Adjuvin - Příbalový leták


 
Generikum: sertraline
Účinná látka: sertraline hydrochloride
Alternativy: Asentra 100, Asentra 50, Sertivan, Sertralin actavis, Sertralin apotex, Sertralin aurovitas, Sertralin js partner, Sertralin krka, Sertralin vale, Sertralin vipharm, Sertralin-teva, Sertraline accord, Sertraline farmax, Setaloft, Stimuloton, Zoloft
ATC skupina: N06AB06 - sertraline
Obsah účinných látek: 100MG, 50MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 30
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn. sukls71287/2010, suklsa sp.zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ADJUVIN 50 mg
ADJUVIN 100 mg
potahované tablety

Sertralini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Adjuvin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adjuvin užívat
3. Jak se přípravek Adjuvin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Adjuvin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ADJUVIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Adjuvin obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo
úzkosti.

Přípravek Adjuvin je určen k léčbě
- deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých)
- sociální úzkostné poruchy (u dospělých)
- posttraumatické stresové poruchy (u dospělých)
- panické poruchy (u dospělých)
- obsedantně - kompulsivní poruchy (u dospělých, dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)

Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítit smutný/á, nemůžete pořádně spát nebo
se těšit ze života jako dříve.

Obsedantně - kompulsivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí, při níž
trpíte soustavně představami (obsesí), které Vás nutí provádět neustálé rituály (nátlak).

Posttraumatická stresová porucha je stav, který se může projevit po velmi emočním traumatickém
zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.
Sociální úzkostná porucha (sociální fóbie) je onemocnění související s úzkostí. Je charakterizováno
pocity intenzívní úzkosti nebo strachu ze společenských situací (např. rozhovor s neznámým
člověkem, mluvení před velkou skupinou osob, jedení nebo pití před ostatními, nebo obavy, že se
chováte trapně).

Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vaší choroby.

Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist/a, proč Vám byl přípravek Adjuvin předepsán.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ADJUVIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Adjuvin:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sertralin nebo na kteroukoliv další složku
přípravku Adjuvin
- jestliže užíváte nebo jste užíval/a inhibitory monoaminooxidázy (IMAO jako je selegilin,
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem musíte
počkat alespoň týden, než zahájíte léčbu IMAO. Po ukončení léčby IMAO musíte počkat alespoň 2
týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.
- jestliže užíváte lék pimozid (antipsychotický lék).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Adjuvin je zapotřebí:
Léky nemusí být vždy vhodné pro každého. Před užitím přípravku Adjuvin sdělte svému lékaři, zda
trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a některým z následujících onemocnění:

- Serotoninový syndrom nebo neuroleptický maligní syndrom. Užíváte-li spolu se sertralinem
určité léky, může se ve vzácných případech tento syndrom objevit (příznaky viz bod 4 Možné
nežádoucí účinky).
- Váš lékař by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl/a.
- Máte-li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby
přípravkem Adjuvin. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké léky na hypertenzi, protože tyto
léky také mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.
- Jste-li starší pacient/ka, je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké
hladiny sodíku v krvi (viz výše).
- Onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Adjuvin.
- Cukrovka; Hladina krevní glukózy může být přípravkem Adjuvin ovlivněna a užívání léků
na cukrovku možná bude nutno tomu přizpůsobit.
- Epilepsie nebo záchvaty v minulosti. Máte-li záchvat, informujte ihned svého lékaře.
- Trpíte-li maniodepresivním onemocněním (bipolární porucha) nebo schizofrenií. Máte-li
manickou epizodu, informujte ihned svého lékaře.
- Máte nebo jste měl/a sebevražedné myšlenky (viz níže Sebevražedné myšlenky a zhoršení
deprese nebo úzkostné poruchy).
- Trpíte-li krvácivostí nebo užíváte léky, které ředí krev (např. kyselina acetylsalicylová
(aspirin), nebo warfarin), nebo máte zvýšené riziko krvácení.
- Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Adjuvin lze použít pouze k léčbě dětí a
dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulsivní poruchou. Pokud se s tímto
onemocněním léčíte, Váš lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže Užití u dětí a dospívajících)
- Podstupujete-li elektrokonvulzivní léčbu (ECT).
- Máte-li potíže se zrakem, jako jsou některé typy glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Neklid/akatizie
Užití sertralinu bylo spojováno s akatizií (úzkostný neklid a potřeba pohybu, často neschopnost
klidně stát nebo sedět). Toto se objevuje nejčastěji během prvních týdnů léčby.
Zvyšování dávky může být pro pacienta s těmito příznaky škodlivé.

Abstinenční příznaky
Abstinenční příznaky jsou častým jevem po ukončení léčby, zvláště, je-li léčba ukončena náhle (viz
bod Možné nežádoucí účinky). Riziko vzniku abstinenčních příznaků záleží na délce léčby,
dávkování a rychlosti, s níž je dávka snižována. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední
intenzity. U některých pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během několika
prvních dnů po ukončení léčby. Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů. U
některých pacientů přetrvávají déle (2-3 měsíce nebo déle). Pro ukončení léčby sertralinem se
doporučuje postupné snižování dávky po dobu několika týdnů nebo měsíců, v závislosti na
potřebách pacienta.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Trpíte-li depresí a/nebo úzkostnou poruchou, můžete někdy přemýšlet o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto stavy mohou zesílit na počátku léčby antidepresivy, protože nástup účinku těchto
léků trvá déle, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle.

Myšlenky podobné těmto můžete mít:
- pokud jste již někdy v minulosti přemýšlel/a o sebepoškození nebo sebevraždě,
- pokud jste mladý/á dospělý/á pacient/ka. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené
riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými stavy, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Uvažujete-li někdy o sebepoškození nebo sebevraždě, kontaktujte svého lékaře nebo jděte rovnou
do nemocnice.
Může být pro Vás prospěšné svěřit se příbuzným nebo přátelům s tím, že trpíte depresí nebo máte
úzkostné stavy, a požádat je o přečtení této Příbalové informace. Požádejte je, aby Vám řekli,
jestliže si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo jestliže budou znepokojeni
změnami ve Vašem chování.

Použití u dětí a dospívajících
Sertralin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů s obsedantně
kompulsivní poruchou. U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je
zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné
myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Lékař přesto
může přípravek Adjuvin pacientům mladším 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich
nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Adjuvin pacientovi do 18 let a chcete se o tom
poradit, navštivte, prosím, lékaře znovu. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni
přípravkem Adjuvin, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měl/a byste o tom
informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Adjuvin ve vztahu k dalšímu
růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to
i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Adjuvin a přípravek Adjuvin může snížit účinek
jiných současně užívaných léků.

Užívání přípravku Adjuvin s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky:
- Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (k léčbě depresí)
a selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby) a antibiotikum linezolid. Neužívejte přípravek Adjuvin
spolu s IMAO.
- Léky k léčbě mentálních poruch (pimozid). Neužívejte přípravek Adjuvin spolu s pimozidem.

Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků:
- Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Účinek třezalky
může přetrvávat i 1-2 týdny. Poraďte se se svým lékařem.
- Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan.
- Léky k léčbě těžké bolesti (např. tramadol).
- Léky užívané při anestezii (znecitlivění) nebo léčbě chronické bolesti (fentanyl).
- Léky k léčbě migrény (např. sumatriptan).
- Léky na ředění krve (warfarin).
- Léky k léčbě bolesti/artritidy (nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), jako je ibuprofen,
kyselina acetylsalicylová (aspirin).
- Sedativa (diazepam).
- Diuretika (léky na odvodnění).
- Léky k léčbě epilepsie (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin).
- Léky k léčbě cukrovky (tolbutamid).
- Léky k léčbě nadměrné tvorby žaludečních kyselin a vředů (cimetidin, omeprazol,
lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol).
- Léky k léčbě mánie a deprese (lithium).
- Jiné léky k léčbě deprese (např. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin).
- Léky k léčbě schizofrenie a jiných duševních poruch (např. perfenazin, levomepromazin a
olanzapin).
- Léky k léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti na hrudi nebo k úpravě srdečního tepu a
srdečního rytmu (např. verapamil, diltiazem, flekainid, propafenon).
- Léky k léčbě bakteriálních infekcí (např. rifampicin, klarithromycin, telithromycin,
erythromycin).
- Léky k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol,
flukonazol).
- Léky k léčbě HIV/AIDS a žloutenky typu C (např. inhibitory proteázy jako je ritonavir a
telaprevir).
- Léky k léčbě nevolnosti a zvracení po chemoterapii (aprepitant).

Užívání přípravku Adjuvin s jídlem a pitím
Tablety přípravku Adjuvin se mohou užívat s jídlem i bez jídla.

Během léčby přípravkem Adjuvin je nutné se vyhnout pití alkoholických nápojů.
Pokud užíváte Adjuvin, může pití grapefruitové šťávy zvýšit jeho účinek a nežádoucí účinky. Pokud
užíváte Adjuvin, nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně studována. Sertralin je možné podat těhotným
ženám pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro plod. Ženy ve věku,
kdy mohou otěhotnět, by v období užívání sertralinu měly používat vhodnou antikoncepci.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. porodní asistentka) ví, že užíváte Adjuvin. Užívání látek
podobných sertralinu během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko
výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se
projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních
24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského
lékaře.

Existují údaje o tom, že sertralin proniká do mateřského mléka. Sertralin je možné podat kojícím
ženám pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro dítě.

Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky
by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte
ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak tento lék ovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti
vykonávat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ADJUVIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Adjuvin přesně podle pokynů svého lékaře. Tablety přípravku Adjuvin je
možné užívat s jídlem i bez jídla.

Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer.

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je:

Použití u dospělých:
Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg denně. Tato
denní dávka může být zvyšována po 50 mg v alespoň jednotýdenních intervalech během několika
týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.

Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha
U panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy se léčba zahajuje
dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní dávka může být poté zvyšována
po 50 mg během několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.

Děti a dospívající
Přípravek Adjuvin lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně-kompulzivní poruchou
ve věku 6-17 let.
Obsedantně-kompulzivní porucha:
Děti ve věku 6-12 let: doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně. Po týdnu může lékař dávku
zvýšit na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně.
Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně. Maximální dávka je
200 mg denně.

Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho instrukcemi.

Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na
Vaší odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat.

Jestliže jste užil/a více přípravku Adjuvin, než jste měl/a
Jestliže náhodou užijete příliš mnoho přípravku Adjuvin, ihned informujte svého lékaře nebo
vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam
ještě nějaký lék zbývá.

Příznaky předávkování jsou ospalost, pocit na zvracení a zvracení, zvýšený tep, třes, neklid, závrať
a ve vzácných případech bezvědomí.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Adjuvin
Pokud náhodou zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Adjuvin
Přípravek Adjuvin nevysazujte, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Před ukončením léčby tímto
přípravkem Vám Váš lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle přestanete
tento lék užívat, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je závrať, otupělost, poruchy spánku,
neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes. Zaznamenáte-li některý z těchto
účinků nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem Adjuvin, konzultujte to se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Adjuvin nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Nejčastějším nežádoucím účinkem je pocit na zvracení. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a
často s pokračující léčbou vymizí.

Informujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li jakýkoli z následujících příznaků po užití tohoto
léku; tyto příznaky mohou být závažné.

Objeví-li se u Vás závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (erythema multiforme), (může
postihnout ústa a jazyk). To může být příznakem Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické
epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto případech Vám Váš lékař ukončí léčbu.
Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka,
obtíže s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů.
Zaznamenáte-li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak,
nadměrné pocení a rychlý srdeční tep. To jsou příznaky serotoninového syndromu. Ve
vzácných případech se tento syndrom může objevit, užíváte-li současně se sertralinem i jiné
léky. Váš lékař Vám může léčbu ukončit.
Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater.
Zaznamenáte-li příznaky deprese se sebevražednými myšlenkami.
Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Adjuvin pocit neklidu a nejste schopen/schopna
klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit neklidný/á.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých.

Velmi časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 z 10 pacientů):
Nespavost, závrať, ospalost, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení, sucho v ústech, porucha
ejakulace, únava.

Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů ze 100):
Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, deprese, zvláštní pocity, noční můry, úzkost,
vzrušenost, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání zubů, otupělost a brnění, třes, svalové napětí,
neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti, poruchy zraku, zvonění v uších, bušení srdce, návaly
horka, zívání, bolest břicha, zvracení, zácpa, zkažený žaludek, plynatost, vyrážka, zvýšené pocení,
bolest svalů, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, bolest na hrudi.

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů z 1000):
Infekce horních cest dýchacích, rýma, halucinace, pocit velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé
myšlení, křeče, neovladatelné stahy svalů, porucha koordinace, nadměrné pohyby, ztráta paměti,
snížená citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, migréna, bolest ucha, zrychlený srdeční tep,
vysoký krevní tlak, návaly, potíže s dýcháním, dušnost, pocit krátkého dechu, krvácení z nosu,
potíže v jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání, otok
oka, červené skvrny na kůži, ztráta vlasů, studený pot, suchá kůže, kopřivka, zánět kloubů, svalová
slabost, bolest zad, svalové záškuby, močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem moči,
zvýšená četnost močení, potíže s močením, krvácení z pochvy, ženská sexuální dysfunkce,
malátnost, třesavka, horečka, slabost, žízeň, snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů z 10000):
Střevní potíže, infekce ucha, rakovina, otok uzlin, vysoký cholesterol, nízká hladina krevního cukru,
fyzické příznaky v důsledku stresu nebo emocí, léková závislost, psychotické poruchy, agrese,
paranoia, sebevražedné myšlenky a chování, náměsíčnost, předčasná ejakulace, kóma, neobvyklé
pohyby, potíže s pohybem, zvýšená citlivost, porucha smyslového vnímání, zelený zákal, porucha
slzení, tečky v zorném poli, dvojité vidění, bolestivost očí ze světla, překrvené oči, zvětšené
zornice, srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy, špatný krevní oběh v horních a
dolních končetinách, stažení hrdla, zrychlené dýchání, zpomalené dýchání, potíže s mluvením,
škytavka, krev ve stolici, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, poruchy
jazyka, vředy v ústech, porucha funkce jater, puchýře na kůži, vyrážka ve vlasech, změna struktury
vlasu, změna pachu kůže, poruchy kostí, snížený objem moči, únik moči, opožděný začátek močení,
silné krvácení z pochvy, sucho v oblasti pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka, výtok z
genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsů, kýla, snížená léková tolerance, poruchy chůze,
neobvyklé laboratorní testy, poruchy spermatu, zranění, roztažení srdečních cév.

Po uvedení sertralinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček, nízká hladina hormonů štítné žlázy, endokrinní
potíže, nízká hladina sodíku v krvi, cukrovka, zvýšení hladiny glukózy v krvi, děsivé neobvyklé
sny, potíže s pohyby svalů (jako jsou nadměrné pohyby, svalové napětí a potíže s chůzí, svalová
ztuhlost, křeče a mimovolné pohyby svalů), mdloby, náhlé silné bolesti hlavy (jež mohou být
příznakem závažného stavu zvaného syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce), poruchy
vidění, rozdílná velikost zorniček, neobvyklé krvácení (jako je krvácení z nosu, žaludku, nebo krev
v moči), postupující jizvení plicní tkáně, zánět slinivky břišní, závažné onemocnění jater, žloutenka,
otok kůže, citlivost kůže na světlo, svědění, bolest kloubů, svalové křeče, zvětšení prsů,
nepravidelná menstruace, otok končetin, porucha srážlivosti, noční pomočování a závažné alergické
reakce.

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm
pozorovaným u dospělých (viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly
bolesti hlavy, nespavost, průjem a pocit na zvracení.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete
přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ADJUVIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí!

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Adjuvin obsahuje

Adjuvin 50 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralini hydrochloridum 56 mg, což odpovídá
sertralinum 50 mg.
Adjuvin 100 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralini hydrochloridum 112 mg, což
odpovídá sertralinum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), dihydrát
hydrogenfosforečnanu vápenatého, hyprolóza, polysorbát 80, magnesium-stearát
Potahová vrstva:
hypromelóza 2910/6, propylenglykol, oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Adjuvin vypadá a co obsahuje toto balení

Adjuvin 50 mg:
Bílé až téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně
Adjuvin 100 mg:
Bílé až téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně
Tablety lze rodělit na stejné dávky.

Adjuvin 50 mg a Adjuvin 100 mg je dostupný v PVC/PVDC/Al blistrech po 10, 14, 20, 28 a 30
tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
G.L.Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.10.2013

Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop