Prednison 20 léčiva - Příbalový leták


 
Generikum: prednisone
Účinná látka: prednisone
Alternativy: Prednison 5 léčiva, Rectodelt
ATC skupina: H02AB07 - prednisone
Obsah účinných látek: 20MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 20
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


1
sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Prednison 5 Léčiva
Prednison 20 Léčiva
tablety

prednisonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Prednison Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prednison Léčiva užívat
3. Jak se přípravek Prednison Léčiva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Prednison Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Prednison Léčiva a k čemu se používá

Název přípravku je Prednison 5 Léčiva a Prednison 20 Léčiva (dále jen Prednison Léčiva).
Přípravek Prednison Léčiva obsahuje léčivou látku prednison, který patří mezi syntetické
kortikosteroidy. Kortikosteroidy jsou látky, které mají protizánětlivé účinky.

Přípravek Prednison Léčiva se používá samostatně nebo v kombinaci s jinými léky k léčbě příznaků
nízkých hladin kortikosteroidů. Tento přípravek se také používá při léčení některých stavů u pacientů
s normální hladinou kortikosteroidů. Tyto stavy zahrnují určité typy artritidy, závažné alergické
reakce, lupus (onemocnění imunitního systému, při kterém tělo napadá vlastní orgány) a některé stavy,
které mají vliv na plíce, kůži, oči, ledviny, krev, štítnou žlázu, žaludek a střeva. Přípravek Prednison
Léčiva se také někdy využívá při léčbě určitých typů rakoviny.

Přípravek Prednison Léčiva je určen pro dospělé a děti.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prednison Léčiva užívat

Neužívejte přípravek Prednison Léčiva:
- jestliže jste alergický(á) na prednison nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte neléčenou vředovou chorobu žaludku,
- jestliže máte čerstvou střevní anastomózu (umělé spojení střev),
- jestliže existuje podezření na náhlou příhodu břišní,
- při onemocnění zvaném Cushingův syndrom,
- jestliže máte akutní duševní onemocnění,
- při neléčené systémové mykóze (kvasinkové onemocnění postihující vnitřní orgány),
2
- při neléčené celkové infekci,
- jestliže máte diabetes mellitus (cukrovka), který není dostatečně kompenzovaný léčbou,
- při akutním glaukomu (zelený zákal),
- po ochranném očkování v intervalu 2– 8 týdnů,
- jestliže trpíte oční formou virového onemocnění zvaného herpes simplex nebo herpes zoster
(pásový opar).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Prednison Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže máte onemocnění srdce, nebo pokud jste v nedávné době prodělal(a) infarkt myokardu,
- jestliže máte těžkou formu vysokého krevního tlaku,
- jestliže máte divertikulitidu (zánět vychlípeniny stěny střeva),
- pokud trpíte bolestí v okolí nadbřišku před jídlem nebo po něm,
- jestliže máte těžkou formu řídnutí kostí (osteoporózu),
- jestliže máte hojící se rány bezprostředně po operativním zákroku,
- jestliže máte porušenou funkci ledvin nebo jater,
- jestliže máte tendenci ke srážení krve a tvorbě sraženin,
- jestliže máte cukrovku,
- jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) tuberkulózu,
- jestliže máte akutní virovou infekci (např. plané neštovice, opar na rtu a oku, spalničky, pásový
opar),
- jestliže máte hepatitidu typu B (virové onemocnění jater),
- jestliže máte onemocnění štítné žlázy,
- jestliže máte onemocnění nazývané myasthenia gravis (vzácná porucha projevující se svalovou
slabostí) nebo jiné svalové problémy,
- jestliže máte zvýšený nitrooční tlak,
- jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
- jestliže trpíte sklerodermií (autoimunitní poruchou také známou jako systémová skleróza),
jelikož denní dávka 15 mg a více zvyšuje riziko závažné komplikace, která se nazývá
sklerodermická renální krize. Mezi známky sklerodermické renální krize patří zvýšený krevní
tlak a snížená tvorba moči. Lékař Vám může doporučit pravidelné kontroly krevního tlaku a
moči.

Sdělte svému lékaři, pokud jste v nedávné době (v posledních 2 týdnech) podstoupil(a) anebo
plánujete (v dalších 8 týdnech) očkování.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Co byste měl(a) vědět o přípravku Prednison Léčiva
Přípravek Prednison Léčiva může mít vliv na Váš imunitní systém. Pokud je Váš imunitní systém
oslaben:
- Nemusí být očkování inaktivovanou očkovací látkou (např. vakcína proti chřipce nebo choleře)
tak účinné, pokud užíváte nebo začínáte užívat přípravek Prednison Léčiva.
- Může být průběh některých virových onemocnění (plané neštovice a spalničky) závažnější. Jste
více ohrožen(a), pokud jste nebyl(a) očkován(a) proti těmto nemocem.
- Můžete být více ohrožen(a) jinými závažnými infekcemi.

Dlouhodobé užívání může zvýšit pravděpodobnost vzniku infekce. Při užívání přípravku Prednison
Léčiva může být obtížnější zjistit, že se u Vás infekce rozvinula.

Pokud užíváte přípravek Prednison Léčiva několik měsíců nebo déle, lékař Vás bude pravidelně
kontrolovat včetně:
- očního vyšetření,
- krevního testu,
- kontroly krevního tlaku.
3

Léčba přípravkem Prednison Léčiva může mít negativní vliv na způsob, jakým je vápník
metabolizován ve Vašich kostech. Proto byste si měl(a) se svým lékařem objasnit rizika vzniku
osteoporózy (úbytek kostní hmoty) a to zejména, pokud máte rodinné příslušníky, kteří mají
v anamnéze zlomeniny kostí, pravidelně necvičíte, pokud jste žena během nebo po menopauze, anebo
pokud jste starší.

Další léčivé přípravky a přípravek Prednison Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez lékařského předpisu:
- léky užívané k léčbě a prevenci vzniku krevních sraženin (jako je warfarin),
- léky na srdce jako jsou srdeční glykosidy (např. digoxin),
- nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je kyselina acetylsalicylová, diklofenak a
ibuprofen,
- léky na diabetes (cukrovku), např. insulin, metformin, glibenklamid,
- léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku,
- vitamín D,
- pyridostigmin používaný při léčbě onemocnění zvaného myasthenia gravis,
- léky na epilepsii jako jsou barbituráty, fenytoin, karbamazepin a primidon,
- antibiotika na léčbu bakteriálních infekcí, jako jsou sulfonamidy, rifampicin nebo
fluorochinolony,
- amfotericin B, který se používá k léčbě plísňových infekcí,
- somatropin (růstový hormon),
- svalové relaxanty jako je suxamethonium,
- léky obsahující estrogen, například perorální antikoncepce, hormonální substituční terapie
(HRT),
- léky užívané k léčbě zvýšené funkce štítné žlázy (hypertyreóza),
- methotrexát (na léčbu rakoviny),
- laxativa (projímadla) a léky zvyšující vylučování solí jako některá diuretika (thiazidy,
furosemid),
- klofibrát (lék snižující hladinu tuků v krvi),
- psychostimulancia fenmetrazin nebo methylfenidát k léčbě narkolepsie nebo dětské
hyperaktivity.

Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Prednison Léčiva, a pokud tyto léky používáte (včetně
některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě
sledovat.

Přípravek Prednison Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem
Není vhodné během léčby přípravkem Prednison Léčiva pít alkoholické nápoje, protože je zde
zvýšené riziko vzniku vředů a krvácení v žaludku a ve střevech.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Podání přípravku Prednison Léčiva není doporučeno během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by užívání přípravku Prednison Léčiva mělo vliv na schopnost řídit nebo
obsluhovat stroje. Avšak pokud pociťujete závratě nebo únavu nebo se u Vás během léčby objeví
bolest očí nebo rozmazané vidění, vyhněte se těmto činnostem.

Přípravek Prednison Léčiva obsahuje monohydrát laktosy
Tento léčivý přípravek obsahuje cukr zvaný laktosa. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.
4


3. Jak se přípravek Prednison Léčiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám předepíše dávkování přípravku Prednison Léčiva podle závažnosti Vašeho onemocnění.
Denní dávka je obvykle mezi 5 mg a 60 mg prednisonu, v některých případech může být i vyšší.
V některých případech Vám může být řečeno, abyste užíval(a) přípravek ob den. Váš lékař rozhodne
kdy a jak Vás léčit přípravkem Prednison Léčiva.

Vaše počáteční dávka může být na doporučení lékaře postupně snížena na nižší udržovací dávku,
jakmile se Váš stav začne zlepšovat nebo před úplným ukončením léčby. Toto závisí na Vašem
onemocnění, dávce, kterou užíváte, a délce užívání přípravku. Ve všech případech byste měli být
opatrní a sledovat všechny změny.

Tablety užívejte před jídlem nebo po jídle a zapijte je vodou.

Použití u dětí a dospívajících
Dávkování u dětí a dospívajících je individuální, závislé na druhu a závažnosti onemocnění a na
tělesné hmotnosti dítěte nebo dospívajícího.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prednison Léčiva, než jste měl(a)
Pokud náhodně užijete více tablet přípravku Prednison Léčiva anebo pokud někdo jiný užije Váš lék,
kontaktujte ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prednison Léčiva
Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji co nejdříve, pouze pokud již není téměř čas na další
dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prednison Léčiva
Léčba přípravkem Prednison Léčiva je obvykle dlouhodobá. Nepřerušujte užívání tablet bez porady
s lékařem. Je důležité, aby se dávka snižovala postupně. Váš lékař Vám doporučí, jak dávku postupně
snižovat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Prednison Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny
dle četnosti výskytu:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- onemocnění srdečního svalu, poruchy srdečního rytmu (v důsledku zvýšeného vylučování
draslíku),
- zvýšený počet bílých krvinek leukocytů v krvi,
- poruchy spánku, bolesti hlavy, euforie, neklid,
- nadměrné hromadění tuku v epidurálním prostoru (prostor mezi kostí lebky a mozkovou
plenou),
5
- změny chování a nálad,
- zákal čočky (katarakta) a zvýšený nitrooční tlak (glaukom) s nebo bez bolestí očí,
- poranění vnější vrstvy oka (korneální ulcerace) u pacientů s herpetickou keratitidou (virová
infekce oka způsobená virem herpes simplex),
- oddělení sítnice (onemocnění oka, při kterém se sítnice odloupne a může vést ke ztrátě zraku),
chorioretinopatie (oční onemocnění, které způsobuje zhoršení zraku),
- moučnivka (plísňová infekce vyskytující se v ústech),
- vředy a krvácení v žaludku a ve střevech,
- zánět slinivky břišní způsobující silné bolesti břicha,
- perforace ilea (část tenkého střeva), rozšíření mízních cév, píštěle (abnormální kanálek mezi
dutinou orgánu a jeho povrchem uvnitř těla),
- strie, ztenčení kůže, akné (po dlouhodobém užívání vysokých dávek),
- zhoršené hojení kožních ran,
- modřiny, Kaposiho sarkom (typ rakoviny),
- ochabnutí svalů a svalová slabost, bolest svalů,
- řídnutí kostí, což může vést ke zvýšení rizika zlomenin kostí (osteoporózy), ztráta kosti
(osteonekróza), zlomeniny kostí nebo přetržení šlach,
- hormonální nerovnováha může způsobit Cushingův syndrom (typické příznaky: kulatý obličej
nazývaný „měsíčkovitý obličej“, přibývání na váze v horní polovině těla a vyrážka na obličeji) a
snížení produkce glukokortikoidů v těle, zadržování tekutin v těle,
- snížený růst u dětí,
- vysoký krevní tlak,
- zvýšené riziko aterosklerózy a krevních sraženin,
- snížená odolnost vůči infekcím, průběh infekce může být závažnější nebo příznaky mohou být
maskovány,
- anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo
hrdla),
- absence menstruace, pokles potence a libida u mužů,
- deprese nebo pocity štěstí, které nejsou odůvodněné, ztráta kontaktu s realitou (psychóza),
- poruchy rovnováhy cukrů, tuků a solí v těle, mohou způsobit:
▪ zvýšenou chuť k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti,
▪ vysokou hladinu cukru v krvi, diabetes (cukrovka),
▪ zvýšenou hladinu cholesterolu,
- život ohrožující stav u pacientů s nádorem dřeně nadledvin (feochromocytom), který může
způsobovat vysoký a/nebo nízký krevní tlak, vysoké horečky (nad 40 °C), abnormální funkci
mozku a mnohočetná systémová selhání orgánů,
- rozmazané vidění,
- sklerodermická renální krize u pacientů, kteří již trpí sklerodermií (autoimunitní poruchou).
Mezi známky sklerodermické renální krize patří zvýšený krevní tlak a snížená tvorba moči.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


6
5. Jak přípravek Prednison Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Prednison Léčiva obsahuje
- Léčivou látkou je prednisonum.
Jedna tableta přípravku Prednison 5 Léčiva obsahuje prednisonum 5 mg.
Jedna tableta přípravku Prednison 20 Léčiva obsahuje prednisonum 20 mg.
- Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, kalcium-stearát, mastek, želatina, sodná
sůl karboxymethylškrobu (typ C).

Jak přípravek Prednison Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
Prednison 5 Léčiva jsou bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou o průměru 7 mm. Tabletu lze rozdělit
na dvě stejné dávky.
Prednison 20 Léčiva jsou bílé až téměř bílé tablety s křížovou rýhou o průměru 7 mm. Tabletu lze
rozdělit na čtyři stejné dávky.
Velikost balení: 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 11. 2017

Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop