Abella - Dávkování


 

Dávkování léku: Abella Potahovaná tableta


Generikum: drospirenone and estrogen
Účinná látka: drospirenone, ethinylestradiol
ATC skupina: G03AA12 - drospirenone and estrogen
Obsah účinných látek: 3MG/0,03MG
Balení: Blistr
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu přípravku ABELLA každý den s malým množstvím vody, pokud to bude potřebné.
Tabletu můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, ale máte ji užívat přibližně ve stejnou dobu každý den.

Jeden blistr obsahuje 21 tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být
užita. Například, pokud začínáte užívat tablety ve středu, užijte první tabletu z políčka označeného „St“.
Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet.

Poté nemáte užívat žádnou tabletu po dobu 7 dnů. Během těchto 7 dnů, kdy žádné tablety neužíváte (týden
bez užívání), by se mělo dostavit krvácení. Menstruace, kterou lze také nazvat krvácení z vysazení, začíná
obvykle druhý nebo třetí den týdnu bez užívání tablet.

Další blistr začněte užívat 8. den po užití poslední tablety přípravku ABELLA (to znamená po 7 dnech
intervalu bez tablety), nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že byste měla začít svůj
následující blistr v tentýž den, kdy jste zahájila užívání předchozího, a menstruace by tak měla nastat každý
měsíc v tytéž dny.

Jestliže budete užívat přípravek ABELLA popsaným způsobem, jste rovněž chráněna proti těhotenství i
během 7 dnů, kdy neužíváte žádné tablety.Kdy můžete začít s prvním blistrem

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala
Přípravek ABELLA začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení).
Pokud začnete užívat přípravek ABELLA první den Vašeho menstruačního krvácení, jste okamžitě
chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě
musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (např. kondom) po dobu prvních 7 dní.

Pokud přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce, kombinovaného vaginálního
hormonálního kroužku nebo transdermální náplasti
Užívání přípravku ABELLA můžete zahájit nejlépe ihned další den po využívání poslední aktivní
tablety (poslední tableta s léčivými látkami) předchozí antikoncepční tablety, ale nejpozději následující
den po ukončení intervalu bez užívání tablet předchozí antikoncepční tablety (nebo po využívání
poslední inaktivní tablety předchozí antikoncepční tablety). Pokud přecházíte z kombinované
antikoncepce vaginálním kroužkem nebo náplastí, řiďte se pokyny lékaře.

Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestogen (progestogen obsahující tablety,
injekce, implantát nebo progestogen uvolňující nitroděložní tělísko IUD)
Z užívání tablet pouze s progestogenem můžete přejít kdykoliv (z implantátů nebo IUD užijte
novou tabletu v den jejich vyjmutí, v případě injekcí užijte novou tabletu v den, kdy by měla být opět
aplikována další injekce), ale ve všech případech se doporučuje, abyste používala během prvních 7
dní užívání tablet ještě další antikoncepční opatření (např. kondom).

Po potratu
11Dodržujte doporučení svého lékaře.

Po porodu
Po porodu můžete začít užívat přípravek ABELLA mezi 21. a 28. dnem. Jestliže začnete přípravek
užívat po 28. dnu, používejte bariérovou metodu (například kondom) během prvních 7 dnů užívání
přípravku ABELLA. Jestliže jste po porodu měla pohlavní styk ještě před (opětovným) zahájením
užívání přípravku ABELLA, ujistěte se, že nejste těhotná, nebo počkejte do dalšího menstruačního
cyklu.

Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat přípravek ABELLA
Přečtěte si bod „Kojení“, strana 6.

V případě, že si nejste jistá, kdy můžete s užíváním tablet začít, poraďte se s lékařem.


Jestliže jste užila více tablet přípravku ABELLA, než jste měla

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku ABELLA. Pokud užijete
několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. U mladých dívek může dojít ke
krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku ABELLA, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě,
zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.


Jestliže jste zapomněla přípravek ABELLA užít

• Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před
otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte, a následující tabletu užijte v
obvyklou dobu.
• Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany před
otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je
riziko otěhotnění.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na
začátku nebo na konci blistru. Máte se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram
na straně 9):

• Více než jedna vynechaná tableta v tomto blistru
Poraďte se se svým lékařem.

• 1 tableta vynechaná v 1. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně.
Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další
antikoncepční opatření (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před
vynecháním tablety, existuje riziko otěhotnění. V takovém případě kontaktujte lékaře.

• 1 tableta vynechaná v 2. týdnu
Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena
a nepotřebujete žádná další opatření.

• Jedna tableta vynechaná v 3. týdnu
Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

1. Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě
12tablety současně. Pokračujte s dalšími tabletami v obvyklou dobu. Místo obvyklého týdnu bez
užívání tablet začněte užívat ihned následující blistr.

Budete mít pravděpodobně menstruaci (krvácení z vysazení) na konci druhého blistru, ale mohla
byste rovněž mít špinění nebo krvácení podobné menstruačnímu při užívání druhého blistru.

2. Můžete rovněž ukončit užívání tablet a zahájit období 7 dnů bez tablet (poznamenejte si den, kdy
jste zapomněla užít tabletu). Pokud budete chtít začít užívat nový blistr ve Vašem pevně
stanoveném zahajovacím dnu, zkraťte interval bez užívání tablet na méně než 7 dní.


Pokud se budete řídit některým z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

• Pokud jste zapomněla užít některou z tablet v blistru a očekávané krvácení se během intervalu bez
tablet nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího blistru, vyhledejte
lékaře.


13

Více než 1 vynechaná tableta v 1
blistru

Poraďte se s lékařem
ano
o

Měla jste pohlavní styk v týdnu před
vynecháním?
ne

• Užijte zapomenutou tabletu
• Následujících 7 dnů používejte navíc
bariérovou metodu antikoncepce
(kondom)
• A dokončete užívání blistru
V 1. týdnu
• Užijte vynechanou tabletu
• A dokončete užívání blistru
V 2. týdnu
V 3.týdnu
• Užijte vynechanou tabletu
• Dokončete užívání stávajícího blistru
• Začněte užívání z dalšího blistru místo
7- denního intervalu bez užívání tablet
nebo
• Ihned přerušte užívání tablet ze
stávajícího blistru
• Zahajte 7-denní interval bez užívání
tablet (ne více než 7 dní včetně dne,
kdy jste zapomněla tablet užít)
• Poté začněte užívání z dalšího
blistru
Pouze 1 vynechaná
tablet (opoždění o více

než 12 hodin)

14Co musíte udělat v případě zvracení nebo silného průjmu

Jestliže zvracíte během 3 - 4 hodin po užití tablety nebo máte silný průjem, je tu riziko, že Váš
organismus nebude plně absorbovat léčivé látky v tabletě. Důsledek je stejný, jako byste tabletu
zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního
(rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji
užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v bodě
„Jestliže jste zapomněla přípravek ABELLA užít“, strana 7.


Oddálení krvácení: co musíte vědět

Menstruaci je možné oddálit, i když se to příliš nedoporučuje. Místo obvyklého intervalu bez užívání
tablet začněte užívat další blistr přípravku ABELLA a tento blistr dokončete. V průběhu užívání
druhého blistru se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. S dalším blistrem
pokračujte v užívání po obvyklém sedmidenním intervalu bez užívání tablet.

Předtím, než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit s lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat krvácet během intervalu bez
užívání tablet. Pokud tento den potřebujete změnit, zkraťte nejbližší interval bez užívání tablet (nikdy
jej neprodlužujte- 7 dní je maximum!). Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek v intervalu
bez užívání tablet a Vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), tablety musíte začít užívat z
příštího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Pokud bude interval bez užívání tablet příliš krátký (např. 3
dny a méně), může se stát, že v této době nebudete krvácet vůbec. Poté se však může objevit slabé
krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu.

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.


Jestliže jste přestala přípravek ABELLA užívat

Užívání přípravku ABELLA můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte
svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce. Chcete-li otěhotnět, užívání
přípravku ABELLA ukončete, a před pokusem o otěhotnění vyčkejte na menstruaci. Pak budete moci
snáze vypočítat očekávané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Podobné nebo alternativní produkty
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop