Kanamycin

Poslední aktualizace: 2020-01-16

Výsledky hledání na výraz kanamycin:


Xeomin


Neomycin, kanamycin, tobramycin]) Nepoužívejte přípravek XEOMIN• jestliže jste alergický( na botulotoxin typu A nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte generalizovanou poruchou ( rozšířenou na celé tělo) svalové aktivity ( např. myastenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom) jestliže máte zánět v navrhovaných místech vpichu. Upozornění a opatřeníMohou se vyskytnout nežádoucí účinky v důsledku chybného umístění injekce botulotoxinu typu A, kdy dochází k přechodnému ochrnutí okolních svalových skupin. Velmi vzácně byly hlášeny nežádoucí účinky, které mohou souviset se šířením toxinu do vzdálených míst od místa injekce, kde způsobí příznaky odpovídající účinkům botulotoxinu typu A ( např. nadměrná svalová slabost, obtíže s polykáním nebo nechtěné vdechnutí jídla či nápoje do dýchacích cest) Pacienti, kterým jsou podávány doporučené dávky, mohou zaznamenat nadměrnou svalovou slabost. Pokud je dávka příliš vysoká nebo pokud se injekce podává příliš často, může se zvýšit riziko tvorby protilátek. Tvorba protilátek může způsobit selhání léčby botulotoxinem typu A bez ohledu na důvod jeho použití. Před podáním přípravku XEOMIN se .....

Tagy: Xeomin, kanamycin

Vancomycin mylan


Následující přípravky mohou s vankomycinem reagovat, pokud jsou užívány současně: • přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (streptomycin, neomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, bacitracin, tobramycin, polymyxin B, kolistin) Nepoužívejte Vancomycin Mylan• jestliže jste alergický( na vankomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Mylan se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - jste v minulosti měl( a) alergickou reakci na teikoplanin, protože to může znamenat, že jste rovněž alergický( na vankomycin - máte poruchu sluchu, zejména pokud jste starší ( během léčby můžete potřebovat vyšetření sluchu) máte poruchu funkce ledvin ( během léčby budete potřebovat vyšetření krve a ledvin) dostáváte vankomycin infuzí namísto ústy k léčbě průjmu souvisejícího s infekcí bakterií Clostridium difficile. Během léčby vankomycinem se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - dostáváte vankomycin po dlouhou dobu ( během léčby můžete potřebovat vyšetření krve, jater a ledvin) během léčby se u Vás .....

Tagy: Vancomycin mylan, kanamycin

Vancomycin hikma


Následující léčiva mohou reagovat s vankomycinem, pokud je užíváte ve stejnou dobu, například léčiva používaná k léčbě:  bakteriálních infekcí (streptomycin, neomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, bacitracin, tobramycin, polymyxin B, kolistin) Neužívejte Vankomycin Hikma - jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vankomycin Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Hikma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby vankomycinem se ujistěte, že Váš lékař ví o předchozím průběhu Vašeho zdravotního stavu, zejména: - jestli máte zhoršený krevní obraz - jestliže máte problémy s ledvinami - jestliže máte sluchové obtíže jako např. ztrátu sluchu - jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství - jestliže kojíte - jestliže jste starší 60 let - pokud se má přípravek podat nedonošenci nebo dítěti - máte-li před sebou plánovaný chirurgický zákrok V případě, že se u Vás projeví těžká alergická reakce, Váš lékař ukončí léčbu vankomycinem a použije jiný léčivý přípravek. Jestliže Vám byla infuze podána příliš rychle, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, jako je pokles krevního tlaku nebo .....

Tagy: Vancomycin hikma, kanamycin

Ubretid


Streptomycin a kanamycin, protože oslabují účinek přípravku Ubretid. Neužívejte Vankomycin Hikma - jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vankomycin Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Hikma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby vankomycinem se ujistěte, že Váš lékař ví o předchozím průběhu Vašeho zdravotního stavu, zejména: - jestli máte zhoršený krevní obraz - jestliže máte problémy s ledvinami - jestliže máte sluchové obtíže jako např. ztrátu sluchu - jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství - jestliže kojíte - jestliže jste starší 60 let - pokud se má přípravek podat nedonošenci nebo dítěti - máte-li před sebou plánovaný chirurgický zákrok V případě, že se u Vás projeví těžká alergická reakce, Váš lékař ukončí léčbu vankomycinem a použije jiný léčivý přípravek. Jestliže Vám byla infuze podána příliš rychle, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, jako je pokles krevního tlaku nebo vyrážka. Po ukončení infuze obvykle tyto reakce rychle ustoupí. Vankomycin musí být podáván s opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů současně léčených jinými léky toxickými pro .....

Tagy: Ubretid, kanamycin

Mestinon


Neomycin a kanamycin) - Lokální a některá celková anestetika - Antiarytmika ( Neužívejte Vankomycin Hikma - jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vankomycin Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Hikma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby vankomycinem se ujistěte, že Váš lékař ví o předchozím průběhu Vašeho zdravotního stavu, zejména: - jestli máte zhoršený krevní obraz - jestliže máte problémy s ledvinami - jestliže máte sluchové obtíže jako např. ztrátu sluchu - jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství - jestliže kojíte - jestliže jste starší 60 let - pokud se má přípravek podat nedonošenci nebo dítěti - máte-li před sebou plánovaný chirurgický zákrok V případě, že se u Vás projeví těžká alergická reakce, Váš lékař ukončí léčbu vankomycinem a použije jiný léčivý přípravek. Jestliže Vám byla infuze podána příliš rychle, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, jako je pokles krevního tlaku nebo vyrážka. Po ukončení infuze obvykle tyto reakce rychle ustoupí. Vankomycin musí být podáván s opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů současně léčených jinými léky toxickými pro .....

Tagy: Mestinon, kanamycin

Magnerot


Zesiluje účinek streptomycinu, kanamycinu, vankomycinu a bacitracinu, snižuje účinek tetracyklinů. Neužívejte Magnerot- jestliže jste alergický( na magnesium orotát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Strana 2 ( celkem 4) Přípravek nesmí být užíván u stavů s vysokou hladinou hořčíku v krvi, popř. s příznaky jeho předávkování – svalovou ochablostí, a dále u onemocnění myasthenia gravis. Užívání přípravku není vhodné současně s barbituráty, léky, které tlumí centrální nervovou činnost nebo léky pro spaní. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Magnerot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek MagnerotInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Než začnete současně s užíváním přípravku Magnerot užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Hořčík obsažený v přípravku má vzájemně opačný účinek s vápníkem v cílovém působení na srdeční sval a svalové napětí ( hořčík zeslabuje sílu srdečního stahu a svalové napětí) zesiluje ochrnující vliv .....

Tagy: Magnerot, kanamycin

Kanamycin-pos


Podobně jako všechny léky může mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskatnout u každého. Vzácně se může vyskytnout reakce přecitlivělosti - horečka, svědění, vyrážka, eosinofilie ( zmnožení určitého typu bílých krvinek) angioneurotický edém ( bolestivý otok kůže a sliznic) kontaktní dermatitida ( zánětlivá kožní reakce) nebo kopřivka. Tyto změny vyžadují přerušení léčby. Může se vyvinout i odolnost ( rezistence) dosud citlivých mikrobů proti přípravku anebo infekce rezistentními kmeny mikrobů. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .. robárova 48, 100 41 Praha 10 .. Webové stránky: .. www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací .....

Tagy: Kanamycin-pos, kanamycin

Furorese 500


Neužívejte přípravek FURORESE 500 .. jestliže jste alergický( na furosemid, sulfonamidy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při selhání ledvin se zástavou tvorby moči ( při anurii) při selhání jater s poruchou vědomí ( při jaterním kómatu a prekómatu) při závažném nedostatku draslíku ( při těžké hypokalemii) při závažném nedostatku sodíku ( při těžké hyponatremii) při snížení objemu obíhající krve ( při hypovolemii) anebo při nedostatku tělních tekutin ( při dehydrataci) jestliže kojíte .. při normální ani při porušené funkci ledvin, pokud je hodnota glomerulární filtrace vyšší než 20 ml/min; bylo by nebezpečí příliš veliké ztráty tekutin a elektrolytů. Upozornění a opatření: .. Před použitím přípravku FURORESE 500 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. jestliže máte nízký krevní tlak; zvláště jsou kontrolováni pacienti pro které by nechtěně silné snížení krevního tlaku představovalo obzvláštní ohrožení, např. u pacientů s poruchou krevního průtoku mozkovými cévami ( tj. s poruchami cerebrovaskulární perfuze) anebo průtoku věnčitými cévami srdečními ( tj. s ischemickou srdeční chorobou) pokud jste starší, užíváte další léky, které mohou .....

Tagy: Furorese 500, kanamycin

Furorese 40


Neužívejte přípravek FURORESE 40: .. jestliže jste alergický( na furosemid, sulfonamidy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při selhání ledvin se zástavou tvorby moči ( při anurii) při selhání jater s poruchou vědomí ( při jaterním kómatu a prekómatu) při závažném nedostatku draslíku ( při těžké hypokalemii) při závažném nedostatku sodíku ( při těžké hyponatremii) při snížení objemu obíhající krve ( při hypovolemii) anebo při nedostatku tělních tekutin ( při dehydrataci) jestliže kojíte. Upozornění a opatření: .. Před užitím přípravku FURORESE 40 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. jestliže máte nízký krevní tlak; zvláště jsou kontrolováni pacienti, pro které by nechtěně silné snížení krevního tlaku představovalo obzvláštní ohrožení, např. u pacientů s poruchou krevního průtoku mozkovými cévami ( tj. s poruchami cerebrovaskulární perfuze) anebo průtoku věnčitými cévami srdečními ( tj. s ischemickou srdeční chorobou) pokud jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte jiný zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku. jestliže máte cukrovku, která se již plně projevila anebo dosud .....

Tagy: Furorese 40, kanamycin

Furorese 250


Neužívejte přípravek FURORESE 250: .. jestliže jste alergický( na furosemid, sulfonamidy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při selhání ledvin se zástavou tvorby moči ( při anurii) při selhání jater s poruchou vědomí ( při jaterním kómatu a prekómatu) při závažném nedostatku draslíku ( při těžké hypokalemii) při závažném nedostatku sodíku ( při těžké hyponatremii) při snížení objemu obíhající krve ( při hypovolemii) anebo při nedostatku tělních tekutin ( při dehydrataci) jestliže kojíte. při normální ani při porušené funkci ledvin, pokud je hodnota glomerulární filtrace vyšší než 20 ml/min; bylo by nebezpečí příliš veliké ztráty tekutin a elektrolytů. Upozornění a opatření: .. Před užitím přípravku FURORESE 250 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. jestliže máte nízký krevní tlak; zvláště jsou kontrolováni pacienti, pro které by nechtěně silné snížení krevního tlaku představovalo obzvláštní ohrožení, např. u pacientů s poruchou krevního průtoku mozkovými cévami ( tj. s poruchami cerebrovaskulární perfuze) anebo průtoku věnčitými cévami srdečními ( tj. s ischemickou srdeční chorobou) pokud jste starší, užíváte další léky, které mohou .....

Tagy: Furorese 250, kanamycin

Přečtěte si o tématu Kanamycin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma kanamycin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Kanamycin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Kanamycin.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: