- Příbalový leták


 
Detaily léku nejsou ve vybraném jazyce k dispozici, zobrazuje se originální dostupný text
Generikum:
Účinná látka:
Alternativy:
ATC skupina: -
Obsah účinných látek:
Formy:
Balení:
Obsah balení:
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)Strana 1 (celkem 8)
sp.zn. suklsa sp. zn. sukls

Příbalová informace: informace pro uživatele

DELIPID 5 mg potahované tablety
DELIPID 10 mg potahované tablety
DELIPID 20 mg potahované tablety

rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Delipid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Delipid užívat
3. Jak se Delipid užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Delipid uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Delipid a k čemu se používá

Přípravek Delipid (léčivou látkou je rosuvastatinum) patří do skupiny léků, které se označují jako
statiny.
Lékař Vám předepsal Delipid, neboť:
• Máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Máte tedy zvýšené riziko srdeční příhody nebo
mozkové mrtvice.
Lékař Vám předepsal k užívání statin, neboť změna dietních návyků a zvýšená fyzická aktivita
nevedly k normalizaci hladiny cholesterolu v krvi. V nastavené dietě a fyzické aktivitě budete
pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Delipid.
nebo
• Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a
podobných zdravotních komplikací.
Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny
onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání
tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat Delipid
Přípravek Delipid se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi, které se nazývají
lipidy, přičemž nejčastěji se jedná o cholesterol.
V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. "špatný" cholesterol (LDL-C) a "dobrý" cholesterol
(HDL-C).
• Delipid snižuje hladinu "špatného" cholesterolu a zvyšuje hladinu "dobrého" cholesterolu.
• Delipid účinkuje tak, že blokuje tvorbu "špatného" cholesterolu v organismu a zlepšuje
schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

Strana 2 (celkem 8)
U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, neboť se
neprojevuje žádnými příznaky. Pokud se však tento stav ponechá bez léčby, tukové částice se začnou
ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejich zúžení.
Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, což se
projeví srdeční příhodou nebo mozkovou mrtvicí. Snížením hladiny cholesterolu v krvi se snižuje
riziko srdečních příhod, mozkové mrtvice a jiných podobných zdravotních komplikací.
Přípravek Delipid užívejte pravidelně, a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala na
správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a
došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že
otěhotníte.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Delipid užívat

Neužívejte Delipid
• Jestliže jste alergický/á na rosuvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
• Jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Delipid,
přestaňte ihned Delipid užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy v plodném věku by měly
v průběhu léčby přípravkem Delipid používat vhodnou antikoncepci (např. kondom,
nitroděložní tělísko nebo hormonální antikoncepci).
• Jestliže trpíte poruchou funkce jater.
• Jestliže máte vážnou poruchu funkce ledvin.
• Jestliže máte opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů.
• Jestliže užíváte cyklosporin (snižuje imunitní reakci, užívá se např. po transplantaci orgánů).
Pokud se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů (nebo máte pochybnosti), navštivte znovu
svého lékaře.

Přípravek Delipid v dávce 40 mg (nejvyšší dávka) neužívejte navíc v těchto případech
• Jestliže máte střední poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).
• Jestliže Vaše štítná žláza nepracuje správně.
• Jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů, výskyt
svalových problémů v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při
dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.
• Jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu (více než 200 ml vína, 2 sklenice piva nebo
60 ml tvrdého alkoholu denně u mužů a více než 100 ml vína, 1 sklenici piva nebo 30 ml
tvrdého alkoholu denně u žen)
• Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci nebo Indové).
• Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.
Pokud se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů (nebo máte pochybnosti), navštivte znovu svého
lékaře.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Delipid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
- Jestliže máte onemocnění ledvin.
- Jestliže máte onemocnění jater.
- Jestliže jste měl/a opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů, výskyt
svalových problémů u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných léků
ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná
svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte zvýšenou teplotu. Rovněž informujte
lékaře nebo lékárníka v případě ustavičné svalové slabosti. Pro diagnostikování a léčbu mohou
být nutné doplňkové testy a medikace.
- Jestliže pijete opakovaně velká množství alkoholu (více než 200 ml vína, 2 sklenice piva nebo
60 ml tvrdého alkoholu denně u mužů a více než 100 ml vína, 1 sklenici piva nebo 30 ml
tvrdého alkoholu denně u žen).
- Jestliže Vaše štítná žláza nepracuje správně.

Strana 3 (celkem 8)
- Jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. Čtěte, prosím, tento
leták pečlivě, i když jste již užíval(a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.
- Jestliže užíváte léky k léčbě infekcí, včetně infekce HIV nebo infekčního zánětu jater typu C
(zánět jater), např. lopinavir s ritonavirem a/nebo atazanavirem, simeprevir, grazoprevir a/nebo
elbasvir přečtěte si část "Další léčivé přípravky a Delipid".
- Jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu
fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace
kyseliny fusidové a přípravku Delipid může vést k závažným svalovým obtížím
(rhabdomyolýza) – viz část „Další léčivé přípravky a Delipid“.
- Jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou
počáteční dávku přípravku Delipid).
- Jestliže jste asijského původu (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec nebo Ind). Lékař
musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Delipid.
- Jestliže máte těžké respirační (dechové) obtíže.

• Pokud se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů (nebo máte pochybnosti), Neužívejte
Delipid v dávce 40 mg (nejvyšší dávku) a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem
předtím, než začnete užívat jakoukoli dávku přípravku Delipid.
U malého počtu pacientů mohou statiny ovlivnit činnost jater. To je možné zjistit jednoduchým
testem, který prokáže zvýšenou hladinu jaterních enzymů v krvi. Před léčbou a během léčby
přípravkem Delipid proto lékař zpravidla provede tento krevní test (funkční test jater).
V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Děti a dospívající
- Je-li pacient mladší než 6 let: Delipid nesmí být podáván dětem mladším než 6 let.
- Je-li pacient mladší než 18 let: Delipid v dávce 40 mg není vhodný pro děti a dospívající ve
věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a Delipid
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterékoli z následujících léčiv:
- cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů) a další inhibitory proteinových transportérů,
- warfarin (nebo jakýkoli jiný léčivý přípravek k ředění krve), nebo klopidogrel (ke snížení krevní
srážlivosti),
- fibráty (např. gemfibrozil, fenofibráty) nebo jiná léčiva snižující cholesterol (jako např.
ezetimib),
- přípravky k léčbě poruchy trávení (užívané k neutralizaci žaludeční kyseliny),
- erytromycin (antibiotikum),
- perorální antikoncepci (tablety),
- hormonální substituční terapii,
- antivirotika jako je ritonavir s lopinavirem a/nebo atazanavirem nebo simeprevir, grazoprevir
a/nebo elbasvir (používané pro léčbu infekce včetně infekce HIV nebo infekčního zánětu jater
typu C) – viz „Upozornění a opatření“.
- kyselina fusidová. Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě
bakteriální infekce, budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař
Vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem Delipid znovu pokračovat. Užívání
přípravku Delipid s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo
citlivosti svalů (syndrom rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.

Delipid může změnit účinek těchto léčiv nebo tato léčiva mohou změnit účinek přípravku Delipid.

Delipid s jídlem a pitím
Delipid můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.


Strana 4 (celkem 8)
Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Neužívejte Delipid, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem
Delipid, ihned jej přestaňte užívat a informujte lékaře. Během užívání přípravku Delipid mají ženy
zabránit otěhotnění používáním vhodných antikoncepčních prostředků (například kondomu,
nitroděložního tělíska nebo hormonální antikoncepce).

Předtím, než začnete užívat jakýkoli lék, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ve většině případů je možno během užívání přípravku Delipid řídit vozidlo a obsluhovat stroje, neboť
neovlivňuje způsobilost pro tyto činnosti. V některých případech se však během léčby přípravkem
Delipid mohou objevit závratě. Pokud pocítíte závratě, poraďte se se svým lékařem dříve, než budete
řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Delipid obsahuje laktosu
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Úplný seznam pomocných látek je uveden v části „Obsah balení a další informace".


3. Jak se Delipid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé
Pokud užíváte Delipid ke snížení vysokého cholesterolu:
Počáteční dávka
Léčba přípravkem Delipid musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg denně, a to i v případě, že jste
předtím užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na:
- Vaší hladině cholesterolu,
- míře rizika vzniku srdeční příhody nebo mozkové mrtvice,
- zvýšené citlivosti na možné vedlejší účinky, jež se z nějakého důvodu může u Vás projevit.
S pomocí Vašeho lékaře nebo lékárníka ověřte nejvhodnější počáteční dávku přípravku Delipid.

Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže:
- jste asijského původu (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec nebo Ind);
- je Vám více než 70 let;
- máte určitý typ genetické variace (genetický polymorfismus), která může vést ke zvýšení
hladiny rosuvastatinu
- máte středně těžkou poruchu funkce ledvin;
- existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie), (viz „Upozornění a
opatření").
- užíváte rosuvastatin současně s jinými léčivými přípravky, které mohou zvýšit hladinu
rosuvastatinu v krvi.

Zvyšování dávky a maximální denní dávka
Váš lékař může rozhodnout o zvýšení dávky přípravku Delipid. Je tomu tak proto, abyste užívali
dávku přípravku Delipid, která je pro vás nejvhodnější. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku
mg, může rozhodnout o úpravě na 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba.
Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o zvýšení na 20 mg a
případně 40 mg, pokud to bude třeba.
K úpravě dávky se obvykle přistupuje po čtyřech týdnech.
Maximální denní dávka přípravku Delipid je 40 mg (tj. dvě tablety přípravku Delipid 20 mg). Tato
dávka je určena pro pacienty s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod

Strana 5 (celkem 8)
nebo mozkové mrtvice, u kterých nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg
přípravku Delipid.

Jestliže užíváte Delipid ke snížení rizika srdečních a mozkových příhod a podobných komplikací
Doporučená denní dávka je 20 mg. Avšak jestliže se Vás týká některý z faktorů uvedených výše, může
lékař rozhodnout o tom, že budete užívat nižší dávku.

Použití u dětí a dospívajících ve věku 6-17 let
Doporučené rozmezí dávek u dětí a dospívajících ve věku od 6 do 17 let je 5 až 20 mg jednou denně.
Doporučená počáteční dávka je 5 mg denně. Váš lékař může dávku zvýšit, aby bylo u Vás dosaženo
optimálního množství přípravku Delipid. Maximální denní dávka přípravku Delipid pro děti ve věku
od 6 do 17 let je 10 nebo 20 mg v závislosti na onemocnění, které se má léčit. Užívejte dávku jednou
denně. Delipid v nejvyšší dávce 40 mg nesmí užívat děti a dospívající.

Jak tablety užívat
Tablety spolkněte celé a zapijte vodou.
Přípravek Delipid užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo
bez jídla. Pokud je to možné, užívejte tabletu každý den vždy ve stejnou dobu, neboť tak předejdete
tomu, že si zapomenete vzít pravidelnou dávku.

Pravidelné kontroly cholesterolu
Abyste se ujistili, že cholesterol dosáhl správné hladiny, která se nemění, je velmi důležité navštěvovat
lékaře a pravidelně cholesterol kontrolovat.
Lékař se může rozhodnout pro zvýšení dávky, abyste užívali takové množství přípravku Delipid, které
je pro Vás vhodné.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Delipid, než jste měl(a)
Obraťte se na svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s žádostí o radu.
Pokud jste hospitalizováni nebo jste ošetřováni jiným způsobem, informujte zdravotnický personál o
tom, že užíváte Delipid.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Delipid
Nemějte obavy a užijte další předepsanou dávku ve správný čas. Neužívejte dvojitou dávku proto,
abyste doplnili zapomenutou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Delipid
Jestliže chcete přerušit užívání přípravku Delipid, sdělte to svému lékaři. Pokud přestanete Delipid
užívat, hladina cholesterolu se může opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí
v průběhu krátké doby.

V případě, že máte jakoukoli z následujících alergických reakcí, přestaňte Delipid užívat a ihned
vyhledejte lékařskou pomoc:
- obtíže s dýcháním s otokem nebo bez otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo krku;
- otok tváře, rtů, jazyka a/nebo krku, který může způsobit obtíže při polykání;
- úporné svědění pokožky (s vyrážkou nebo projevem otoků).


Strana 6 (celkem 8)
Přestaňte užívat Delipid a ihned informujte svého lékaře také v případě, že máte jakoukoli
nezvyklou bolest svalů, která může trvat nadměrně dlouhou dobu. Stejně jako u jiných statinů se
mohou u velmi malého množství pacientů projevit nepříjemné svalové účinky, které v ojedinělých
případech přejdou v poškození svalů známé jako rhabdomyolýza, které může být smrtelné.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých.

Možné nežádoucí účinky
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
- bolest hlavy

- bolest žaludku
- zácpa
- zvracení, pocit nevolnosti
- bolest svalů
- slabost
- závratě
- zvýšení hladiny bílkoviny v moči ‒ obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu
přípravkem Delipid ‒ pouze u dávky 40 mg přípravku Delipid
- Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu
nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
- vyrážka

- svědění kůže
- další kožní reakce, např. kopřivka
- zvýšení hladiny bílkoviny v moči ‒ obvykle se samo upraví na normální hodnotu bez nutnosti
přerušit léčbu přípravkem Delipid ‒ pouze u dávek 5 mg, 10 mg a 20 mg přípravku Delipid.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)
- těžké alergické (hypersensitivní) reakce – projevy zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo
krku, obtíže při polykání a dýchání a úporné svědění kůže (s pupínky, které se rozlévají a
vytvářejí otok). Pokud se taková reakce u Vás dostaví, ihned přestaňte Delipid užívat a
vyhledejte lékařskou pomoc
- poškození svalů u dospělých – projevy zahrnují svalovou slabost, citlivost a bolest svalů.
Vzácně se může vyskytnout svalová porucha (známá jako rhabdomyolýza) s malátností a
horečkou, která může vést k problémům s ledvinami. Abyste předešli komplikacím, raději
přestaňte Delipid užívat a ihned se obraťte na svého lékaře, pokud zaznamenáte jakoukoli
nezvyklou bolest svalů, která přetrvává déle, než by se dalo očekávat. Váš lékař může
provést krevní test a ověřit tak funkci svalů
- silná bolest v oblasti žaludku způsobená zánětem slinivky (pankreatitida)
- zvýšené množství jaterních enzymů v krvi
- snížené množství krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob))
- zežloutnutí kůže nebo bělma očí způsobené problémy s játry nebo s krví (žloutenka)
- zánět jater (hepatitida)
- stopy krve v moči
- poškození nervů rukou a nohou (pocit necitlivosti rukou a nohou)
- bolesti kloubů
- ztráta paměti
- gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Neznámé (z dostupných údajů nelze určit):
- průjem (únik stolice)
- Stevens-Johnsonův syndrom (vážný zpuchýřující stav pokožky, úst, očí a genitálií).

Strana 7 (celkem 8)
Přestaňte Delipid užívat a ihned vyhledejte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakoukoli známku
těchto závažných rekcí pokožky.
- kašel
- zkrácený dech
- edémy (otoky)
- poruchy spánku, včetně nespavosti (problémy se spánkem) a noční můry
- sexuální potíže
- deprese
- dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
- poranění šlach
- ustavičnou svalovou slabost
- periferní neuropatie (problém s činností nervů mimo oblast míchy).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Delipid uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na papírové krabičce a
blistrech. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (například změna
barvy).

Nevhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Delipid obsahuje
- Léčivou látkou je rosuvastatinum (ve formě rosuvastatinum zincicum). Potahované tablety
přípravku Delipid obsahují rosuvastatinum zincicum odpovídající rosuvastatinum 5 mg, 10 mg
nebo 20 mg.
stearát.
• Potah tablety: potahová soustava Opadry II 85F18422 bílá (polyvinylalkohol, oxid titaničitý
(E171), makrogol 3350, mastek).


Strana 8 (celkem 8)
Jak přípravek Delipid vypadá a co obsahuje toto balení
Delipid 5 mg potahované tablety: bílé nebo téměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se
stylizovaným E na jedné straně a kódem 591 na druhé straně.
Delipid 10 mg potahované tablety: bílé nebo téměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety
se stylizovaným E na jedné straně a kódem 592 na druhé straně.
Delipid 20 mg potahované tablety: bílé nebo téměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety
na jedné straně se stylizovaným E a pod ním kódem 593.

Dodávají se v papírových krabičkách obsahujících 28, 56, 70, 84 nebo 98 potahovaných tablet
v OPA/Al/PVC//Al blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobce
Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 3. 2018
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop