- Příbalový leták


 
Detaily léku nejsou ve vybraném jazyce k dispozici, zobrazuje se originální dostupný text
Generikum:
Účinná látka:
Alternativy:
ATC skupina: -
Obsah účinných látek:
Formy:
Balení:
Obsah balení:
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)


Sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Paracetamol Xantis 500 mg tablety
paracetamolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Paracetamol Xantis 500 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paracetamol Xantis 500 mg užívat
3. Jak se Paracetamol Xantis 500 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Paracetamol Xantis 500 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Paracetamol Xantis 500 mg a k čemu se používá

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paracetamol Xantis 500 mg, působí proti bolesti a snižuje horečku.

Paracetamol Xantis 500 mg se používá ke snížení horečky a tlumení bolesti při chřipce, nachlazení
nebo jiných infekčních onemocněních.
Paracetamol Xantis 500 mg je vhodný také k úlevě od bolesti jiného původu, jako například bolesti
hlavy, bolesti zubů, menstruační bolesti, bolesti v krku nebo nezánětlivé bolesti pohybového systému.

Paracetamol Xantis 500 mg je vhodný pro dospělé a děti starší 6 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paracetamol Xantis 500 mg užívat

Neužívejte Paracetamol Xantis 500 mg:
- jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6);
- jestliže máte závažné onemocnění jater nebo akutní zánět jater;
- jestliže máte určitý typ závažné anemie známý jako hemolytická anemie.

Nejste-li si jist(a), zda se Vás cokoli z toho týká, zeptejte se svého lékaře.

Upozornění a opatření
Neužívejte Paracetamol Xantis 500 mg bez konzultace s lékařem, máte-li onemocnění jater nebo
užíváte jakékoli jiné přípravky obsahující paracetamol.

Před užitím přípravku Paracetamol Xantis 500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,
pokud:
- máte závažné onemocnění ledvin;
- máte nedostatek glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (dědičné onemocnění, které způsobuje snížení
počtu červených krvinek);
- užíváte přípravky, které ovlivňují funkci jater;
- trpíte přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky
(NSAID).

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k závažné poruše jater. Poškození jater účinkem
paracetamolu se může vyskytnout i během krátkodobé léčby terapeutickými dávkami bez předchozí
poruchy funkce jater.

Během léčby paracetamolem byly hlášeny život ohrožující reakce kůže. Pokud se takové příznaky
vyskytnou (např. rozvíjející se kožní vyrážka s častým výskytem puchýřů nebo postižení sliznice),
přestaňte užívat Paracetamol Xantis 500 mg a jděte ihned do nemocnice.

Děti
Vzhledem k množství paracetamolu není Paracetamol Xantis 500 mg vhodný pro děti mladší 6 let
(nebo děti s tělesnou hmotností pod 20 kg).

Další léčivé přípravky a Paracetamol Xantis 500 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte:
- léky používané k léčbě nevolnosti a zvracení nebo žaludečních vředů (metoklopramid,
domperidon a propantelin);
- určité léky, které ovlivňují srážení krve (warfarin a jiné léky snižující srážlivost krve);
- léky na epilepsii (glutetimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin,
topiramát);
- léky na depresi ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv;
- léky na spaní, na uklidnění nebo jiné léky tlumící centrální nervový systém;
- rifampicin nebo isoniazid (léky na tuberkulózu);
- zidovudin (léčba HIV a AIDS)
- antibiotika (flucloxacilin, chloramfenikol);
- probenecid (lék používaný k léčbě dny);
- kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky používané k léčbě bolesti a zánětu;
- cholestyramin (na snížení cholesterolu v krvi),
- léky nebo doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

Pokud Vám lékař bude předepisovat jiné léky, řekněte mu, že užíváte Paracetamol Xantis 500 mg.

Paracetamol Xantis 500 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Paracetamol Xantis 500 mg lze užívat bez ohledu na jídlo. Užití před jídlem zrychlí nástup účinku.
Tablety se polykají s malým množstvím tekutiny.
Pokud se během léčby vyskytnou žaludeční obtíže, užívejte tento léčivý přípravek s jídlem.

Z důvodu zvýšeného rizika poškození jater nepijte během léčby alkohol. Pacienti, kteří mají problémy
s alkoholem, nemají užívat Paracetamol Xantis 500 mg.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Paracetamol Xantis 500 mg lze užívat během těhotenství. Užívejte nejnižší možnou dávku, která tlumí
bolest a/nebo snižuje horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo
horečka nezmenší nebo pokud potřebujete přípravek užívat častěji, kontaktujte svého lékaře.

Kojící ženy mohou užívat Paracetamol Xantis 500 mg jeden den; delší léčba je možná s doporučením
lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Paracetamol Xantis 500 mg nemá žádné účinky na schopnost řídit, obsluhovat stroje nebo pracovat ve
výškách.


3. Jak se Paracetamol Xantis 500 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Individuální a maximální denní dávky podle věku a tělesné hmotnosti jsou uvedeny v tabulce níže:
Nepřekračujte doporučenou dávku.

Věk Tělesná
hmotnost

Jednotlivá dávka Maximální denní dávka
Děti 6–12 let 21–25 kg ½–1 tableta (250–500 mg
paracetamolu)
tablety (1,5 g
paracetamolu)
26–40 kg 4 tablety (2 g
paracetamolu)
Dospívající 12–15 let 40–50 kg 1 tableta (500 mg
paracetamolu)
tablet (3 g
paracetamolu)
Dospělí a dospívající
starší 15 let

≤ 50 kg 1 tableta (500 mg
paracetamolu)
tablet (4 g
paracetamolu)
> 50 kg 1–2 tablety (500–1000
mg paracetamolu)

Dospělí a dospívající starší 15 let užívají 1–2 tablety několikrát denně s odstupem mezi dávkami
nejméně 4 hodiny. Maximální jednotlivá dávka je 2 tablety, maximální denní dávka je 8 tablet. Při
dlouhodobé léčbě (více než 10 dní) nepřekračujte dávku 5 tablet denně.

Děti a dospívající 12–15 let užívají 1 tabletu několikrát denně s odstupem mezi dávkami nejméně 6
hodin. Je-li to nutné, lze interval mezi dávkami zkrátit až na 4 hodiny, ale nesmí být překročena
celková denní dávka.

Děti a dospívající 6–12 let (nebo s tělesnou hmotností větší než 20 kg) užívají ½–1 tabletu několikrát
denně s odstupem mezi dávkami nejméně 6 hodin. Je-li to nutné, lze interval mezi dávkami zkrátit až
na 4 hodiny, ale nesmí být překročena celková denní dávka.
Maximální denní dávky podle věku a tělesné hmotnosti jsou uvedeny v tabulce výše.

Používání u dětí mladších 6 let
Vzhledem k množství léčivé látky není Paracetamol Xantis 500 mg vhodný pro děti mladší 6 let.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin
Před použitím si promluvte s lékařem o úpravě dávky.
Vyskytne-li se horečka nebo bolest, přestaňte Paracetamol Xantis 500 mg užívat.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží nebo se vyskytne jakákoli neobvyklá
reakce, musíte se poradit s lékařem.
Bez doporučení lékaře neužívejte Paracetamol Xantis 500 mg déle než 1 týden. Děti nesmí užívat
Paracetamol Xantis 500 mg déle než 3 dny bez konzultace s lékařem.

Dlouhodobá léčba (několik týdnů) vyžaduje pravidelné návštěvy lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paracetamol Xantis 500 mg, než jste měl(a)
V případě předávkování jděte ihned do nemocnice. Příznaky předávkování zahrnují pocit na zvracení,
zvracení, ospalost a pocení.

V případě předávkování u dítěte jděte ihned do nemocnice, i když se nevyskytují žádné známky
předávkování, protože riziko závažného poškození jater může nastat po delší době.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Paracetamol Xantis 500 mg
Jestliže jste zapomněl(a) užít Paracetamol Xantis 500 mg, užijte následující dávku, jakmile si
vzpomenete. Dodržujte nejméně 4hodinový interval mezi dávkami a nepřekračujte maximální denní
dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Paracetamol Xantis 500 mg a jděte ihned do nemocnice, vyskytnou-li se kterékoli z
následujících nežádoucích účinků:

velmi vzácné (mohou vzniknout u 1 z 10 000 osob)
• závažná alergická reakce (angioedém) způsobující otok různých částí těla, například obličeje (očí
a úst), krku (sliznice dýchacích cest) a zažívacího traktu (způsobuje křeče v břiše)
• závažná alergická reakce způsobující potíže s dýcháním nebo mdloby, která může vést k šoku
(anafylaktická reakce)
• bolest v krku, vředy v ústech, náhlá horečka
• závažné reakce kůže – často doprovázené vředy na sliznici hrdla, nosu a pohlavních orgánů a
zánětem spojivek (červené a oteklé oči), které mohou vést k tvorbě puchýřů a olupování kůže

Jiné možné nežádoucí účinky
vzácné (mohou vzniknout u 1 z 1000 osob)
• alergická reakce kůže, vyrážka

velmi vzácné (mohou vzniknout u 1 z 10 000 osob)
• poruchy krvetvorby (změny krevního obrazu, jako například snížení počtu červených nebo bílých
krvinek nebo destiček). Mohou se projevit jako krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo tvorba
modřin, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, bolest hlavy apod.
• zúžení průdušek (bronchospasmus), dušnost
• žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

není známo (z dostupných údajů nelze určit)
• poškození jater, které může vést k selhání jater

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Paracetamol Xantis 500 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Paracetamol Xantis 500 mg obsahuje
- Léčivou látkou je paracetamolum. Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.
- Dalšími složkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 25, sodná sůl kroskarmelosy,
mikrokrystalická celulóza 102, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak Paracetamol Xantis 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Paracetamol Xantis 500 mg jsou téměř bílé oválné tablety s půlicí rýhou na obou stranách, o délce 16
mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

bezbarvý PVC/PVdC/Al blistr
Velikost balení: 10 a 20 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
XANTIS PHARMA LIMITED
Lemesou, 5, EUROSURE TOWER

1st floor, Flat/Office 101
2112 Nicosia
Kypr

Výrobce:
Saneca Pharmaceuticals a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovenská republika

Tento léčivý přípravek je registrován v EHP pod následujícími názvy:
Česká republika: Paracetamol Xantis
Slovenská republika: Paracetamol Xantis 500 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 4. 2018.


Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop