Ultravist 300 - Interakce


 

Interakce léku: Ultravist 300 Injekční roztok


Generikum: iopromide
Účinná látka: iopromide
ATC skupina: V08AB05 - iopromide
Obsah účinných látek: 300MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)
Ultravist je třeba před použitím zahřát na tělesnou teplotu z důvodu lepší snášenlivosti a díky
nižší viskozitě může být snadněji aplikován.

Před tím, než Vám bude Ultravist podán, zdravotnický pracovník vizuálně zkontroluje
kontrastní látku a kontrastní látka nesmí být použita, je-li výrazně změněna její barva,
obsahuje-li roztok viditelné částice (včetně krystalů) nebo je-li poškozen obal. Protože
Ultravist je vysoce koncentrovaný roztok, může se velmi vzácně objevit krystalizace (mléčně
zkalený vzhled a/nebo sediment u dna nebo plovoucí krystaly).

Ultravist není možné míchat s jinými léčivými přípravky, aby se předešlo riziku možných
inkompatibilit.

V případě, že pociťujete úzkost, informujte o tom před podáním přípravku Ultravist svého
lékaře – výrazné stavy rozrušení, úzkosti a bolesti mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků
nebo zesílit reakce spojené s kontrastní látkou (viz bod „Možné nežádoucí účinky“).

Pokud trpíte mnohočetným myelomem (rakovina plasmatických buněk v kostní dřeni),
cukrovkou, polyurií (tvorba velkého množství moči) nebo oligurií (snížená tvorba moči),
hyperurikémií/dnou (vysoká hladina kyseliny močové v krvi), nebo pokud jste starší osoba,
může být u Vás zvýšené riziko kontrastní látkou způsobené nefrotoxicity (poškození ledvin
způsobené přípravkem Ultravist). To platí také u novorozenců, kojenců nebo malých dětí.
Aby se tomu zabránilo, Váš lékař zajistí, abyste Vy nebo Vaše dítě před vyšetřením obdržel(a)
dostatečné množství tekutin.

Jelikož testování možné alergie na kontrastní látku před vyšetřením podáním malé testovací
dávky přípravku Ultravist nemá žádnou vypovídající hodnotu a může vést k závažným a
dokonce i smrtelným reakcím hypersenzitivity, nebude tento test proveden.

Neužívejte Ultravist
Neexistují žádné stavy, kdy by nebylo možné podat Ultravist.

Upozornění a opatření
Před podáním přípravku Ultravist se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Hypersensitivní/alergii podobné reakce
Informujte svého lékaře, pokud jste alergický(á) na Ultravist nebo na kteroukoli pomocnou
látku tohoto přípravku, pokud jste někdy v minulosti měl(a) hypersensitivní reakci na
jakoukoli kontrastní látku, pokud máte nebo jste někdy měl(a) bronchiální astma nebo jinou
alergii, protože je u Vás vyšší riziko alergii podobné reakce (včetně závažných reakcí) na
Ultravist. Lékař rozhodne, zda je možné provést plánované vyšetření či nikoli.

Tyto alergii podobné reakce jsou charakterizovány kardiovaskulárními (srdce a krevní cévy),
respiračními (plíce) a kožními projevy.

Jsou možné mírné až závažné reakce připomínající alergii včetně šoku (viz „Možné nežádoucí
účinky“). Tyto reakce jsou v podstatě nepravidelné a nelze je předpovědět. Většina z nich se
- - 3
vyskytne během 30 minut po podání. Nicméně, mohou se vyskytnout pozdní reakce (po
hodinách až dnech).

Informujte lékaře, pokud užíváte beta-blokátory, léčivé přípravky užívané k léčbě vysokého
krevního tlaku, jelikož beta-agonisté (léčivé přípravky užívané k léčbě nežádoucích účinků)
nemusí účinkovat.
Informujte lékaře, pokud trpíte kardiovaskulárním onemocněním (onemocnění srdce a
krevních cév), neboť můžete být při závažné hypersenzitivní reakci náchylnější k vážným
nebo dokonce smrtelným příhodám.

Po aplikaci přípravku Ultravist budete sledováni a v případě závažné hypersenzitivní
(alergické) reakce bude Váš lékař připraven poskytnout Vám rychlou neodkladnou pomoc.
Pokud je u Vás vyšší riziko akutní reakce připomínající alergii (např. dříve jste již měl(a)
středně závažnou až závažnou akutní reakci, pokud máte astma nebo alergii vyžadující léčbu),
mohou Vám být před vyšetřením podány kortikosteroidy, léčiva jako je kortizon (např.
užívaný k léčbě zánětu).

Tyreoidální dysfunkce
Informujte svého lékaře, pokud máte hypertyreodismus (nadměrnou činnost štítné žlázy) nebo
strumu (zvětšenou štítnou žlázu), protože jódované kontrastní látky mohou v tomto případě
vyvolat hypertyreoidismus a tyreotoxickou krizi (vážná komplikace nadměrné činnosti štítné
žlázy). Lékař rozhodne, zda je pro Vás zamýšlené vyšetření vhodné nebo není. Před tím, než
Vám bude aplikován Ultravist, Vám může být vyšetřena funkce štítné žlázy a můžete dostat
tyreostatickou léčbu.

Novorozencům, kteří byli vystaveni přípravku Ultravist v těhotenství nebo po porodu, vyšetří
lékař funkci štítné žlázy, protože velké množství jódu může způsobit hypotyreoidismus
(sníženou funkci štítné žlázy), který může vyžadovat léčbu.

Poruchy centrálního nervového systému
Informujte svého lékaře, pokud máte poruchu centrálního nervového systému, např. jste
měl(a) v minulosti záchvaty/křeče. V tomto případě nebo v případě sníženého křečového
prahu nebo zvýšené prostupnosti hematoencefalické bariéry (např. kvůli užívání určitých léků)
může být u vás vyšší riziko neurologických komplikací. Neurologické komplikace jsou
častější u angiografie mozku a spojených procedur (rentgenové vyšetření cév v mozku).

Porucha funkce ledvin
Zvýšené riziko rozvoje nefrotoxicity vyvolané kontrastní látkou (poškození ledvin způsobené
přípravkem Ultravist) se může vyskytnout, pokud je Vám podán Ultravist pro intravaskulární
podání (pro vyšetření krevních cév) a máte již dříve existující poruchu funkce ledvin (ledviny
správně nepracují), máte cukrovku, mnohočetný myelom (rakovina plasmatických buněk
v kostní dřeni), paraproteinémii (nadměrné množství paraproteinu v krvi), pokud trpíte
dehydratací nebo Vám jsou podávány vysoké nebo opakované dávky přípravku Ultravist. To
může vyústit v přechodnou poruchu funkce ledvin, nicméně v některých případech se může
vyskytnout také krátkodobé selhání ledvin.

Lékař se přesvědčí, že jste před vyšetřením dostali dostatečné množství tekutin.

- - 4
Pokud jste na dialýze a ledviny Vám ani zbytkově nefungují, může Vám být Ultravist podán,
jelikož lze Ultravist odstranit dialýzou.

Kardiovaskulární onemocnění (onemocnění srdce a cév)
Zvýšené riziko rozvoje hemodynamických změn (změny cirkulace krve) a arytmií (poruchy
frekvence nebo rytmu srdečního tepu) se může objevit v případě, že je Vám podán Ultravist
pro intravaskulární podání (pro vyšetření krevních cév) a máte závažné srdeční onemocnění
nebo závažné onemocnění věnčitých tepen (snížené proudění krve v srdečním svalu, bolest na
hrudi). Pokud trpíte srdečním selháním, může injekce přípravku Ultravist vést
k pulmonálnímu edému (hromadění tekutiny v plicích).

Feochromocytom
Pokud máte feochromocytom (onemocnění nadledvin) a je Vám podán Ultravist pro
intravaskulární podání (pro vyšetření krevních cév), je u Vás vyšší riziko rozvoje hypertenzní
krize (závažná forma vysokého krevního tlaku).

Myasthenia gravis
Pokud máte myasthenia gravis (chronické onemocnění svalů) a je Vám podán Ultravist pro
intravaskulární podání (pro vyšetření krevních cév), mohou se zhoršit příznaky myasthenia
gravis.

Další léčivé přípravky a Ultravist
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.

Zvláště o kterémkoliv z následujících:
- Biguanidy (metformin), léčivý přípravek pro léčbu cukrovky. Pokud trpíte akutním
selháním ledvin nebo závažným chronickým onemocněním ledvin, mohou se biguanidy
hromadit v těle, což může vést k laktátové acidóze (příliš mnoho kyseliny v krvi). Jelikož
podání přípravku Ultravist může vést k problémům s ledvinami nebo ke zhoršení těchto
problémů, může být u Vás vyšší riziko laktátové acidózy.
- Interleukin-2, léčivý přípravek pro léčbu rakoviny, neboť můžete trpět pozdními
nežádoucími účinky.
- Radioizotopy pro diagnózu a léčbu onemocnění štítné žlázy (porucha funkce štítné žlázy).
Kvůli sníženému vychytávání radioizotopů může být diagnóza a léčba poruch štítné žlázy
po podání přípravku Ultravist až o několik týdnů opožděna.

Ultravist s jídlem a pitím
Při podání přípravku Ultravist je třeba zajistit dostatečný příjem tekutin.

Těhotenství a kojení
Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Klinické studie nebyly u těhotných žen provedeny. Nezávadnost užití neionických
kontrastních látek u těhotných pacientek nebyla dosud dostatečně prokázána. Protože během
těhotenství je třeba se v každém případě vyhnout radiační zátěži, měly by být výhody
rentgenového vyšetření u těhotných pacientek - ať už s kontrastní látkou nebo bez ní - pečlivě
zváženy vzhledem k možnému riziku.
- - 5

Studie na zvířatech s přípravkem Ultravist nenaznačily možné škodlivé účinky po použití
přípravku Ultravist u člověka s ohledem na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo
postnatální vývoj.

Kojení
Bezpečnost přípravku Ultravist pro kojené dítě nebyla studována. Jelikož se pouze malé
množství léčivé látky, iopromidu, vyloučí do mateřského mléka, není pravděpodobné
poškození kojeného dítěte (viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán
Ultravist/Upozornění a opatření/Tyreoidální dysfunkce“).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, zda má Ultravist vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Ultravist obsahuje sodík
Ultravist obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na dávku (založeno na průměrném
množství podaném osobě vážící 70 kg), tj. v podstatě je bez sodíku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop