Trittico ac 150 - Interakce


 

Interakce léku: Trittico ac 150 Tableta s řízeným uvolňováním


Generikum: trazodone
Účinná látka: trazodone hydrochloride
ATC skupina: N06AX05 - trazodone
Obsah účinných látek: 150MG
Balení: Blistr
Neužívejte přípravek Trittico AC
- jestliže jste alergický(á) na trazodon nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
- jestliže se u Vás v současné době projevila otrava alkoholem nebo hypnotiky (léky na spaní).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Trittico AC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při použití u dětí a dospívajících do 18 let věku
Trittico AC by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18
let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako
jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita,
protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Trittico AC pacientům do 18 let předepsat, pokud
usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Trittico AC pacientovi do 18 let a chcete
se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni
přípravkem Trittico AC, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom
informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Trittico AC ve vztahu k
dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo
příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je
mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo
budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Pacienti se schizofrenií a dalšími psychotickými onemocněními
Pokud trpíte schizofrenií nebo jiným psychotickým onemocněním, může při užívání tohoto přípravku
dojít ke zhoršení příznaků Vašeho onemocnění. Paranoidní myšlenky (vztahovačnost, podezřívavost,
bludy) mohou být silnější. Pokud během léčby depresivní fáze maniodepresivní psychózy trazodonem
dojde ke změně depresivní fáze v manickou, ihned vyhledejte svého lékaře.

Při následujících onemocněních a stavech se poraďte s lékařem
- epilepsie (lékař Vám bude dávku přípravku Trittico AC pomalu zvyšovat nebo snižovat, abyste se
vyhnul(a) náhlému zvýšení nebo snížení dávky),
- onemocnění jater nebo ledvin (zejména pokud je onemocnění závažné). Projeví-li se u Vás
žloutenka, musíte vyhledat lékaře a léčba trazodonem bude přerušena.
- onemocnění srdce jako je angina pectoris, poruchy převodního systému nebo stav po srdečním
záchvatu (infarktu myokardu),
- zvýšená funkce štítné žlázy,
- poruchy močení, například při zvětšení prostaty (ačkoliv v tomto případě nejsou problémy
předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás projeví),
- akutní glaukom s uzavřeným úhlem (typ zeleného zákalu) nebo zvýšený nitrooční tlak (ačkoliv
v tomto případě nejsou problémy předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás
projeví).
V případě, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění a lékaře jste o tom před předepsáním
přípravku Trittico AC neinformoval(a), učiňte tak dodatečně.

Další léčivé přípravky a přípravek Trittico AC
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků:
- Erythromycin (antibiotikum), ketokonazol, itrakonazol (k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir,
indinavir (k léčbě HIV), nefazodon, fluoxetin (antidepresiva), karbamazepin, fenytoin (k léčbě
epilepsie), levodopa (k léčbě Parkinsonovy choroby), digoxin (k léčbě srdečních potíží): Pokud je
současné podávání nezbytné, může Váš lékař zvážit úpravu dávkování.
- Tricyklická antidepresiva: při současném užívání je třeba dávat pozor na možný vznik tzv.
serotoninového syndromu (jeho příznaky jsou vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo
neklid) a nežádoucích účinků na srdce a cévy.
- Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (k léčbě deprese). Podávání trazodonu souběžně s IMAO,
nebo během dvou týdnů po ukončení léčby těmito přípravky, se nedoporučuje.
- Fenothiaziny: může dojít k závažnému poklesu krevního tlaku při rychlém vzpřímení.
- Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná).
- Anestetika/myorelaxancia: Trazodon může zvýšit účinek inhalačních anestetik (léčiva na
znecitlivění podávaná vdechováním) a léků snižujících napětí svalů.
- Warfarin (ke snížení srážlivosti krve): může dojít ke změnám ve srážlivosti krve.
- Antihypertenziva (léky na snížení krevního tlaku).
- Další léčiva: Souběžné podávání trazodonu a léků prodlužujících QT interval na EKG (což
znamená poruchu srdečního rytmu) může zvýšit riziko vzniku některých srdečních komplikací.
Léky prodlužující QT interval by měly být společně s trazodonem podávány s opatrností.

Interference s vyšetřením moči
Pokud užíváte přípravek Trittico a jste testován(a) na přítomnost drog ve Vaší moči specifickou metodou
zvanou immunoassay, může být výsledek testu falešně pozitivní na amfetamin. Pokud se tak stane,
poraďte se svým lékařem a požádejte o potvrzení výsledků analýzy pomocí jiných technik (hmotnostní
spektrometrie nebo kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií).

Děti a dospívající
Vzhledem k nedostatku údajů by tento přípravek neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let.

Přípravek Trittico AC s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek užívejte bez ohledu na jídlo a zapijte sklenicí vody.
Trazodon zvyšuje tlumivý účinek alkoholu. Alkohol by neměl být v průběhu léčby trazodonem požíván.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Data získaná ze sledování omezeného počtu těhotných žen vystavených účinkům trazodonu ukazují, že
trazodon nemá žádné nežádoucí účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. V současné
době ale není k dispozici dostatek údajů o užívání přípravku v těhotenství. Pokud je trazodon užíván až do
porodu, novorozenec by měl být sledován.
Trazodon v malém množství proniká do mateřského mléka.
Podávání přípravku během těhotenství a v období kojení by mělo být omezeno na vybrané případy a
pouze po důkladném zhodnocení poměru rizik a přínosu lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud se u Vás však projeví ospalost, útlum, závratě, stavy zmatenosti nebo rozmazané vidění, neřiďte
dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Trittico AC obsahuje sacharosu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop