Acylpyrin - Příbalový leták


 
Generikum: acetylsalicylic acid
Účinná látka: Acidum acetylsalicylicum
Alternativy: Acygal, Acylpyrin effervescens, Algirin, Anopyrin, Aspirin, Aspirin forte, Carsaxa, Godasal 500, Kyselina acetylsalicylová saneca
ATC skupina: N02BA01 - acetylsalicylic acid
Obsah účinných látek: 500MG
Formy: Šumivá tableta, Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 100(10X10)
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)


sp. zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ACYLPYRIN
tablety
(Acidum acetylsalicylicum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při
bolesti), musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ACYLPYRIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN užívat
3. Jak se ACYLPYRIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak ACYLPYRIN uchovávat
6. Další informace


1. CO JE ACYLPYRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolesti a snižuje horečku, ve vyšších
dávkách má protizánětlivé účinky.
ACYLPYRIN lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při
chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až středně silné bolesti (např. hlavy, zubů, bolesti v
zádech a bolesti při menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které
doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná
porada s lékařem.
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a dospívající od 16 let.
Děti a dospívající do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení
lékařem.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACYLPYRIN
UŽÍVAT

Neužívejte ACYLPYRIN

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- při chorobné krvácivosti
- při vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku
- před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
- při průduškovém astmatu
- v posledních třech měsících těhotenství.
- při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ACYLPYRIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině
těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).
- užíváte-li léky proti srážení krve
- pokud máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo nosní
polypy
- pokud jste někdy v minulosti měl/a žaludeční nebo dvanáctníkové vředy
- pokud se u vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika
- při onemocnění ledvin
- při onemocnění jater
- máte-li dnu.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné
infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny
acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující
stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během
nemoci, nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků
onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné,
zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo
naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u
dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně
vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a ACYLPYRIN
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACYLPYRIN užívá současně s některými jinými
léky podávanými při léčbě:
- nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
- vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)
- bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)
- dny ( probenecid)
- nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)
- deprese (lithium)
- epilepsie (fenytoin, kyselina valproová, barbituráty)
- onemocnění srdce (digoxin)
Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin) , při
současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek
léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina
acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.

Užívání ACYLPYRINU s jídlem pitím a alkoholem
Tablety užijte celé nebo rozpadlé v malém množství vody, ke konci jídla nebo po něm a
zapijte vhodnou tekutinou, nejlépe zásaditou minerálkou. Při užívání ACYLPYRINU se
nesmí konzumovat alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
ACYLPYRIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství
může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.
ACYLPYRIN se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek
se však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.


3. JAK SE ACYLPYRIN UŽÍVÁ

Nedoporučí-li lékař jinak, obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících (starších 16 let) je
1-2 tablety každých 4-8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet se nesmí překročit. Minimální
odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny.
Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav
zhorší, případně se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o
dalším užívání ACYLPYRINU se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte
přípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.

Použití u dětí a dospívajících
Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu
horečnatého onemocnění.
Děti a dospívající do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení
lékařem. Dávkování vždy určí lékař.
Obvyklá dávka pro děti od 7 let je 1/2 tablety 3-krát denně, pro dospívající nad 12 let 1 tableta
3-krát denně.

Jestliže jste užil(a) více ACYLPYRINU, než jste měl(a)
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností.
Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením,
křečemi až bezvědomím.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACYLPYRIN
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i ACYLPYRIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob.
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob.
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob.
Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob.
Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů.
Nežádoucí účinky:

Poruchy zažívacího ústrojí
Časté: bolesti břicha, pálení žáhy, žaludeční nevolnost, zvracení.
Vzácné: zjevné nebo skryté krvácení ze zažívacího ústrojí (zvracení krve nebo zvracení
s příměsí krve, dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev), které může vést
k chudokrevnosti (anemii) z nedostatku železa, žaludeční a dvanáctníkové vředy a jejich
proděravění (perforace).

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácně: zvýšení hodnot jaterních testů (transamináz)

Poruchy nervového systému
Závratě a ušní šelest obvykle svědčí o předávkování.

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována se
zvýšeným rizikem krvácení.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Méně časté: kopřivka, alergické kožní reakce.
Vzácné: anafylaktická reakce, astma, Quinckeho edém.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících do 16 let

U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku tzv. Reyova
syndromu projevující se poruchami vědomí, křečemi, vysokými teplotami.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41, Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK ACYLPYRIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ACYLPYRIN obsahuje
Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 500 mg v 1 tabletě
Pomocnou látkou je bramborový škrob, mastek

Jak ACYLPYRIN vypadá a co obsahuje toto balení
ACYLPYRIN jsou bíle až slabě našedlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně
vyražen název ACYLPYRIN. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Balení obsahuje 10 tablet nebo 100 tablet (10 x 10 tablet).

Držitel rozhodnutí o registraci
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Tel: +420 466 741915
e-mail: recordati@recordati.cz

Výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem
propouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51
Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.4.2015

Podobné nebo alternativní produkty
 
Acylpyrin 10 tablet je lék při chřipce a nachlazení. Snižuje horečku a potlačuje bolest, provázející chřipkové onemocnění. 49 Kč
 
Lék ke snižování teploty při onemocněních chřipkového charakteru a akutních zánětech horních cest dýchacích.  62 Kč
 
Přípravek se užívá při horečce a bolesti, zejména při akutních chřipkových onemocněních. Dále při bolestech hlavy, kloubů, svalů, zubů, nervů a při bolestech páteře různého původu. 89 Kč
 
Acylpyrin 500 mg 15 šumivých tablet je lék při chřipce a nachlazení. Snižuje horečku a potlačuje bolest, provázející chřipkové onemocnění. S citronovou příchutí. 99 Kč
 
Šetrná šumivá léková forma ke snižování teploty při onemocněních chřipkového charakteru a akutních zánětech horních cest dýchacích.  116 Kč
 
Acylpyrin s vitaminem C snižuje horečku a potlačuje bolest provázející chřipková onemocnění. Ulevuje také od bolesti hlavy, zubů a bolesti při menstruaci). Vitamin C podporuje obranné reakce organismu. 129 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop