Fyziologický roztok viaflo - Příbalový leták


 
Generikum: electrolytes
Účinná látka: sodium chloride
Alternativy: 0,9% sodium chloride in water for injection "fresenius", 0,9% sodium chloride intravenous infusion bp baxter, Ardeaelytosol d 1/1, Ardeaelytosol ea 1/1, Ardeaelytosol el 1/1, Ardeaelytosol f 1/1, Ardeaelytosol h 1/1, Ardeaelytosol r 1/1, Ardeaelytosol rl 1/1, Calcium gluconicum 10% b.braun, Chlorid sodný 0,9% baxter, Chlorid sodný 0,9% braun, Chlorid sodný grifols 0,9%, Hartmannuv roztok braun bp, Hartmannův roztok viaflo, Hartmann´s solution bp "fresenius", Infusio hartmanni imuna, Infusio natrii chlorati isotonica imuna, Infusio natrii chlorati isotonica mediekos f 1/1, Infusio ringeri imuna, Infusio ringeri mediekos r1/1, Isolyte, Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% + 0,9% b. braun, Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,3% + 0,9% b. braun, Natrium chloratum biotika solutio isotonica, Plasmalyte roztok, Ringerfundin b.braun, Ringeruv roztok braun, Ringerův roztok viaflo
ATC skupina: B05BB01 - electrolytes
Obsah účinných látek: 9G/L
Formy: Infuzní roztok
Balení: Vak
Obsah balení: 75X50ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn.sukls
Příbalová informace - informace pro uživatele

Fyziologický roztok Viaflo
Léčivá látka: chlorid sodný

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to Vašemu lékaři nebo zdravotní
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Fyziologický roztok Viaflo a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Fyziologický roztok Viaflo podán
3. Jak Vám bude přípravek Fyziologický roztok Viaflo podáván
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Fyziologický roztok Viaflo uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Fyziologický roztok Viaflo a k čemu se používá
Přípravek Fyziologický roztok Viaflo je roztok chloridu sodného ve vodě. Chlorid sodný je chemická
látka (často nazývaná „sůl“), která se nachází v krvi.

Přípravek Fyziologický roztok Viaflo se používá k léčbě:
- ztráty tělesných tekutin (dehydratace)
- ztráty sodíku v těle (nedostatek sodíku)

Situace, které mohou vést ke ztrátě chloridu sodného a vody z těla:
- když nemůžete jíst či pít kvůli nemoci nebo po operaci
- zvýšené pocení kvůli vysoké horečce
- rozsáhlá ztráta kůže, např. při těžkých popáleninách.
Přípravek Fyziologický roztok Viaflo může být použit také k rozpuštění jiných léčiv k podání v infuzi.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Fyziologický roztok Viaflo podán

Přípravek Fyziologický roztok Viaflo NESMÍTE dostat, jestliže trpíte některým z následujících
stavů
- vyšší hladiny chloridů ve Vaší krvi, než je obvyklé (hyperchlorémie)
- vyšší hladiny sodíku ve Vaší krvi, než je obvyklé (hypernatrémie)
Pokud se do přípravku Fyziologický roztok Viaflo přidává nějaký lék, je nutno seznámit se s příbalovou
informací příslušného léku a zjistit, zda Vám roztok může či nemůže být podán.

Upozornění a opatření
Prosím, informujte lékaře, jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) některým z následujících stavů:
- jakékoli srdeční onemocnění nebo špatná srdeční funkce
- špatná funkce ledvin
- okyselení krve (acidóza)
- pokud je v cévách větší objem krve než by měl být (hypervolémie)
- vysoký krevní tlak (hypertenze)
- otok pod kůží, zejména kolem kotníků (periferní edém)
- voda na plicích (plicní edém)
- choroba jater (např.cirhóza)
- vysoký krevní tlak během těhotenství (preeklampsie)
- zvýšená tvorba hormonu aldosteronu (aldosteronismus)
- jakýkoli jiný stav spojený se zadržováním sodíku (kdy se v těle zadržuje nadměrné množství sodíku),
např. léčba steroidy (viz také „Další léčivé přípravky a přípravek Fyziologický roztok Viaflo“).

Jestliže dostáváte tuto infuzi, lékař Vám odebere vzorky krve a moči ke sledování:
- množství tekutin ve Vašem těle
- Vašich životních ukazatelů
- množství chemických látek, např. sodíku a draslíku, ve Vaší krvi (elektrolyty v plazmě).
Toto je zvláště důležité u dětí a (nedonošených) kojenců, kteří mohou zadržovat příliš mnoho sodíku,
protože jejich funkce ledvin není plně vyvinuta.

Váš lékař vezme v úvahu, zda dostáváte parenterální výživu (výživa dodávaná infuzí do žíly). Během
dlouhodobé léčby přípravkem Fyziologický roztok Viaflo můžete dostávat navíc doplňky živin.

Další léčivé přípravky a přípravek Fyziologický roztok Viaflo
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Je zvláště důležité informovat Vašeho lékaře o tom, že užíváte:
- kortikosteroidy (protizánětlivé léky)
Tyto léky mohou způsobit, že tělo bude zadržovat sodík a vodu, což povede k otoku tkání vlivem
nahromadění tekutin pod kůží (edém) a vysokému krevnímu tlaku (hypertenze).
- lithium (používané při léčbě psychiatrických onemocnění)

Přípravek Fyziologický roztok Viaflo s jídlem a pitím
Zeptejte se svého lékaře, co můžete jíst a pít.

Těhotenství , kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud je však v těhotenství a při kojení do roztoku přidáván jiný lék, je zapotřebí:
- poradit se s lékařem
- přečíst si příbalovou informaci přípravku, který je do roztoku přidáván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Před řízením vozidla nebo obsluhou strojů se poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou.

3. Jak Vám bude přípravek Fyziologický roztok Viaflo podáván

Přípravek Fyziologický roztok Viaflo Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. O tom, jaké
množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař podle Vašeho věku,
tělesné hmotnosti, kondice, důvodu léčby a zda bude či nebude infuze použita k podání a/nebo naředění
jiného léčiva.
Množství, které budete dostávat, může též záviset na povaze jakýchkoli přidávaných léčiv.

Přípravek Fyziologický roztok Viaflo by Vám neměl být podán, pokud v roztoku plavou částice
nebo pokud je obal jakkoli poškozen.
Přípravek Fyziologický roztok Viaflo Vám bude obvykle podán do žíly plastovou hadičkou připojenou
k jehle. Na infuzi se obvykle používá žíla na paži. Váš lékař však může rozhodnout o podání přípravku
i jiným způsobem.

Jestliže dostáváte přípravek Fyziologický roztok Viaflo, lékař bude provádět krevní testy ke sledování
krevních hladin:
- elektrolytů (např. sodík, chloridy) a dalších chemických látek, které se obvykle ve Vaší krvi
vyskytují, např. kreatinin (rozkladný produkt ze svalů).

Všechen nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován. NESMÍ Vám být podán roztok z infuzního vaku,
který již byl částečně použit.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Fyziologický roztok Viaflo, než jste měl(a)
Jestliže Vám je podáno nadměrné množství přípravu Fyziologický roztok Viaflo, může dojít
k následujícím příznakům:
- nevolnost
- zvracení
- průjem
- žaludeční křeče
- žízeň
- sucho v ústech
- sucho v očích
- pocení
- horečka
- zrychlený srdeční tep (tachykardie)
- zvýšený krevní tlak (hypertenze)
- selhání ledvin
- hromadění vody na plicích, což ztěžuje dýchání (plicní edém)
- hromadění vody pod kůží, zejména kolem kotníků (periferní edém)
- zástava dechu
- bolest hlavy
- závrať
- neklid
- podrážděnost
- slabost
- svalové záškuby a ztuhlost
- křeče
- překyselení krve (acidóza) vedoucí k únavě, zmatenosti, otupělosti a zrychlenému dýchání
- vyšší než normální hladina sodíku v krvi (hypernatrémie), která může vést k záchvatům, kómatu,
otoku mozku (cerebrální edém) a smrtiJestliže se u Vás objeví uvedené příznaky, je nutné, abyste ihned informoval(a) lékaře. Infuze bude
ukončena a dostanete léčbu podle příznaků.

Pokud byl před předávkováním infuze do roztoku přidán jiný lék, i tento lék může vyvolat příznaky.
Seznam možných příznaků naleznete v příbalové informaci přidávaného léku.

Jestliže Vám bylo ukončeno podávání přípravku Fyziologický roztok Viaflo

Lékař určí, kdy Vám infuze přestane být podávána.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní
sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého. Četnost výskytu nežádoucích účinků není známa
- třes
- pokles krevního tlaku
- kopřivka (urticarie)
- kožní vyrážka
- svědění (pruritis)

Mezi nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout v souvislosti se způsobem podávání přípravku, patří:
- infekce v místě infuze
- lokální bolest či reakce (zarudnutí či otok v místě infuze)
- podráždění a zánět žíly, do níž je infuze zavedena (flebitida). To může vyvolat zarudnutí, bolesti
či pálení a otok podél žíly, do níž je roztok podáván.
- tvorba krevní sraženiny (žilní trombóza) v místě infuze, která způsobuje bolest, otok nebo
zarudnutí v oblasti sraženiny.
- protékání infuzního roztoku do tkání kolem žíly (extravazace). Tím může dojít k poškození tkání
a vzniku jizev.
- nadměrné množství tekutiny v cévách (hypervolémie)
- svědění v místě infuze (urticarie)
- horečka (pyrexie)
- zimnice


Ostatní vedlejší účinky zaznamenané s podobnými přípravky (jiné roztoky obsahující sodík) zahrnují:
- vyšší než normální hladiny sodíku v krvi (hypernatrémie)
- nižší než normální hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie)
- okyselení krve spojené s vyšší než normální hladinou chloridu v krvi ( hyperchloremická metabolická
acidóza)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Při výskytu nežádoucích účinků musí být infuze ukončena.


5. Jak přípravek Fyziologický roztok Viaflo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Vaky 50 ml a 100 ml: Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Vaky 250 ml, 500 ml a 1000 ml: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Tento přípravek Vám nemá být podán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vaku za “Použitelné
do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek Vám nemá být podán, pokud roztok nebude bez viditelných částic nebo pokud bude vak
nějakým způsobem poškozen.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fyziologický roztok Viaflo obsahuje

- Léčivou látkou je natrii chloridum: 9 g/l
- Pomocnou látkou je voda na injekci

Jak přípravek Fyziologický roztok Viaflo vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Fyziologický roztok Viaflo je čirý roztok bez viditelných částic. Je dodáván
v polyolefin/polyamidových plastových vacích (typ Viaflo). Vak je zataven do vnějšího ochranného
plastového přebalu vyrobeného z polyamidu/polypropylenu.

Velikost vaku:
- 50 ml
- 100ml
- 250 ml
- 500 ml
- 1000 ml

Vaky jsou dodávány v kartonech. Jeden karton obsahuje:

- 50 vaků po 50 ml v kartonu
- 75 vaků po 50 ml v kartonu
- 1 vak po 50 ml
- 50 vaků po 100 ml v kartonu
- 1vak po 100 ml
- 30 vaků po 250 ml v kartonu
- 1 vak po 250 ml
- 20 vaků po 500 ml v kartonu
- 1 vak po 500 ml
- 10 vaků po 1000 ml v kartonu
- 1 vak po 1000 ml

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
BAXTER CZECH spol. s r.o.
Karla Engliše 150 00 Praha 5
Česká republika
Výrobce

Baxter SA
Boulevard René Branquart, 80
7860 Lessines

Belgie

Baxter Healthcare Ltd.
Caxton Way,
Thetford Norfolk IP24 3SE
Velká Británie

Bieffe Medital S.A.
Ctra de Biescas, Senegüé
22666 Sabiñanigo (Huesca)

Španělsko

Baxter Healthcare S.A.
Moneen Road
Castlebar
County Mayo
Irsko

Bieffe Medital S.p.A.
Via Nuova Provinciale
23034 Grosotto (SO)
Itálie

Baxter Manufacturing Sp. z o.o.
42 B Wojciechowska Str.
20-704 Lublin
Poland

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.11.2016

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotníky:

Návod pro přípravu roztoku a zacházení s ním

Roztok použijte pouze tehdy, je-li čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušený. Roztok podávejte
ihned po připojení infuzního setu.
Vak vyjměte z přebalu až těsně před použitím.
Vnitřní vak zajišťuje sterilitu přípravku.
Plastové vaky nepropojujte do série. Takové použití může mít za následek vzduchovou embolii
způsobenou nasátím reziduálního vzduchu z primárního vaku před ukončením podání roztoku ze
sekundárního vaku. Stlačování flexibilních plastových vaků s obsahem intravenózních roztoků za účelem
zvýšení rychlosti průtoku může vést ke vzduchové embolii, pokud není před zahájením jejich podávání
vzduch z vaku zcela odčerpán.
Roztok se podává sterilním infuzním setem při dodržení aseptických podmínek. Infuzní set je třeba
nejprve naplnit roztokem, aby se zabránilo vstupu vzduchu do soustavy.
Aditiva je možno přidat před zahájením infuze nebo během infuze vstupem určeným pro přidání léčiv.
Při použití aditiva si před parenterálním podáním ověřte, zda je roztok izotonický. Je třeba zajistit
důkladné a pečlivé aseptické promíchání aditiv. Roztoky obsahující aditiva je třeba použít ihned
a neskladovat.
Přidání dalších léčiv nebo nesprávná technika podání může vyvolat febrilní reakci v důsledku možného
zanesení pyrogenů. V případě nežádoucí reakce je třeba infuzi ihned zastavit.

Zlikvidujte po jednorázovém použití.

Veškerý nespotřebovaný přípravek znehodnoťte.

Částečně použité vaky znovu nenapojujte.

1. Otevření
a. Vak Viaflo vyjměte z vnějšího přebalu těsně před použitím.
b. Pevným stisknutím vaku zkontrolujte, zda nedochází k drobným únikům. Pokud naleznete netěsnosti,
roztok zlikvidujte, protože by mohla být narušena sterilita.
c. Přesvědčte se, že je roztok čirý a neobsahuje částice. Není-li roztok čirý nebo obsahuje-li cizí tělesa,
zlikvidujte ho.

2. Příprava k podání
K přípravě a podání použijte sterilní materiál.
a. Vak zavěste za poutko.
b. Z výstupního portu v dolní části vaku odstraňte ochranný uzávěr.
- uchopte malé křídlo na hrdle portu jednou rukou,
- uchopte větší křídlo na uzávěru druhou rukou a otočte jím,
- uzávěr se otevře.
c. Dodržujte aseptické podmínky při sestavování infuze.
d. Připojte aplikační set. Spojení, propláchnutí setu a podání roztoku – viz podrobné pokyny v návodu
přiloženém k setu.

3. Postup při přidávání léčiv
Pozor: Aditiva mohou být inkompatibilní (viz bod 5 “Inkompatibility“ níže).
Přidání léčiv před podáním
a. Dezinfikujte místo určené pro přidání léku.
b. Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port
pro přidání léků a aplikujte.
c. Roztok a léčivo důkladně promíchejte. Při použití léků o vysoké hustotě, jako je například chlorid
draselný, jemně poklepejte na porty v obrácené poloze a promíchejte.
Zvláštní upozornění: Vaky obsahující přidaná léčiva neskladujte.

Přidání léčiv během podání
a. Zavřete svorku na infuzním setu.
b. Dezinfikujte místo určené pro přidání léku.
c. Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port
pro přidání léků a aplikujte.
d. Vak sejměte z infuzního stojanu a/nebo otočte do vertikální polohy.
e. Oba porty vyprázdněte jemným poklepáváním v obrácené poloze.
f. Roztok a léčivo důkladně promíchejte.
g. Vak umístěte zpět do polohy pro použití, otevřete svorku na infuzním setu a pokračujte v aplikaci.4. Doba použitelnosti po přidání aditiv
Před použitím je třeba zjistit chemickou a fyzikální stabilitu jakéhokoliv aditiva při pH přípravku
Fyziologický roztok Viaflo. Z mikrobiologického hlediska musí být naředěný roztok okamžitě použit,
pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
Není-li roztok okamžitě použit, zodpovídá za dobu a podmínky uchovávání uživatel.

5. Inkompatibility
Stejně jako u všech parenterálních roztoků je třeba před přidáním aditiv prověřit jejich kompatibilitu
s roztokem. Bez studií kompatibility nesmí být roztok mísen s jinými léčivými přípravky.
Lékař zodpovídá za posouzení inkompatibility léku přidávaného k přípravku Fyziologický roztok Viaflo –
provede kontrolu, zda nedošlo k eventuální změně barvy, vysrážení nerozpustných komplexů nebo
k objevení krystalů. Je třeba se seznámit s návodem pro použití léku, který má být přidán.
Před přidáním léku si ověřte, zda je rozpustný a stabilní ve vodě při pH přípravku Fyziologický roztok
Viaflo.
Aditiva, o nichž je známo, že jsou inkompatibilní, nemají být použita.


Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop