Acetylcystein dr.max - Příbalový leták


 
Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 600MG
Balení: Obal na tablety

Sp.zn.suklsPříbalová informace: informace pro uživatele

Acetylcystein Dr.Max 600 mg, šumivé tablety

Acetylcysteinum
Pro dospělé a dospívající od 14 let


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Acetylcystein Dr.Max a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acetylcystein Dr.Max užívat
3. Jak se Acetylcystein Dr.Max užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Acetylcystein Dr.Max uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Acetylcystein Dr.Max a k čemu se používá

Acetylcystein Dr.Max obsahuje léčivou látku acetylcystein, mukolyticky aktivní látku, která rozpouští
vazký hlen v dýchacích cestách.

Acetylcystein Dr.Max je určen k léčbě akutních onemocnění dýchacích cest během běžného
nachlazení a k léčbě chronických onemocnění dýchacích cest, v obou případech spojených s tvorbou
viskózního hlenu a obtížným vykašlávánáním u dospívajících od 14 let a dospělých.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá pouze pro léčbu akutních onemocnění. U chronických
onemocnění dýchacích cest smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acetylcystein Dr.Max užívat

Neužívejte Acetylcystein Dr.Max:
- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jestliže máte závažně zhoršené astma
- jestliže trpíte chronickými dvanáctníkovými a žaludečními vředy
- pro vysoký obsah léčivé látky přípravek není vhodný pro děti a dospívající mladší než 14 let.

Upozornění a opatření
Před užitím Acetylcystein Dr.Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 jestliže jste diabetik
 jestliže máte průduškové astma
 jestliže jste trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy

Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevensův-
Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní
nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší.

Užívání acetylcysteinu, zejména na počátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím i ke zvýšení
množství bronchiálního sekretu. Pokud nejste schopni hlen dostatečně vykašlat, lékař může provést
náležitá opatření (jako je posturální drenáž (uvedení pacienta k usnadnění odkášlávání na nakloněné
rovině do polohy, kdy má hlavu a hrudník níže než hýždě) a odsání).

Acetylcystein Dr.Max se nemá používat při poruše funkce jater nebo ledvin, aby se zabránilo dalšímu
přísunu látek obsahujících dusík.

Děti a dospívající
Děti mladší 14 let nesmí Acetylcystein Dr.Max užívat. Jsou k dispozici jiné vhodné lékové formy.

Další léčivé přípravky a Acetylcystein Dr.Max
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Acetylcystein Dr.Max a účinky jiných
současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Poraďte se svým lékařem dříve, než začnete
užívat Acetylcystein Dr.Max a jakékoliv léky bez předpisu.

Při současném užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a antitusik (léky tlumící kašel) může díky
snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách. Pro
současné užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a
antitusika mohou být užívána současně s přípravkem Acetylcystein Dr.Max pouze na přímé
doporučení lékaře.

Při současném užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a aktivního uhlí může dojít ke snížení
účinnosti acetylcysteinu.

Při perorálním užívání antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů,
cefalosporinů) se musí Acetylcystein Dr.Max užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné
zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyclin,
erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a přípravků s nitroglycerinem může dojít
k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček.

Acetylcystein může mít vliv na kolorimetrický test salicylátů a výsledky stanovení ketolátek v moči.
Pokud máte podstoupit toto laboratorní vyšetření, sdělte svému lékaři, že užíváte acetylcystein.

Acetylcystein Dr.Max s jídlem a pitím
Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin. Nedoporučuje se rozpouštět
Acetylcystein Dr.Max společně s jinými přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Těhotenství
Vzhledem k tomu, že není dostatek zkušeností s užíváním acetylcysteinu u těhotných žen, měla byste
užívat Acetylcystein Dr.Max během těhotenství pouze tehdy, pokud to lékař považuje za nezbytně
nutné.

Kojení
Neexistuje žádné informace o vylučování acetylcysteinu do mateřského mléka. Proto byste měla
užívat Acetylcystein Dr.Max během kojení pouze tehdy, pokud to lékař považuje za nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Acetylcystein Dr.Max nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje.

Acetylcystein Dr.Max obsahuje laktózu, sorbitol a směsi sodíku
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
šumivá tableta obsahuje přibližně 138 mg (6 mmol) sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s
nízkým obsahem sodíku.


3. Jak se Acetylcystein Dr.Max užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající od 14 let je 1 tableta denně (odpovídá 600 mg
acetylcysteinu). Dospívající mají užít polovinu tablety dvakrát denně.

Šumivá tableta se užívá po jídle, rozpuštěná ve sklenici z poloviny naplněné vodou. Roztok se užívá
ihned po rozpuštění tablety; vzhledem k tomu, že přípravek je stabilizován kyselinou askorbovou, je
možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin po rozpuštění tablety.

Acetylcystein Dr.Max nemá být užíván déle než 4-5 dnů bez porady s lékařem.

Pokud se příznaky nezlepší nebo se zhorší nebo se vyskytne některý z nežádoucích účinků, poraďte se
se svým lékařem o dalším užívání acetylcysteinu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acetylcystein Dr.Max, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem. Při
předávkování může dojít k podráždění v trávicím traktu (např. bolest břicha, nevolnost, zvracení,
průjem).

Nicméně závažné vedlejší účinky nebo příznaky intoxikace nebyly dosud pozorovány, a to ani
v případě extrémního předávkování. Pokud máte podezření na předávkování přípravkem Acetylcystein
Dr.Max, prosím informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acetylcystein Dr.Max
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku
přípravku Acetylcystein Dr.Max dle instrukcí k užití.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky se mohou objevit při léčbě acetylcysteinem.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
- Alergické reakce (svědění, kopřivka, kožní vyrážka, zrychlený tlukot srdce a pokles krevního
tlaku)
- Bolesti hlavy
- Zánět sliznice v ústech (stomatitida), bolesti břicha, nevolnost, zvracení a průjem
- Horečka

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):
- Dušnost, zúžení průdušek (bronchospazmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním
průduškovým systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem
- Dyspepsie (trávicí obtíže)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
- Anafylaktické reakce až šok (život ohrožující alergická reakce)
- Krvácení, částečně v souvislosti s reakcí z přecitlivělosti

Objeví-li se první příznaky reakce přecitlivělosti (viz výše), Acetylcystein Dr.Max se nesmí znovu
užít. V tomto případě kontaktujte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Acetylcystein Dr.Max uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu na tablety a krabičce za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Obal na tablety: Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na tablety, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí. Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.
Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok

Strip: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.6. Obsah balení a další informace

Co Acetylcystein Dr.Max obsahuje
- Léčivou látkou je acetylcystein. Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.
citrátu, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, mannitol, hydrogenuhličitan sodný,
uhličitan sodný, laktosa, citronové aroma v prášku (obsahuje citronovou silici, přírodní/přírodně
identickou citronovou silici, mannitol, maltodextrin, glukonolakton, sorbitol a koloidní bezvodý
oxid křemičitý).

Jak Acetylcystein Dr.Max vypadá a co obsahuje toto balení
Kulaté, bílé šumivé tablety s hladkým povrchem a s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit
na stejné dávky.

Každá krabička obsahuje 10, 20, 25, 50 nebo 100 šumivých tablet v polypropylenovém obalu na
tablety s polyethylenovou zátkou s vysoušedlem.

Každá krabička obsahuje 10, 20 nebo 100 šumivých tablet v laminovaném stripu z Al/papírové fólie.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Dr. Max Pharma Limited
First Floor Roxburghe House
273-287 Regent Street

Londýn, W1B 2HA
Velká Británie

Výrobce

Hermes Arzneimittel GmbH
Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika Acetylcystein Dr.Max 600 mg, šumivé tablety
Německo Acetylcystein Dr. Max Pharma 600 mg Brausetabletten
Polsko Muccosinal
Slovenská republika Acetylcystein Dr.Max 600 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.7.2016.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 219 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 225 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 555 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 349 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 295 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 119 Kč
 
Přípravek se používá ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých od 18 let s nadváhou, kteří mají index BMI rovný nebo vyšší než 28. Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg se má užívat společně s dietou se sníženým obsahem kalorií a nízkým obsahem tuků. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 149 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 95 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 735 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 99 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop