Acc injekt - Příbalový leták


 
Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 100MG/ML
Balení: Ampulka (Ampule)
sp.zn.sukls
Příbalová informace: Informace pro uživatele
ACC injekt
100 mg/ml

injekční roztok a roztok k rozprašování
acetylcysteinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek ACC injekt a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACC injekt používat
3. Jak se přípravek ACC injekt používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ACC injekt uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ACC injekt a k čemu se používá
Mukolytikum (léčivý přípravek snížující vazkosti hlenu)
Léčivá látka rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost
hlenu a usnadňuje vykašlávání. Acetylcystein působí také antioxidačně, a tak podporuje
obranné mechanismy organismu.
Acetylcystein se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, které jsou spojené s
intenzivní sekrecí (tvorbou) vazkého hlenu.
Zejména se užívá u akutní i chronické bronchitidy (zánětu průdušek), bronchiektázií
(rozšíření průdušek), bronchiálním astmatu (průduškové astma), bronchiolitidy (zánětu
průdušinek), cystické fibrózy (mukoviscidózy).
Přípravek je možno podávat dospělým a dětem starším než 1 rok.
Novorozencům a dětem mladším než 1 rok je možno podávat ACC injekt pouze v nemocnici
při stavech, které ohrožují jejich život.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACC injekt používat
Nepoužívejte přípravek ACC injekt:
- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ACC injekt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:
- máte bronchiální (průduškové) astma
- jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce
(Stevensův-Johnsonův syndrom - závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním
horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom - závažné kožní
onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově
jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončete užívání
tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání
přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a
svědění.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC injekt
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud současně užíváte ACC injekt a antitusika (léky tlumící kašel) může snížením kašlacího
reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.
Pro současné užívání ACC injekt a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a
antitusika můžete užívat současně s ACC injekt pouze na výslovné doporučení lékaře.

Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických
penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí přípravek ACC injekt užívat s odstupem
nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro
amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání ACC injekt a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév
a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček. Pokud je
souběžná léčba přípravkem ACC injekt a přípravky s nitroglycerinem nutná, bude Vás Váš
lékař pečlivě sledovat z důvodu možného závažného poklesu krevního tlaku, který se může
projevit bolestí hlavy.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen na doporučení lékaře.


3. Jak se přípravek ACC injekt používá
Dávkování je přísně individuální podle stavu pacienta.

Doporučená dávka přípravku je:

Injekční léčba
Dospělí:
1-2 krát denně 1 ampulku (300 mg) k intravenóznímu (k podání do žíly), intramuskulárnímu
(k podání do svalu).

Použití u dětí a dospívajících
Děti: ve věku 6-14 let
1-2 krát denně 1/2 ampulky (150 mg) do žíly nebo do svalu.
U dětí mladších 6 let lékař obvykle podává jiný přípravek, který je možné užívat perorálně
(ústy). Pokud je nutno použít injekční léčbu, obvykle se podává 10 mg/kg tělesné hmotnosti.

Inhalační léčba
Dospělí inhalují obsah 1 ampule dvakrát denně (což odpovídá 600 mg acetylcysteinu).

Použití u dětí a dospívajících
Děti ve věku 6-14 roků inhalují obsah ½ ampule ACC injekt jednou až dvakrát denně (což
odpovídá 150-300 mg acetylcysteinu).

Způsob podání
Injekční roztok je určen k intravenóznímu (k podání do žíly), intramuskulárnímu (k podání do
svalu) a inhalačnímu podání.
První intravenózní dávka by měla být rozředěna 1:1 0,9 % roztokem NaCl nebo 5 % roztokem
glukózy. Další podávání je vhodné provádět v dlouhodobé infúzi. Injekční léčbu provádí lékař
nebo zdravotní sestra.
V případě inhalační aplikace se inhalace neředěného roztoku přípravku provádí pomocí
nebulizátoru. Způsob inhalace Vám vysvětlí Váš ošetřující lékař nebo lékárník.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ACC Injekt, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ACC Injekt
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte příští
obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) používat ACC Injekt
Poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky:
• Reakce přecitlivělosti
• Bolesti hlavy
• Hučení v uších
• Zrychlený tep
• Nevolnost, zvracení, zánět sliznice dutiny ústní, bolest břicha, průjem
• Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
• Horečka

Vzácné nežádoucí účinky:
• Dušnost, stažení průdušek, výtok z nosu
• Trávicí obtíže

Velmi vzácné nežádoucí účinky:
• Anafylaktická (akutní/ závažná alergická) reakce až šok
• Krvácení
• Nízký krevní tlak

Není známo:
• Zčervenání
• Otok obličeje


Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek ACC injekt uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před mrazem.
Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byly chráněny před nárazem.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na
injekční lahvičce za “EXP”.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ACC injekt obsahuje
Léčivou látkou je acetylcysteinum 300 mg v 3 ml injekčního roztoku.
Dalšími složkami jsou dihydrát edetanu disodného, kyselina askorbová, roztok hydroxidu
sodného 10 g/l, voda na injekci.

Jak přípravek ACC injekt vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je čirý, bezbarvý roztok. Je balený v ampulkách z hnědého skla a v krabičce.

Velikost balení:
ampulek po 3 ml roztoku.
50 ampulek po 3 ml roztoku.
100 ampulek po 3 ml roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
EVER Pharma Jena GmbH, Jena, Německo
LEK Pharmaceuticals d.d, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 1. 2018
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop