Accusol 35 potassium 4 mmol/l - Příbalový leták


 
Generikum: hemofiltrates
Účinná látka: calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium chloride, potassium chloride, glucose monohydrate, sodium hydrogen carbonate
ATC skupina: B05ZB - hemofiltrates
Obsah účinných látek: 4MMOL/L
Balení: Vak
Sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám začne být tento přípravek
podáván, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám začne být přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l
podáván
3. Jak Vám bude přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l podán
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l a k čemu se používá

Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l je roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.
Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l Vám bude předepsán, pokud máte dočasné nebo trvalé
selhání ledvin.
Přípravek očišťuje krev od odpadních produktů, upravuje aciditu nebo alkalitu krve a hladinu
rozpuštěných solí. Jako substituční roztok při hemodiafiltraci a hemofiltraci je možné přípravek
rovněž použít jako zdroj solí a vody pro hydrataci.
Roztoky Accusol 35 se dodávají ve vaku bez obsahu PVC se dvěma komorami. Obě komory jsou
rozděleny dlouhým švem (mezikomorový šev). Před použitím se musí obě komory přípravku Accusol
35 nejprve smíchat aktivací dlouhého švu (mezikomorový šev) a následnou aktivací krátkého švu
“SafetyMoon” v blízkosti přístupového portu.
Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l Vám může být podán zejména, pokud máte nízkou
hladinu draslíku.
Roztoky Accusol 35 mohou být použity pouze lékařem nebo pod jeho vedením.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám začne být přípravek Accusol 35 Potassium 4
mmol/l podáván

Před zahájením léčby Váš lékař zkontroluje, zda máte zajištěn vyhovující přístup do žíly nebo artérie.
Rovněž se ujistí, že u Vás není vysoké riziko krvácení.

Roztoky Accusol 35 jsou k dispozici s různými koncentracemi draslíku a glukózy. Vaše krevní
hladina draslíku a glukózy bude pečlivě monitorována, aby se zajistilo použití nejvhodnějšího složení
přípravku Accusol 35.

Lékař Vám nepodá přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l:

• jestliže nemáte zajištěn vyhovující přístup do žíly a/nebo artérie
• jestliže je u Vás vysoké riziko krvácení
• jestliže máte vysokou hladinu hydrogenuhličitanu v krvi
• jestliže máte příliš vysokou hladinu draslíku v krvi
• jestliže jste v takovém klinickém stavu, kdy by mohlo dojít ke zhoršení aktuální acidity
nebo alkality krve
• jestliže máte selhání ledvin a odpadní produkty nemohou být odstraněny z krevního řečiště
hemofiltrací

Upozornění a opatření

Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l může používat pouze lékař nebo osoba pod dohledem
lékaře, která má zkušenosti s hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací.
Váš lékař Vám provede následující:
• změří aciditu a krevní hladiny různých solí a odpadních produktů;
• zajistí, aby tyto hladiny byly správné a pečlivě sledované v průběhu léčby;
• zajistí, že rovnováha tekutin ve Vašem těle je udržována na dobré úrovni;
• velmi pečlivě zkontroluje glykemii, zvláště v případě, že jste diabetik;
• bude pravidelně měřit hladinu draslíku v krvi;
• těsně před použitím se ujistí, že obsah obou komor je promíchán aktivací dlouhého švu
(mezikomorový šev) a následnou aktivací krátkého švu „SafetyMoon“ v blízkosti
přístupového portu. Pokud Vám lékař infuzí podá nepromíchaný roztok, Vaše krevní
hladina hydrogenuhličitanu se může zvýšit. To může způsobit nežádoucí účinky jako je
např. nevolnost, ospalost, bolesti hlavy, abnormální srdeční tep a potíže s dýcháním.

Další léčivé přípravky a přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.
Použití přípravku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l může ovlivnit a zasáhnout do účinku jiných léčiv.
• Pokud trpíte diabetem, bude Vám pečlivě změřena hladina glukózy v krvi. Vaše dávkování
inzulinu bude upraveno dle potřeby, neboť tento roztok obsahuje glukózu.
• Pokud užíváte vitamin D nebo léčiva obsahující vápník, Vaše krevní hladina vápníku se může
změnit.
• Pokud užíváte dodatečně hydrogenuhličitan sodný, existuje zvýšené riziko abnormálních
hladin solí a alkálií (alkalóza) v krvi.
• Pokud užíváte přípravky na srdce známé jako srdeční glykosidy, možná budete potřebovat
dodávat draslík. Váš lékař Vás bude během léčby důkladně sledovat.

Těhotenství a kojení

Upozorněte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte. Lékař stanoví poměr prospěchu a rizik při
použití přípravku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l.


3. Jak Vám bude přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l podán

V závislosti na léčbě Vám lékař podá přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l pomocí hadičky
z dialyzačního přístroje.
Léčba hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací, kterou dostáváte, závisí na Vaší klinické
diagnóze, fyzikálním vyšetření, laboratorních výsledcích a na odpovědi na léčbu.
Váš lékař určí správné složení a množství roztoku Accusol 35 pro Váš klinický stav.

Jaké množství a jak často?

Váš lékař určí a upraví rychlost průtoku a objem roztoku, který Vám má být podán.
Množství požadovaného roztoku závisí na způsobu použití přípravku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l.
Pokud jste dospělý(á) nebo starší pacient(ka) a
• léčen(a) pro chronické selhání ledvin přípravkem Accusol 35 Potassium 4 mmol/l jako
substitučním roztokem, budete dostávat 7 až 35 ml/kg/hod nebo více,
• léčen(a) pro dočasné selhání ledvin přípravkem Accusol 35 Potassium 4 mmol/l jako
substitučním roztokem, budete dostávat 20 až 35 ml/kg/hod nebo více,
• léčen(a) pro chronické nebo dočasné selhání ledvin přípravkem Accusol 35 Potassium 4
mmol/l jako dialyzačním roztokem, množství roztoku bude určeno na základě četnosti a délky
trvání léčby.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Možné vzácné nežádoucí účinky (s výskytem u méně než 1 na 1000 pacientů) u přípravku Accusol 35
Potassium 4 mmol/l mohou zahrnovat
• nízkou hladinu krevní glukózy (hypoglykemii).

Mohou se u Vás vyskytnout jiné možné nežádoucí účinky. Ne všechny tyto vedlejší účinky musí být
způsobeny roztokem nebo léčbou. Potenciální nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout jsou:
• snížení (hypovolemie) nebo zvýšení (hypervolemie) objemu tělních tekutin
• snížení (hypotenze) nebo zvýšení (hypertenze) krevního tlaku
• velmi nízká hladina fosfátů v krvi (hypofosfatemie)
• poruchy hladiny alkálií v krvi (alkalóza)
• nevolnost
• zvracení
• svalové křeče
• krvácivé poruchy
• infekce
• zkrácení dechu, nepravidelné dýchání (způsobené vzduchovými bublinami v krevním oběhu)
• poruchy hladin různých solí ve Vaší krvi (např. poruchy u sodíku, draslíku, vápníku v krvi)
• zvýšená srážlivost krve

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Chraňte před chladem nebo mrazem.Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti
uvedené na štítku a krabičce za „Použitelné do: “. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Váš lékař nepoužije přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l, pokud roztok není čirý nebo jeho obal
je poškozen.


6. Obsah balení a další informace

Název léčivého přípravku

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.

Složení roztoku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l je:


Složení V 1 000 ml roztoku Accusol 35
Potassium 4 mmol/l

Velká komora „A“
Calcii chloridum dihydricum 0,343 g

Magnesii chloridum hexahydricum 0,136 g
Natrii chloridum 7,52 g
Kalii chloridum 0,398 g

Glucosum monohydricum 1,47 g
Malá komora „B“

Natrii hydrogenocarbonas 13,4 g

000 ml výsledného roztoku vznikne smíšením 3 750 ml roztoku „A“ a 1 250 ml roztoku „B“.

Iontové složení výsledného roztoku:

V 1 000 ml
roztoku
Accusol 35
Vápník (Ca++) 1,75 mmol
Hořčík (Mg++) 0,5 mmol

Sodík (Na+) 140 mmol
Draslík (K+) 4 mmol

Chloridy (Cl-) 113,3 mmol
Glucosum 5,55 mmol

Hydrogenuhličitan (HCO3-) 35 mmol
Teoretická osmolarita: 300 mOsm/l

Pomocnými látkami jsou: voda pro injekci, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a dihydrát
hydrogenfosforečnanu sodného.

Jak přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l se dodává v kartonové krabici, která obsahuje dva kusy
dvoukomorových vaků bez obsahu PVC o objemu 5 litrů.

Každý vak je zabalen v ochranném přebalu.

Roztok ve vaku je čirý a bezbarvý.
Držitel rozhodnutí o registraci:

Nikkiso Belgium
Industriepark 6
3300 Tienen
Belgie


Výrobce:

Baxter Healthcare S.A.
Moneen Road
Castlebar
County Mayo – Irsko

Bieffe Medital SpA,
Via Nuova Provinciale

23034 Grosotto,
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 1. 2018


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky


INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Složení V 1 000 ml
roztoku Accusol
35
Velká komora „A“

Calcii chloridum dihydricum 0,343 g
Magnesii chloridum hexahydricum 0,136 g
Natrii chloridum 7,52 g
Kalii chloridum 0,398 g

Glucosum monohydricum 1,47 g
Malá komora „B“

Natrii hydrogenocarbonas 13,4 g

Výsledný roztok po smíchání V 1 000 ml
roztoku
Accusol 35

Calcii chloridum dihydricum 0,257 g
Magnesii chloridum hexahydricum 0,102 g
Natrii chloridum 6,12 g
Kalii chloridum 0,298 g

Glucosum 1,0 g
Natrii hydrogenocarbonas 2,94 g

Odpovídá následujícímu iontovému složení:

Iontové složení výsledného roztoku V 1 000 ml
roztoku Accusol
35
Vápník (Ca++) 1,75 mmol
Hořčík (Mg++) 0,5 mmol

Sodík (Na+) 140 mmol
Draslík (K+) 4 mmol

Chloridy (Cl-) 113,3 mmol
Glucosum 5,55 mmol

Hydrogenuhličitan (HCO3-) 35 mmol
Teoretická osmolarita: 300 mOsm/l

000 ml výsledného roztoku vznikne smícháním 3 750 ml roztoku „A“ a 1 250 ml roztoku „B“.
pH výsledného roztoku je 7,0 – 7,5

Číslo „35“ v názvu udává koncentraci pufru v roztoku (hydrogenuhličitan = 35 mmol/l).


3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.
Přípravek Accusol 35 je sterilní, apyrogenní, čirý a bezbarvý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek Accusol 35 je indikován k léčbě akutního a chronického selhání ledvin, jako substituční
roztok při hemofiltraci a hemodiafiltraci a jako dialyzační roztok při hemodialýze a hemodiafiltraci.
Přípravek Accusol 35, Potassium 4 mmol/l je primárně určen k použití u pacientů s hypokalemií a
normokalemií.

4.2. Dávkování a způsob podání

Pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.

Přípravek Accusol 35 jako substituční roztok
Množství substitučního roztoku, které má být podáno dospělým, je určováno rychlostí ultrafiltrace a je
nastaveno v každém individuálním případě tak, aby byla zajištěna odpovídající rovnováha
elektrolytových tekutin.

Dospělí:
• chronické selhání ledvin: 7 až 35 ml/kg/hod.,
• akutní selhání ledvin: 20 až 35 ml/kg/hod.
Starší pacienti: jako dospělí.

Tato doporučení ohledně objemu tekutin mohou být na pokyn lékaře přizpůsobena klinickému stavu
pacienta.

Přípravek Accusol 35 může být podáván do mimotělního krevního oběhu v režimu pre- anebo
postdiluce dle pokynů lékaře.

Přípravek Accusol 35 jako dialyzační roztok
Předpis a množství dialyzačního roztoku závisí na režimu léčby, četnosti a délce trvání léčby a budou
stanoveny ošetřujícím lékařem s ohledem na klinický stav pacienta.

Podávání:
Hemodialýza: dialyzační částí dialyzátoru.
Hemofiltrace: arteriální nebo venózní krevní linkou.

Po odstranění vnějšího přebalu okamžitě otevřete dlouhý šev (mezikomorový šev) a smíchejte oba
roztoky. Poté otevřete krátký šev „SafetyMoon“ (šev v blízkosti přístupového portu), aby mohl být
smíchaný roztok podán. Návod k použití přípravku a zacházení s ním naleznete v bodě 5.5.

4.3. Kontraindikace

Kontraindikace v souvislosti s roztokem
• hyperkalemie

• metabolická alkalóza

Kontraindikace v souvislosti s hemofiltrací / hemodialýzou / hemodiafiltrací kvůli samotnému
technickému postupu:
• selhání ledvin se zvýšeným hyperkatabolismem v případech, kdy uremické příznaky již nelze
potlačit hemofiltrací nedostatečný průtok krve z cévního přístupu
• v případě vysokého rizika krvácení kvůli systémové antikoagulační léčbě

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

• Roztok Accusol 35 může používat pouze lékař nebo osoba pod dohledem lékaře, která má
zkušenosti s hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací.
• Vzácně se mohou několik hodin od zahájení léčby v roztoku objevit sraženiny. Pokud se
sraženiny vytvoří, Accusol 35 roztok a CRRT linky musí být okamžitě vyměněny a pacient
musí být pečlivě sledován.
• Je nutné pečlivě sledovat rovnováhu tekutin.
• Je nutné pečlivě sledovat acidobazickou rovnováhu.
• Stejně tak má být pravidelně sledována elektrolytová rovnováha (chloremie, fosfatemie,
kalcemie, magnesemie a natremie), aby byla odhalena případná nerovnováha.
• Před léčbou a v jejím průběhu je nutné pravidelně sledovat kalemii. Je-li přítomna hypokalemie
nebo má-li tendenci se vytvořit, může být zapotřebí doplnit draslík. Pokud se začne vyvíjet
hyperkalemie, může být indikováno zvýšení filtrační rychlosti a/nebo změna na náhradní roztok
s nižší koncentrací draslíku. Rovněž mohou být indikovány obvyklé postupy intenzivní péče.
• Je nutné pečlivě sledovat hladinu glykemie, zvláště u pacientů s diabetem.
• V případě, že se neotevřel dlouhý šev mezi komorami (tzn., že je otevřený pouze krátký šev
„SafetyMoon“ v blízkosti přístupového portu) je a je podáván roztok z malé komory „B“, hrozí
zvýšení alkalózy. Nejběžnějším klinickým příznakem / symptomem alkalózy je nevolnost,
letargie, bolesti hlavy, arytmie, deprese respirace.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při předepisování přípravku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l je nutné zvážit případné interakce mezi
touto léčbou a souběžnou léčbou jiných předcházejících stavů.
• Krevní koncentrace jiných léčivých přípravků může být během hemodialýzy, hemofiltrace
a hemodiafiltrace narušena.
• U pacientů užívajících srdeční glykosidy musí být pozorně monitorována plazmatická hladina
draslíku, protože je zde zvýšené riziko arytmií spojených s hypokalemií.
• Vitamin D a léčivé přípravky obsahující vápník mohou zvýšit riziko hyperkalcemie (např.
uhličitan vápenatý, který se chová jako chelátor draslíku).
• Další substituce hydrogenuhličitanu sodného může zvýšit riziko metabolické alkalózy.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádné preklinické nebo klinické údaje o použití přípravku Accusol 35 během
těhotenství a kojení. Přípravek Accusol 35 má být podáván těhotným nebo kojícím ženám pouze
v případě, že je to nezbytně nutné.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8. Nežádoucí účinky

Uváděné nežádoucí účinky vycházejí z příslušných hlášení o nežádoucích účincích z klinických studií
(viz (1) níže), které byly zkoušejícím vyhodnoceny jako související s přípravkem Accusol, a
z nežádoucích účinků získaných z přehledu literatury (viz (2) níže).

Četnost byla posouzena za použití následujících kritérií:
velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až <1/10), méně časté (1/1 000 až < 1/100), vzácné (1/10 000
až <1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000).

1) Klinické studie

Třída orgánových
systémů
Nežádoucí účinek léčivého

přípravku
Četnost Spojené
s léčbou
Spojené
s roztokem

Poruchy metabolismu
a výživy

Hypoglykemie NOS Vzácné Ano Ano

2) Přehled literatury

Níže uvedené nežádoucí účinky popisují typy nežádoucích účinků, které mohou být hlášeny při
používání hemofiltračních nebo hemodialyzačních roztoků.

• Možné nežádoucí účinky spojené s léčbou mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, svalové křeče,
hypotenzi, krvácení, tvorbu sraženin, infekci a vzduchovou embolii.

• Možné nežádoucí účinky spojené s přípravkem mohou zahrnovat metabolickou alkalózu,
poruchy rovnováhy elektrolytů a/nebo poruchy rovnováhy tekutin: hypofosfatemie,
hypoglykemie, hypo- a hypervolemie, hypo- a hypertenze.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

K předávkování by nemělo dojít, pokud je rovnováha tekutin a elektrolytů sledována pravidelně tak,
jak je doporučeno v bodě 4.4. Předávkování může mít za následek hypervolemii a poruchy rovnováhy
elektrolytů. Tyto symptomy mohou být odstraněny úpravou rychlosti ultrafiltrace a objemu
podávaného roztoku.
Poruchy rovnováhy elektrolytů mají být řešeny podle specifické elektrolytové poruchy.


5. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

5.1. Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou
uvedeny v bodě 5.5.

5.2. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti
roky, při uchovávání ve vnějším přebalu.

Doba použitelnosti po smíchání
Po vyjmutí z vnějšího přebalu a po smíchání má být přípravek Accusol 35 spotřebován nejpozději do
24 hodin.

5.3. Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před chladem nebo mrazem.
5.4. Druh obalu a obsah balení

Přípravek Accusol 35 je v dvoukomorovém non-PVC vaku z koextrudovaného filmu z polypropylenu,
polyamidu a ze směsi polypropylenu, SEBS a polyetylenu (Clear-Flex). Dvě komory jsou odděleny
dlouhým švem (mezikomorový šev).
Velká komora „A“ je opatřena portem pro medikaci a malá komora „B“ přístupovým portem pro
spojení s vhodným infuzním setem. Aby se mohl podat smíchaný roztok, musí být otevřen krátký šev
„SafetyMoon“ (šev v blízkosti přístupového portu).
Dvoukomorový vak je dodáván v ochranném transparentním přebalu vyrobeném z kopolymerů.
Objem vaku po smíchání je 5 000 ml (3 750 ml ve velké komoře a 1 250 ml v malé komoře).
Přípravek Accusol 35 je k dispozici v balení 2 x 5 000 ml na karton.

5.5. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

• Zkontrolujte neporušenost výrobku. Pokud je jeden ze švů otevřen předčasně, vak nepoužívejte.
V případě poškození vak zlikvidujte.
• Nepodávejte, pokud roztok není čirý.
• Během celého postupu používejte aseptickou techniku.
• Souběžně podávané léky mohou být přidány do velké komory portem pro medikaci. Před
smícháním je nutno ověřit kompatibilitu léčiv. Přidejte medikaci a okamžitě otevřete dlouhý šev
(mezikomorový šev). Přípravek musí být použit ihned po přidání jakéhokoli léčiva.
• Po odstranění vnějšího přebalu okamžitě otevřete dlouhý šev (mezikomorový šev) a smíchejte
oba roztoky. Ujistěte se, že dlouhý šev (mezikomorový šev) je zcela otevřen a že jsou oba
roztoky úplně smíchány. Poté otevřete krátký šev „SafetyMoon“ (šev v blízkosti přístupového
portu), aby mohl být smíchaný roztok podán. Připojte linku pacienta a otevřete přístupový port.
Roztok musí být použit do 24 hodin od smíchání.
• Zlikvidujte veškerý zbývající nepoužitý roztok.
• Pouze k jednorázovému použití.
• Přípravek Accusol 35 používejte pouze s odpovídajícím vybavením, pomocí kterého můžete
léčbu monitorovat


6. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Nikkiso Belgium
Industriepark 6
3300 Tienen
Belgie


7. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/027/06-C
Ostatní nejvíce nakupují
  Akční nabídka
-91%
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
  Akční nabídka
-83%
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
  Akční nabídka
-79%
  Akční nabídka
-77%
Skladem | Doprava od 79 Kč
25 Kč
  Akční nabídka
-76%
Skladem | Doprava od 29 Kč
48 Kč
  Akční nabídka
-74%
Skladem | Doprava od 29 Kč
49 Kč
  Akční nabídka
-74%
Skladem | Doprava od 29 Kč
49 Kč

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 0 min
56,747
Celkový Počet Případů
567 (1%)
Celkem úmrtí
27,247 (48%)
Celkem Uzdraveno
120
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: