvýšení hladiny svalové kreatinkinázy v séru

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):
ztuhlost, třes nebo nekontrolované pohyby (zvláště obličeje nebo jazyka, ale i
končetin).
 problémy se srdcem, např. nepravidelný srdeční tep

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Adonep uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistrech
a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte
se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Adonep obsahuje
Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum (donepezil-hydrochlorid).
Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídá
donepezilum 4,56 mg.
Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá
donepezilum 9,12 mg.

Dalšími složkami jsou:
Jádro tablety:
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, hyprolóza, mikrokrystalická celulóza, magnesium-
stearát

Potah tablety:
Hypromelóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, mastek

Jak přípravek Adonep vypadá a co obsahuje toto balení
mg tableta: bílé, kulaté potahované tablety o průměru asi 7,5 mm.
10 mg tableta: bílé, kulaté potahované tablety o průměru asi 9,3 mm s půlicí rýhou na
jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikosti balení:
14, 28, 42, 56, 84, 98 a 112 tablet (v blistrech po 14 tabletách)
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Výrobce

Specifar S.A.
1, 28 Octovriou str. Ag. Barbara
123 51 Athens
Řecko

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika Adonep 5 mg potahované tablety
Adonep 10 mg potahované tablety
Maďarsko: Donepezil STADA 5 mg filmtabletta
Donepezil STADA 10 mg filmtabletta
Rumunsko: Donepezil HF 5 mg comprimate filmate
Donepezil HF 10 mg comprimate filmate
Slovenská republika: Adonep 5 mg filmom obalené tablety
Adonep 10 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.11.2015
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop