Additiva vitamin c blutorange - Příbalový leták


 
Generikum: ascorbic acid (vit c)
Účinná látka: ascorbic acid
Alternativy: Acidum ascorbicum biotika, Additiva vitamin c zitrone, C-vitamin 1000 pharmavit, Celaskon, Celaskon 100 mg ochucené tablety, Celaskon 500 mg červený pomeranč, Celaskon long effect, Vitamin c-injektopas 7,5 g
ATC skupina: A11GA01 - ascorbic acid (vit c)
Obsah účinných látek: 1000MG
Formy: Šumivá tableta
Balení: Obal na tablety
Obsah balení: 20
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)


sp.zn.: suklsa sp.zn.: sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE
000 mg
Šumivé tablety

acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujte další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Additiva Vitamin C Blutorange a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Additiva Vitamin C Blutorange užívat
3. Jak se Additiva Vitamin C Blutorange užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Additiva Vitamin C Blutorange uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. Zasahuje
do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu a přispívá ke
správné funkci kostí a pojivové tkáně. Zvyšuje odolnost proti infekcím.
Přípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organizmu.
Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a
jiných infekcích, zvláště v počáteční fázi onemocnění, dále v těhotenství, a v období kojení V
období zvýšených nároků organizmu u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a
duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez porady s lékařem.
Na doporučení lékaře se přípravek dále užívá při dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při zvýšené
hladině cholesterolu v krvi, u jaterních onemocnění s městnáním žluči, při zdlouhavém hojení ran a
zlomenin, u proleženin, u křečových žil a při otravách nitrosaminy, anilidy a anilínovými barvami.
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADDITIVA VITAMIN C
BLUTORANGE UŽÍVAT
Neužívejte Additiva Vitamin C Blutorange

jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6). Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat
nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě
ledvinových kamenů (zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti a dospívající

Upozornění a opatření
Před užitím Additiva Vitamin C Blutorange se poraďte se svým lékářem nebo lékárníkem nebo
zdravotní sestrou.
Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny některé laboratorní testy (stanovení
cukru v moči a test na okultní krvácení ve stolici). Pokud máte podstoupit některé z těchto
vyšetření moči či stolice, informujte lékaře, že užíváte přípravek Additiva Vitamin C
Blutorange.
Kyselina askorbová okyseluje moč a může vést k vysrážení některých močových kamenů.

Přípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky.
Děti a dospívající
Přípravek ADDITIVA Vitamin C Blutorange není určen pro děti a dospívající (mladší 18 let). Jsou
pro ně k dispozici léčivé přípravky, které obsahují nižší dávky vitaminu C.

Další léčivé přípravky a Additiva Vitamin C Blutorange
Účinky přípravku Additiva Vitamin C Blutorange a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Tento přípravek mění vstřebávání a vylučování některých léčiv jako jsou etinylestradiol
(hormonální antikoncepce), léky snižující krevní srážlivost (např. heparin, warfarin), V-penicilin
(antibiotikum k léčbě infekcí), železo, vitamin B12, flufenazin (k léčbě schizofrenie),
deferoxamin, disulfiram či mexiletin. Kyselina acetylsalicylová snižuje vstřebávání kyseliny
askorbové.


Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začntete tento přípravek užívat.
V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy
přípravek Additiva Vitamin C Blutorange užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Additiva Vitamin C Blutorange neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků nebo
obsluhu strojů.

Přípravek Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje azobarviva (oranžová žluť a azorubin),
sorbitol a sodík.
Tento přípravek obsahuje pomocné látky oranžovou žluť a azorubin, které mohou způsobit
alergické reakce.
Tento přípravek obsahuje 13,95 mmol (nebo 320,87 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít
v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte
se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna šumivá tableta jednou denně.
Šumivá tableta se rozpustí v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy a obsah se vypije.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Additiva Vitamin C Blutotrange, než jste měl(a)
Při překročení doporučené dávky se mohou objevit zažívací potíže a průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Additiva Vitamin C Blutorange
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších než jedna tableta
denně (1 g kyseliny askorbové) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení,
celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka
nebo vyrážka až astmatický záchvat.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně tak postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UCHOVÁVÁT
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo tubě za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte
tento přípravek pokud si všimnete změněného vzhledu tablet.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje
Léčivou látkou je acidum ascorbicum 1,00 g v jedné šumivé tabletě.
Dalšími pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol,
pomerančové aroma, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, povidon 25, dihydrát sodné soli sacharinu,
oranžová žluť, azorubin, indigokarmín.

Jak Additiva Vitamin C Blutorange vypadá a co obsahuje toto balení
Additiva Vitamin C Blutorange jsou kulaté, ploché, slabě růžové, šumivé tablety
s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v PP tubě s pojistným PE uzávěrem a
vysoušedlem (silikagel).

Velikost balení: 20 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci:
Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach, Německo

Výrobce:
Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
10.6.2015

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního
ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz
Podobné nebo alternativní produkty
 
K léčbě a pro předcházení nedostatku vitaminu C v organismu. Na doporučení lékaře se užívá při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích. 129 Kč
 
Šumivé tablety s vysokým obsahem vitaminu C, které doplňují nedostatek tohoto vitaminu při zvýšeném nároku organismu. 129 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop