Triquilar - Dávkování


 

Dávkování léku: Triquilar Obalená tableta


Generikum: levonorgestrel and estrogen
Účinná látka: ethinylestradiol, levonorgestrel, ethinylestradiol, levonorgestrel, ethinylestradiol, levonorgestrel
ATC skupina: G03AB03 - levonorgestrel and estrogen
Obsah účinných látek:
Balení: Blistr
10/17
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Balení přípravku Triquilar obsahuje 21 tablet. Kalendářní balení vám pomůže pamatovat na užití
tablety. Označení jednotlivých tablet a místa, kde užívání tablet začíná, vám umožní poznat, zda byla
tableta pro určitý den užita či nikoliv.

Při správném užívání kombinovaných orálních kontraceptiv se jejich selhání pohybuje okolo
1% za rok. Pokud dojde při užívání k vynechání tablety nebo jsou tablety užívány nesprávným
způsobem, může se četnost selhání zvýšit.

Kalendářní balení přípravku Triquilar obsahuje 21 tablet. Užívání začíná vždy tabletou označenou
číslem 1 („Start“) a dále se pokračuje ve směru naznačeném šipkami.

V červeném poli si označte, který den v týdnu jste užila svojí první tabletu (číslo 1). Užívejte tablety
každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte je potřebným množstvím tekutiny. Sledujte směr šipek
každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet. Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat
nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za
- 3 dny po užití poslední tablety přípravku Triquilar. Další balení začněte užívat 8. den nezávisle na
tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v
týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání prvního balení přípravku Triquilar

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala
Přípravek Triquilar začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení.
Užijte tabletu označenou číslem 1. Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. Nejdříve se užívá
šest cihlově hnědých, dále 5 bílých a potom 10 béžových tablet.
Takto Triquilar účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu.

Triquilar také můžete začít užívat 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc
ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.

Pokud přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepční pilulky nebo kombinované
antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti
Užívání přípravku Triquilar můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího
balení (to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud vaše předchozí balení
obsahovalo i inaktivní (neúčinné, bez hormonů) tablety, můžete začít užívat Triquilar den po užití
poslední aktivní (obsahující hormony) tablety (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se
svého lékaře nebo lékárníka). S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po
intervalu bez užívání vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety vaší
předchozí pilulky). V případě vaginálního kroužku nebo náplasti byste měla začít užívat Triquilar
nejlépe v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.
Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

Pokud přecházíte z metody obsahující pouze progestagen (z pilulky obsahující pouze progestagen, z
injekce, implantátu nebo nitroděložního systému uvolňujícího progestagen) Užívání minipilulek
můžete kdykoliv ukončit a první tabletu přípravku Triquilar užít následující den v tutéž dobu. Triquilar
začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát nebo
tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další
antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Po porodu
11/17

Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Triquilar
vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým
lékařem.
Pokud jste po porodu měla pohlavní styk ještě před začátkem užívání přípravku Triquilar, je třeba
počkat do další menstruace, abyste se ujistila, že nejste těhotná.

Pokud kojíte a chcete přípravek Triquilar užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu
Poraďte se se svým lékařem.

Pokud si nejste jistá, kdy můžete začít užívat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Triqular, než jste měla
Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet přípravku Triquilar
najednou. Užijete-li více tablet najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet. U mladých dívek se
může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že Triquilar požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Triquilar
V závislosti na dni cyklu, ve kterém došlo k vynechání jedné tablety, může být třeba použít další
antikoncepční opatření, například bariérovou metodu jako je kondom. Užijte tablety dle
následujícího návodu. Podrobnosti najdete také v diagramu níže. V případě pochybností kontaktujte
lékaře.

• pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je
zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou
dobu.

• pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může
být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko narušení
antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na
začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže
uvedený diagram).

Více než jedna vynechaná tableta
Poraďte se se svým lékařem.

Neužívejte více jak 2 tablety v jeden den, abyste nahradila vynechanou tabletu.
Pokud jste zapomněla užít tabletu a během intervalu bez užívání tablet se nedostavilo krvácení, můžete
být těhotná. Než začnete užívat nové balení, poraďte se s lékařem.

tableta vynechaná v 1. týdnu
Pokud jste zapomněla začít užívat nové balení nebo jste zapomněla užít tabletu během prvních 7 dní,
existuje riziko, že můžete být těhotná (pokud jste měla pohlavní styk před vynecháním tablety). Než
začnete užívat nové balení, kontaktujte lékaře.

Pokud jste neměla pohlavní styk před vynecháním tablety, užijte tabletu, jakmile si opomenutí
uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tablety pak užívejte v
obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (bariérovou
metodu kontracepce).

tableta vynechaná ve 2. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a
následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte
používat další antikoncepční opatření.
12/17

tableta vynechaná ve 3. týdnu
Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční
opatření.

1) Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a
následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití
poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádná přestávka mezi dvěma baleními.
Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a
intermenstruační krvácení v době užívání tablet.

nebo

2) Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat musíte i
den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet z dalšího balení.

Diagram pro postup při vynechání tablety

Více než 1 vynechaná
琀慢氀整愠瘀⁣礀欀氀甀 
Zmeškán začátek užívání

nového balení 
    
Poraďte se 椀桮敤 s lékařem     
     ⇑ 
     䄀湯 
     ⇑ 
   1. týden  Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním
琀慢氀整     
     ⇓ 
     乥 
     ⇓ 
     
 Užijte vynechanou tabletu (i kdyby to
znamenalo užít 2 tablety)⸠7 dnů
používejte další antikoncepční opatření
⠀欀潮摯洀⤀ 
 Dokončete užívání z balení 
      
Pouze 1 vynechaná tableta
⠀伀poždění o více než 12

桯搮⤀ 
  
2. týden 
  Užijte vynechanou tabletu (i kdyby to
znamenalo užít 2 tablety) 
 Dokončete užívání z balení    
      
    
   Užijte vynechanou tabletu 
 Dokončete užívání z balení 
 Vynechte interval bez užívání 
 Pokračujte s dalším balením   
       
   3. týden   一敢漀 
      
    
   Přerušte užívání z balení  Zahajte interval bez užívání (maximálně 7
dní včetně vynechané tablety)  
 Pokračujte s dalším balením   
 
Co dělat, když máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)
13/17
Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky v tabletě se nemusely zcela vstřebat. Pokud zvracíte za
- 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Postupujte podle
pokynů pro případ vynechání tablety („Jestliže jste zapomněla užít Triquilar“). Máte-li těžší průjem,
kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Triquilar

Užívání přípravku Triquilar můžete ukončit kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět,
požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou metodu antikoncepce.
Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené
menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

Jestliže chcete oddálit krvácení
Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat 10 posledních (béžových) tablet z dalšího balení
přípravku Triquilar ihned po využívání stávajícího balení. Prodloužení může pokračovat nejdéle 10 dní
(do využívání všech béžových tablet druhého balení). Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte
užívání. V průběhu užívání 10ti béžových tablet z druhého balení se může objevit krvácení z vysazení
nebo špinění. Další balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení
Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4
týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez
užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý
(o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez
užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet
vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání následujícího
balení.

Máte-li jakékoli otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop