Actynox - Příbalový leták


 
Generikum: nitrous oxide, combinations
Účinná látka: nitrous oxide, oxygen
Alternativy: Entonox
ATC skupina: N01AX63 - nitrous oxide, combinations
Obsah účinných látek: 50%/50%
Formy: Medicinální plyn, stlačený
Balení: Lahev na stlačený plyn
Obsah balení: 2L I
Způsob podání: prodej na lékařský předpis
Sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Actynox 50 % / 50 % V/V medicinální plyn, stlačený
dinitrogenii oxidum / oxygenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Actynox a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Actynox používat
3. Jak se přípravek Actynox používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Actynox uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Actynox a k čemu se používá

Přípravek Actynox obsahuje hotovou směs oxidu dusného (N2O) a kyslíku (O2), 50 % každého
plynu, a měl by se používat vdechováním plynové směsi.

Přípravek Actynox lze používat u dospělých a dětí starších 1 měsíce. Bezpečnost a účinnost
přípravku Actynox u dětí mladších 1 měsíce nebyla stanovena.

Účinky přípravku Actynox
Oxid dusný tvoří 50 % plynové směsi. Oxid dusný má bolest utišující účinek, snižuje pocit
bolesti a zvyšuje práh bolesti. Oxid dusný má rovněž relaxační a mírně zklidňující účinek.
Těchto účinků oxid dusný dosahuje působením na signální látky v nervovém systému.

Účinek přípravku Actynox je nižší u dětí mladších tří let.

Padesátiprocentní koncentrace kyslíku, což je asi dvojnásobná koncentrace oproti jeho množství
v okolním vzduchu, zaručuje bezpečný obsah kyslíku ve vdechovaném plynu.

K čemu se přípravek Actynox používá
Přípravek Actynox by se měl používat v případě, kdy je nutné, aby bolest tišící účinky začaly i
skončily rychle, a když je léčený bolestivý stav mírné nebo střední intenzity a omezeného trvání.
Přípravek Actynox vede k bolest tišícím účinkům již po několika nádeších a po ukončení jeho
používání tyto účinky vymizí během několika minut.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Actynox používatNepoužívejte přípravek Actynox:
Před použitím přípravku Actynox informujte svého lékaře, pokud máte kteroukoli/kterýkoli z
následujících známek/příznaků:
• Plynem vyplněné dutiny nebo bublinky plynu: pokud v důsledku onemocnění nebo z
jakéhokoli jiného důvodu může existovat podezření, že máte v hrudní dutině vně plic
vzduch, nebo máte bublinky plynu v krvi či jiném orgánu. Např. pokud jste se potápěl(a) s
potápěčským vybavením a můžete mít bublinky plynu v krvi, nebo pokud jste dostal(a)
injekci plynu do oka k léčbě např. odchlípení sítnice či podobného stavu. Tyto bublinky
plynu se mohou zvětšovat a způsobit tak poškození.
• Srdeční onemocnění: trpíte-li srdečním selháním nebo máte závažně narušenou funkci srdce,
protože mírně relaxační účinek oxidu dusného na srdeční sval by mohl dále narušit srdeční
funkci.
• Poranění centrálního nervového systému: máte-li zvýšený tlak v mozku, např. v důsledku
nádoru mozku nebo krvácení do mozku, neboť oxid dusný může ještě více zvýšit tlak v mozku
a s tím spojené potenciální riziko poškození.
• Nedostatek vitamínů: pokud Vám byl diagnostikován nedostatek (deficit) vitamínu B12
nebo kyseliny listové, avšak nebyl u Vás léčen, neboť použití oxidu dusného může zhoršit
příznaky způsobené nedostatkem vitamínu B12 a kyseliny listové.
• Střevní neprůchodnost (ileus): máte-li výrazně nepříjemné pocity v břiše – příznaky, které
mohou naznačovat střevní neprůchodnost, mohl by přípravek Actynox ještě zvýšit roztažení
střev.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Actynox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud potřebujete přípravek Actynox používat déle než 6 hodin najednou, provede Vám
zdravotník běžné krevní testy, aby se ujistil, že přípravek Actynox neovlivnil Váš krevní obraz
nebo způsob, jakým Vaše tělo používá vitamín B12.
Svého lékaře rovněž informujte, pokud máte kteroukoli/kterýkoli z následujících
známek/příznaků:

• Nepříjemné pocity v uchu: např. zánět ucha, neboť přípravek Actynox může zvýšit tlak ve
středním uchu.
• Nedostatek vitamínů: pokud u Vás existuje podezření na nedostatek (deficit) vitamínu B12
nebo kyseliny listové, avšak nebyl u Vás léčen, neboť použití oxidu dusného může zhoršit
příznaky způsobené nedostatkem vitamínu B12 a kyseliny listové.
• Míra úspěšnosti přípravku je nižší u dětí mladších 3 let.
Váš lékař rozhodne, zda je přípravek Actynox vhodné použít.
Další léčivé přípravky a přípravek Actynox
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné
době používal(a) nebo které možná budete používat.

Užíváte-li další léčivé přípravky, které ovlivňují mozek nebo funkci mozku, např.
benzodiazepiny (uklidňující léky) nebo léky podobné morfinu, měl(a) byste to tom informovat
svého lékaře. Přípravek Actynox může zvýšit účinky těchto léků. Přípravek Actynox v
kombinaci s dalšími sedativy nebo dalšími léčivými přípravky ovlivňujícími centrální nervový
systém zvyšuje riziko nežádoucích účinků.

Rovněž byste měl(a) informovat svého lékaře, pokud užíváte léčivý přípravek obsahující
metotrexát (např. na revmatoidní artritidu), bleomycin (k léčbě rakoviny), furadantin nebo
podobné antibiotikum (k léčbě infekce) nebo amiodaron (k léčbě srdečního onemocnění).
Přípravek Actynox zvyšuje nežádoucí účinky těchto léků.Těhotenství, kojení a plodnost
Actynox lze v těhotenství podávat, pokud je to klinicky potřebné.
Po krátkodobém podání přípravku Actynox není nutné přerušovat kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud Vám byl podán přípravek Actynox, bez dalšího léku tišícího bolest / sedativa, měl(a)
byste se z bezpečnostních důvodů vyvarovat řízení, obsluhy strojů nebo provádění
komplikovaných úkolů, dokud se plně nezotavíte (alespoň 30 minut).
Zeptejte se svého zdravotníka, zda je pro Vás bezpečné řídit.


3. Jak se přípravek Actynox používá

Přípravek Actynox Vám bude vždy podán v přítomnosti personálu, který je obeznámen s touto
formou léku. Ten zajistí, aby byl Váš přípravek Actynox vhodný pro použití a aby bylo zařízení
na jeho podávání správně nastaveno. Během používání přípravku Actynox Vás bude
zdravotnický personál sledovat, aby se ujistil, že ho používáte bezpečně. Po ukončení používání
přípravku Actynox Vás bude kvalifikovaný personál sledovat, dokud se nezotavíte.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.
Váš lékař by Vám měl vysvětlit, jak se přípravek Actynox používá, jak přípravek Actynox
působí, a k jakým účinkům vede jeho použití. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem.

Obvykle budete přípravek Actynox vdechovat skrz obličejovou masku připojenou ke speciálnímu
ventilu, což znamená, že budete mít plnou kontrolu nad průtokem plynu prostřednictvím svého
vlastního dechu. Ventil je otevřený pouze, když se nadechujete. Přípravek Actynox lze podávat
rovněž takzvanou nosní maskou.

Bez ohledu na to, kterou masku používáte, byste měl(a) dýchat normálně.

Po ukončení podávání přípravku Actynox byste měl(a) zůstat v klidu, dokud se nedostanete zpět
do původního duševního stavu.

Bezpečnostní opatření
• V místnostech, kde se provádí ošetření přípravkem Actynox, je přísně zakázáno kouřit a
používat otevřený oheň.
• Přípravek Actynox je určen pouze ke zdravotnickému použití.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Actynox, než jste měl(a)
Je velmi nepravděpodobné, že byste použil(a) příliš mnoho plynu, neboť dodávku plynu řídíte
sám (sama) a směs plynu je pevně daná (obsahuje 50 % oxidu dusného a 50 % kyslíku).
Pokud dýcháte rychleji než normálně a díky tomu vdechnete více oxidu dusného, než kdybyste
dýchal(a) normálně, můžete se cítit znatelně unavený(á) a do určité míry se můžete cítit
odpoutaný(á) od svého okolí. V takových případech byste měl(a) okamžitě informovat
zdravotnický personál a ukončit podávání.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinkyPodobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
závrať, točení hlavy, euforie, nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení.

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):
silná únava. Pocit tlaku ve středním uchu, pokud přípravek Actynox používáte po dlouhou dobu.
Je tomu tak proto, že přípravek Actynox zvyšuje tlak ve středním uchu.
Nadýmání břicha, protože přípravek Actynox pomalu zvyšuje objem plynů ve střevech.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
účinky na kostní dřeň, které mohou vést k anemii (chudokrevnosti).
Účinky na činnost nervů, pocity necitlivosti a slabosti, obvykle v nohách.
Je tomu tak proto, že oxid dusný ovlivňuje metabolismus vitamínu B12 a kyseliny listové a
inhibuje tím enzym methioninsyntetázu.
Útlum dýchání. Rovněž se u Vás mohou objevit bolesti hlavy. Psychiatrické účinky, např.
psychóza, zmatenost, úzkost, závislost.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Actynox uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahve na stlačený
plyn. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě od 0 °C do 50 °C. Chraňte před mrazem.
Plné tlakové lahve se musí před použitím uchovávat V HORIZONTÁLNÍ POLOZE při teplotě
od 10 °C do 30 °C po dobu alespoň 48 hodin, s uzavřenými ventily.
Chraňte před otřesy, zdroji tepla či vznícení, hořlavými materiály, nepříznivým počasím a
zejména nízkými teplotami.

Uchovávejte lahev na stlačený plyn v zamčeném skladě vyhrazeném pro medicinální plyny.
Různé druhy plynů se musí uchovávat odděleně.
Plné a prázdné lahve na stlačený plyn se musí uchovávat odděleně.
Vdechování par může způsobit ospalost a závrať.


6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Actynox obsahuje


- Léčivými látkami jsou:
dinitrogenii oxidum 50% (V/V) = medicinální rajský plyn (chemický vzorec: N2O) a
oxygenum 50% (V/V) = medicinální kyslík (chemický vzorec: O2)
- Přípravek Actynox neobsahuje žádné další složky

Jak přípravek Actynox vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Actynox je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, který se dodává v lahvi na stlačený
plyn s ventilem ke kontrole průtoku plynu. Lahev na stlačený plyn může být vyrobena buď z
oceli nebo z hliníku. Léková forma: medicinální plyn, stlačený
Horní zaoblená část lahve na stlačený plyn je bílá s modrým horizontálním pruhem (kyslík /
oxid dusný). Válcová část lahve na stlačený plyn je bílá (medicinální plyn).

Lahev na stlačený plyn z oceli nebo hliníku, plnicí tlak 185 bar:
l, 10 l, 5 l, 15 l nebo 50 l lahev na stlačený plyn s uzavíracím ventilem se zabudovaným
regulátorem tlaku nebo bez něj a se standardním konektorem.

Lahve na stlačený plyn plněné při 185 bar dodávají přibližně X krychlových metrů plynu při
atmosférickém tlaku a teplotě 15 °C dle tabulky níže:
Velikost tlakové lahve v
litrech

10

15


50


m3 plynu 0,6 1,5 3,0 4,5 15

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Ústecká 405 02 Děčín
Česká republika


Výrobce
SOL France
rue du Compas

ZI des Béthunes
95310 Saint Ouen l’Aumône
Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy.
Belgie: Actynox, 50%/50% v/v, medicinaal gas, samengeperst
Česká republika: Actynox 50% / 50 % v/v medicinální plyn, stlačený
Francie: Actynox, 50%/50% v/v, gaz médicinal comprimé
Nizozemsko: Actynox, 50%/50% v/v medicinaal gas, samengeperst
Portugalsko: Actynox, 50%/50% v/v, Gás medicinal comprimido
Slovenská republika: Actynox 50% / 50% v/v medicinálny plyn stlačený
Španělsko: Actynox, 50%/50% v/v, gas medicinal, comprimido

Tato příbalová informace byla naposledy revidována


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Bezpečnostní pokyny
Při práci s oxidem dusným je třeba dodržovat zvláštní opatření. Oxid dusný se má podávat v
souladu s místními pokyny.
Přípravek Actynox by se měl používat pouze v prostorách, které jsou dobře ventilované a
vybavené speciálním zařízením k odstranění přebytečného plynu. Používáním odsávacího
systému a zajištěním dobré ventilace lze zabránit vysokým koncentracím rajského plynu v
okolním vzduchu. Vysoké koncentrace rajského plynu v okolním vzduchu mohou mít negativní
zdravotní účinky na personál nebo jiné osoby v blízkosti. Existují národní směrnice pro
koncentraci rajského plynu, která by se neměla v okolním vzduchu překračovat, takzvané
„hygienické mezní hodnoty“, které se často vyjadřují jako TWA (časově vážený průměr),
průměrná hodnota za pracovní den a STEL (limit krátkodobé expozice), průměrná hodnota
během kratší expozice.
Tyto hodnoty by se neměly překračovat, aby bylo zaručeno, že se personál nevystavuje riziku.

• Ventil je třeba otvírat pomalu a opatrně.
• V případě požáru nebo pokud lahev nepoužíváte, zavřete ji.
• Během použití musí být lahev upevněna ve vhodném držáku.
• Když tlak v lahvi klesne na hodnotu, kdy se indikátor na ventilu nachází ve žlutém poli,
měla by se zvážit výměna lahve na stlačený plyn.
• Když v lahvi na stlačený plyn zbývá jen malé množství plynu, musí se ventil lahve zavřít.
Je důležité nechat v lahvi zbytkový tlak, aby se zabránilo vniknutí znečišťujících látek do
lahve.
• Po použití se musí ventil lahve ručně utáhnout. Odtlakujte regulátor nebo konektor.

Lahve s medicinální ekvimolární směsí oxidu dusného a kyslíku jsou určeny výhradně ke
zdravotnickému použití.
Inspirační koncentrace kyslíku (FiO2) nesmí nikdy klesnout pod 21 %.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ACTYNOX
POUŽÍVAT

• Personál používající lahve na stlačený plyn musí být vyškolen v zacházení s plyny.
• Nepoužívejte lahve, které mohly být vystaveny záporným teplotám.
• Pokud se na lahvi vytvoří námraza, nepoužívejte ji a vraťte ji do lékárny.
• Nemanipulujte s lahví, která nemá ventil chráněný uzávěrem.
• Nikdy nepoužívejte netěsnící láhev.
• Nikdy nezvedejte lahev za ventil.
• Nikdy se nepokoušejte opravit poškozený ventil.
• Zajistěte lahve vhodnými prostředky (řetězy, háky), abyste je uchovávali VE SVISLÉ
POLOZE a zabránili jejich náhodnému pádu.
• Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu při umístění lahve do stojanu.

OPATŘENÍ PRO OSOBU MANIPULUJÍCÍ S LAHVÍ NA STLAČENÝ PLYN A PRO
JEJÍHO PACIENTA

• Nikdy nestůjte obličejem směrem k výstupnímu ventilu, ale vždy stůjte na straně naproti
regulátoru tlaku, v určité vzdálenosti za lahví. Nikdy pacienta nevystavuje proudu plynu.


• Se spojujícím zařízením manipulujte čistýma a nemastnýma rukama (bez rukavic a bez
použití kleští).
• Nepoužívejte spreje (lak na vlasy, deodorant...), rozpouštědla (alkohol, benzín...) na materiál
nebo v jeho blízkosti.
• Nenanášejte na obličej pacienta mastné látky (vazelínu, masti atd...).

POZOR

• Nenanášejte maziva.
• Nekuřte.
• Neumisťujte do blízkosti ohně.
A zejména:
a) nikdy nevpouštějte plyn do přístroje, který mohl obsahovat hořlavé materiály, zejména
mastné látky,
b) nikdy nečistěte zařízení obsahující tento plyn a jakékoli kohoutky, spoje, armatury,
uzávěry a ventily hořlavými přípravky a zejména mastnými látkami.
• V případě unikajícího plynu netěsnící ventil uzavřete, místnost dobře vyvětrejte a evakuujte
ji.
• V případě požáru je riziko toxicity zvýšené v důsledku tvorby výparů oxidů dusíku.

POKYNY PRO POUŽITÍ LAHVÍ NA STLAČENÝ PLYN A ZACHÁZENÍ S NIMI

Aby se zabránilo nehodám, musí se dodržovat tato pravidla:

Spojení:

• Lahve na stlačený plyn vybavené ventilem:
▪ Před připojením regulátoru tlaku na okamžik otevřete ventily lahve, aby se z otvoru
vyfoukl případný písek či cizí materiál. Rozhraní mezi tlakovými lahvemi a regulátorem
tlaku udržujte neustále čisté.
▪ Ujistěte se, že přetlakové zařízení vyhovuje a je kompatibilní s touto směsí plynů a
ujistěte se, že uzávěr regulátoru tlaku-průtokoměru je v dobrém stavu.
▪ Používejte specifický regulátor tlaku-průtokoměr pro medicinální ekvimolární směs
oxidu dusného a kyslíku naplněnou při 185 bar (dvoufázový regulátor tlaku-průtokoměr
vybavený speciálním konektorem dle národní normy).
▪ Používejte regulátor tlaku s průtokoměrem, který je schopen ukazovat hodnoty tlaku
odpovídající alespoň 1,5násobku maximálního pracovního tlaku lahve.
• Lahve na stlačený plyn vybavené zabudovaným regulátorem tlaku:
▪ Z bezpečnostních důvodů se tyto lahve mohou používat pouze s hadicí se specifickým
konektorem s modrým a bílým pojistným prvkem a připojenou k dávkovacímu ventilu
nebo s průtokoměrem vybaveným specifickým konektorem s modrým a bílým pojistným
prvkem.
▪ Musí se použít specifický konektor pro medicinální směs oxidu dusného a kyslíku
vyhovující národní normě.
▪ Nikdy neutahujte regulátor tlaku-průtokoměr pomocí kleští, neboť by mohlo dojít k
poškození těsnění.
▪ Nepoužívejte adaptér konektoru k propojení dvou zařízení, která k sobě normálně
navzájem nepasují.
▪ Pokud se na regulátoru tlaku vytvoří námraza, zkontrolujte, zda plyn protéká
(nafouknutý balonek), neboť regulátor může být ucpaný.
▪ Po dlouhodobém použití místo použití (místnost, vozidlo) vyvětrejte a ujistěte se, že je
možné plyn odstranit v případě nehody nebo náhodného úniku.
Otevření lahve na stlačený plyn po připojení:

• Postupujte podle pokynů na štítku uzávěru lahve.
• Nikdy k otevření ventilu nepoužívejte sílu ani ho neotvírejte zcela.
• Ventil vždy otvírejte pomalu a postupně, abyste zabránili ochlazení, které by mohlo vést k
oddělení složek směsi.
• Nikdy opakovaně netlakujte regulátor tlaku.
• Nepřepouštěte plyn pod tlakem z jedné lahve do druhé.

Po použití:

• Po použití uzavřete ventil lahve na stlačený plyn, nechte průtokoměr otevřený, aby hodnota
na regulátoru tlaku klesla, poté průtokoměr uzavřete a odšroubujte seřizovací šroub
regulátoru tlaku.
• Lahev nikdy zcela nevyprazdňujte, vždy ponechte minimální tlak 10 bar.
• Uchovávejte prázdné lahve ve SVISLÉ poloze s uzavřenými ventily (aby se zabránilo korozi
v důsledku vlhkosti).

Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop