- Příbalový leták


 
Detaily léku nejsou ve vybraném jazyce k dispozici, zobrazuje se originální dostupný text
Generikum:
Účinná látka:
Alternativy:
ATC skupina: -
Obsah účinných látek:
Formy:
Balení:
Obsah balení:
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)


sp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

PARALEN GRIP horký nápoj třešeň 650 mg/10 mg
prášek pro perorální roztok
paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
užívat
3. Jak se přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň a k čemu se používá

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň obsahuje kombinaci dvou léčivých látek –
paracetamolu a fenylefrinu. Zatímco paracetamol působí proti bolesti a horečce, fenylefrin uvolňuje
dýchací cesty.
Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení,
včetně horečky, bolesti při zánětu vedlejších nosních dutin, bolesti hlavy, bolesti v krku a bolesti svalů
a kloubů. Navíc pomáhá při rýmě, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tím usnadňuje
dýchání.
Přípravek užívejte pouze tehdy, když příznaky chřipky nebo nachlazení doprovází ucpaný nos nebo
vedlejší nosní dutiny. Netrpíte-li ucpaným nosem, měli byste užívat jednosložkový přípravek
obsahující pouze paracetamol.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP horký nápoj
třešeň užívat

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
 jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 jestliže máte závažné onemocnění jater,
 jestliže máte vysoký krevní tlak nebo závažné onemocnění srdce nebo cév,
 jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy,
 jestliže máte cukrovku,
 jestliže máte zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
 pokud trpíte zadržováním moči,
 jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
 jestliže současně užíváte:
▪ léky k léčbě deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy)
nebo jestliže jste je užívali v posledních dvou týdnech,
▪ léky k léčbě deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv),
▪ léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta-blokátorů,
případně methyldopu nebo reserpin).

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem:
 jestliže máte onemocnění jater a ledvin,
 jestliže jste těhotná nebo kojíte,
 jestliže trpíte závažnou formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anemie,
 jestliže jste byl(a) lékařem informován(a), že máte snížené množství granulocytů (druh bílých
krvinek) v krvi,
 jestliže máte problémy s požíváním alkoholu,
 jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,
 jestliže máte Raynaudův syndrom (projevuje se změnou barvy kůže a pocitem chladu),
 jestliže máte průduškové astma,
 jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, trpíte zvýšenou citlivostí na
kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater.

Děti
Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň, pokud užíváte:
 jiné léky obsahující paracetamol,
 jiné léky na chřipku a nachlazení,
 jiné léky k léčbě ucpaného nosu (dekongestiva),
 léky na léčbu deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy), nebo
jestliže jste je užívali během posledních 14 dnů, léky na léčbu deprese (ze skupiny tricyklických
antidepresiv) nebo léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny
beta-blokátorů, případně methyldopu nebo reserpin) (viz bod „Neužívejte přípravek PARALEN
GRIP horký nápoj třešeň“).

O používání přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:
 léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid a domperidon),
 léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
 léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin,
topiramát),
 léky na léčbu migrény (ergotamin a metylsergid),
 léky na léčbu ucpaného nosu nebo průduškového astmatu (sympatomimetika),
 rifampicin nebo izoniazid (na léčbu tuberkulózy),
 chloramfenikol, flukloxacilin (antibiotika),
 zidovudin (lék na HIV a AIDS),
 cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
 kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
 digoxin (na posílení srdeční činnosti),
 probenecid (lék k léčbě dny),
 léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
 léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv,
 jiné léky ovlivňující funkci jater,
 léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň s jídlem, pitím a alkoholem
Pokud se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte tento přípravek během jídla.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může zvýšit riziko poškození jater.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Použití přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U citlivých jedinců může přípravek vyvolat závrať a tak nepříznivě ovlivnit aktivity vyžadující
zvýšenou pozornost. Pokud se u Vás závrať vyskytne, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte
stroje.

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň obsahuje sacharózu
Přípravek obsahuje 3,14 g sacharózy v 1 dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších osob a dospívajících od 15 let: jeden sáček maximálně 4× denně rozpuštěný
ve sklenici horké (nikoli vařící) vody. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem. Jednotlivé
dávky se podávají vždy nejdříve po 4 hodinách.
Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení Vašeho zdravotního
stavu Vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu.

Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.
Pokud obtíže po léčbě neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a
poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou
přítomny příznaky předávkování, protože je zde riziko závažného poškození jater projevujícího se až
po delší době.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi
jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví
následující velmi vzácné nežádoucí účinky:
 nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo hrdla), pocit tísně na hrudi spojený s dušností
nebo ztíženým polykáním (příznaky anafylaxe),
 otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
 závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti těla
(příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic v podobě vředů
v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se
může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.

Nežádoucí účinky, které se mohou dále vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):
 bolesti hlavy, závrať (točení hlavy), nespavost.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):
 nevolnost, neklid, nervozita.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):
 poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních
destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové skvrny na
kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny,
zvýšená náchylnost k infekcím, únava, bolest hlavy.
 kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí,
 dušnost, sípání (příznaky zúžení průdušek – bronchospasmus),
 poškození jater nebo ledvin,
 bušení srdce, zvýšený krevní tlak,
 zvracení, průjem.

Není známo (nelze z dostupných údajů určit):
 bolest očí, bodání v očích, rozmazané vidění, poruchy citlivosti nebo nesnášenlivost světla, akutní
glaukom s uzavřeným úhlem (náhlé rozmazané vidění, závažná bolest očí nebo bolest v obličeji,
vizuální haló – světelný kruh kolem zdroje světla),
 zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep,
 zánět jater (hepatitida), která může vést k akutnímu selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


5. Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
 Léčivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin-hydrochlorid 10 mg v 1 sáčku.
 Dalšími složkami jsou: sacharóza, kyselina citronová, kyselina vinná, povidon 25, draselná sůl
acesulfamu, třešňové aroma v prášku, růžový anthokyaninový extrakt (E 163), kyselina askorbová
obalená ethylcelulosou (vitamin C).

Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň je bílo-růžový prášek s částečkami červeného barviva.
Dodává se v zatavených vrstvených sáčcích (papír/Al/PE) v krabičce. Jeden sáček obsahuje 5 g prášku
pro perorální roztok.
Balení obsahuje 6 nebo 12 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
2. 5. 2018

Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop